فراموش نکنید
خانه / برنامه عملیاتی استراتژیک

برنامه عملیاتی استراتژیک

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

 


برنامه عملیاتی

 

 

استراتژیک

 

 

 

سال ۶۱۳۹

 

 

 

 

 

 

G1: ارتقای ایمنی

O1: توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹٪به ۱۰۰٪تا پایان تاپایان سال۹۶

O2: استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از۷۶٪به ۸۰٪تا پایان تاپایان سال۹۶

O3: آموزش فرهنگ سازی ایمنی جهت ایمنی بیمار از ۸۱٫۸٪به ۸۶٪تا پایان تاپایان سال۹۶

 

O1: توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹٪به ۱۰۰٪تا پایان تاپایان سال۹۶

S1 : طراحی و توسعه برنامه بازدیدهای مدیریت ایمنی بیمار

S2 : بازنگری شرح وظایف کارشناس ایمنی وکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

S3 : برگزاری کمیته مرگ و میر آسیب شنایی و نسوج

S4 : تامین و تضمین تجهیزات ضروری در واحدها

S5 : ضدعفونی مناسب وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد قبل از کاربرد

S6 : ضدعفونی و استریلیزاسیونفوری تجهیزات

S7 : ارائه خدمات و مراقبتهای درمانی توسط کادر بالینی حائز شرایط

S8 : آگاه نمودن مراقبین در زمینه سلامت و مشارکت بیماران در انجام خدمات درمانی

S9 : طراحی کانال‌های ارتباطی آزاد جهت اعلام اضطراری نتایج

S10 : اعلام نتایج معوقه تستهای پاراکلینیکی بعد از ترخیص

S11 : اجرای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت

S12 : تضمین و ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات با تاکید بر بخشهای پرخطر

S13 : استفاده و اجرای راهنمای سازمان جهانی بهداشت در زمینه خون و فراورده های خونی ایمن

S14 : دسترسی به داروهای حیاتی در تمامی ساعات شبانه روز

S15 : تفکیک و کدبندی رنگی پسماندها براساس میزان خطر

S16 : تعیین راهکارهای ارتقاء سیستم ایمن مدیریت دفع پسماند

O2: استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از۷۶٪به ۸۰٪تا پایان سال۹۶

S1 : توجه به داروهای  با اسامی و اشکال مشابه

S2 : کنترل محلولهای الکترولیتی غلیظ

S3 : شناسایی صحیح هویت بیماران

S4 : اجرای تلفیق دارویی

S5 : اجرای راهنماهای معتبر از جمله راهنمای رعایت بهداشت دست who

S6 : توجه به اتصال کاتترها و لوله‌ها یا احتساب از اتصال نادرست

S7 : اجرای اقدام درمانی صحیح در موضع صحیح برای بیماران

S8 : ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل و تحول بیمار مابین گروه/بخش/مراکز درمانی

S9 : استفاده از وسایل یکبارمصرف در تزریقات

O3: آموزش فرهنگ سازی ایمنی از ۸۱٫۸٪به ۸۶٪تا پایان تاپایان سال۹۶

S1: برگزاری جلسات آموزشی ایمنی

S2: برگزاری آزمون از مباحث ایمنی بیمار

S3: تهیه جزوات و مطالب آموزشی

 

G2:ارتقا کیفیت خدمات بالینی

O1: بهبود رضایتمندی بیماران وهمراهان از   ۷۳٫۱۸  به  ۷۶٫۳۸٫درصد تا پایان ۹۶

O2: بهبود نظام انتقادات و پیشنهادات و رسیدگی به شکایات بیماران، همراهان، مراجعین در جهت ارتقاء کیفیت خدمات از۸۰٫۹۵ به ۸۵ درصد تا پایان ۹۶

O3: بهبود اجرای صحیح پروسیجرهای درمانی از۶۵درصد..به۶۸٫۵ درصد تا پایان ۹۶

O4: افزایش میزان CPR موفق از ۴۳٫۲۵درصد به  ۴۵٫۴۱درصد تا پایان ۹۶

O5: افزایش میزان زایمان طبیعی از  ۴۱٫۴۶   به  ۴۴٫۵۳ درصددر راستای برنامه تحول سلامت تا پایان ۹۶

O6:بهبود آموزش نیروی جدیدالورود از    %۸۱ به   ۸۵ درصد تا پایان برنامه۹۶

O7: بهبود مراقبت از پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری در بخشهای ویژه از    ۰٫۱۹ به  ۰٫۱۸  درصد تا پایان ۹۶

O8:بهبوداجرای نحوه صحیح گزارش نویسی از  ۸۸٫۵% به  ۹۳ درصد تا پایان ۹۶

O9:کاهش میزان خطا در ترانسفوزیون خون از    ۰٫۲  درصد به    ۰   درصد تا پایان ۹۶

O10:کاهش مدت زمان بایگانی پرونده از۴۹ روز  به   ۴۶ روز تا پایان ۹۶

O11: ارتقاءفرآیندشستشوی دست۸۰ درصد به ۸۵ درصد تا پایان سال ۹۶

O12: ارتقاء شناسایی و تشخیص عفونت بیمارستانی از  ۸۰ درصد به ۸۴ درصد تا پایان ۹۶

O13:ارتقا احتیاط بر اساس راه انتقال از ۸۷درصد به ۹۱٫۳۵ درصد تا پایان ۹۶

 

O1: بهبود رضایتمندی بیماران وهمراهان از   ۷۳٫۱۸  به  ۷۶٫۳۸.درصد تا پایان ۹۶

S1:برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای کارکنان جهت رعایت حقوق گیرنده خدمت

S2:انجام سنجش صحیح رضایتمندی بیماران

O2: بهبود نظام انتقادات و پیشنهادات و رسیدگی به شکایات بیماران، همراهان، مراجعین در جهت ارتقاء کیفیت خدمات از   ۸۰٫۹۵ به ۸۵ درصد تا پایان ۹۶

S1:رعایت  استاندارد های حقوق گیرنده خدمت

S2:ارتقاء خدمات رفاهی و هتلینگ بیمارستان

O3:بهبود اجرای صحیح پروسیجرهای درمانی از۶۵درصد..به۶۸٫۵درصد تا پایان ۹۶

S1:بهبود نحوه صحیح ساکشن کردن

S2:بهبود واجرای صحیح نحوه مراقبت از درد

S3: بهبود فیزیوتراپی اندام ها در بیماران بستری

O4: افزایش میزان CPR موفق از ۴۳٫۲۵درصد به  ۴۵٫۴۱درصد تا پایان ۹۶

S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای تیم احیا از نحوه انجام مراحل احیا

S2: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای تیم احیا از طرز کار با تجهیزات

S3: انجام ثبت دقیق شاخص احیا بعد از عملیات احیا

S4:اجرای وجود پزشک مقیم در تیم احیاء

O5: افزایش میزان زایمان طبیعی از  ۴۱٫۴۶   به  ۴۴٫۵۳ درصددر راستای برنامه تحول سلامت تا پایان ۹۶

S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای مادران جهت زایمان فیزیواوژیک

O6:بهبود آموزش نیروی جدیدالورود از    %۸۱ به   ۸۵ درصد تا پایان برنامه۹۶

S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای نیروهای جدیدالورود

S2: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای کار با تجهیزات به نیروهای جدیدالورود

O7: بهبود مراقبت از پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری در بخشهای ویژه از    ۰٫۱۹ به  ۰٫۱۸  درصد تا پایان ۹۶

S1: بهره گیری از لوازم و امکانات مناسب در جهت پیشگیری و کنترل زخم بستر در بیماران

S2: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای کارکنان آی سی یو در زمینه محافظت از پوست در برابر زخم فشاری

S3: هماهنگی جهت رفع کمبود نیروی انسانی

O8:بهبوداجرای نحوه صحیح گزارش نویسی از  ۸۸٫۵% به  ۹۳ درصد تا پایان ۹۶

S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای پرسنل از نحوه ثبت دقیق گزارشات

S2:نظارت و کنترل  دقیق بر نحوه ی گزارش نویسی

O9:کاهش میزان خطا در ترانسفوزیون خون از    ۰٫۲  درصد به    ۰   درصد تا پایان ۹۶

S1:برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برایکلیه پرسنل در زمینه هموویژلانس

O10:کاهش مدت زمان بایگانی پرونده از۴۹ روز  به   ۴۶ روز تا پایان ۹۶

S1:بهسازی و توسعه  فضای فیزیکی و فایل پرونده

S2:بهبود ثبت صحیح اطلاعات

O11: ارتقاءفرآیندشستشوی دست۸۰ درصد به ۸۵ درصد تا پایان سال ۹۶

: S1افزایش توجه و کاهش سهل انگاری

S2 : افزایش آگاهی در زمینه عوامل ادراکی (فیزیکی، روانی) پرسنل

S3:افزایش تعهد یا سایت گذاری مدیران (مدیران ارشد، مدیران میانی، رده های پرستاری)

O12: ارتقاء شناسایی و تشخیص عفونت بیمارستانی از  ۸۰ درصد به ۸۴ درصد تا پایان ۹۶

: S1افزایش آگاهی در زمینه وضعیت بالینی عفونت های بیمارستانی

S2 : اعمال نظارت دقیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب

S3:افزایش تعهد یا سیاست گذاری مدیران

O13:ارتقا احتیاط بر اساس راه انتقال از ۸۷درصد به۹۱٫۳۵ درصد تا پایان ۹۶

: S1افزایش آگاهی در زمینه راه های انتقال بیماری

S2 : انجام تجهیزات لازم جهت تهیه امکانات مناسب

S3:طراحی و استاندارد های اطاق های ایزوله مطابق با دستورالعمل های  موجود

G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

O1: ارتقا فرایند های  کمی و کیفی  آزمایشگاه از   ۷۲٫۷۵  درصد  به ۷۶٫۳۵  درصد تا پایان۹۶

O2: کاهش مدت زمان دریافت ریپورت از ۷۹ ساعت به  ۲۴ساعت تا پایان ۹۶

O3:بهبود فرایند نسخه پیچی بستری از   ۳۰٫۷ دقیقه به ۲۹٫۲ دقیقه تا پایان برنامه ۹۶

 

O1: ارتقا فرایند های  کمی و کیفی  آزمایشگاه از   ۷۲٫۷۵درصد  به  ۷۶٫۳۵درصد تا پایان۹۶

S1:  راه اندازی واحد پذیرش  و نمونه برداری آزمایشگاه

S2: راه اندازی  تست های فوق  تخصصی بر اسا س نیاز بخش های  بیمارستان

S3:خرید دستگاه ها و تجهیزات  آزمایشگاهی پیشرفته و مدرن

S4: بکارگیری پرسنل مجرب و کار آزموده رسمی  از طریق دانشگاه به صورت مامور یا انتقال  در این واحد

S5: راه اندازی بخش های جدید  در آزمایشگاه  نظیر: آمینو سنتز

S6: راه اندازی مرکزتحقیقات آزمایشگاه

S7: انجام آزمایشات  تخصصی و فوق تخصصی سایز مراکز دولتی استان

O2: کاهش مدت زمان دریافت ریپورت از ۷۹ساعت به ۲۴  ساعت تا پایان ۹۶

S1: انجام برنامه ریزی مناسب برای رزیدنتها

S2: ساماندهی تعداد نیروی پذیرش

O3:بهبود فرایند نسخه پیچی بستری از  ۳۰٫۷دقیقه به ۲۹٫۲دقیقه تا پایان برنامه ۹۶

S1:ثبت مدت زما ن ok داروخانهوگرفتن پرینت در فرایند نسخه پیچی  در بازه ۳ ماهه

:S2 ثبت مدت زما ن آماده کردن دارو و اعلام به بخش جهت تحویل در فرایند نسخه پیچی  در بازه ۳ ماهه

S3: ثبت مدت زما ن تحویل گرفتن دارو توسط منشی بخش پس از اعلام به داوخانه در فرایند نسخه پیچی  در بازه ۳ ماهه

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

O1: ارتقاء فرایند  ضد عفونی تجهیزات  مراقبت از بیمار و سطوح از ۱۴٫۲۹درصد به ۱۷درصد تا پایان تاپایان برنامه۹۶

O2 : اجرای سیستم HACCP در بیمارستان۴۸٫۳۸در صد به ۵۰٫۷۸درصدتا پایان تاپایان برنامه ۹۶

O3:ارتقا و بهبود وضعیت مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی از ۸۲٫۸۶  درصد به  ۸۶٫۹۶درصد تا پایان۹۶

O4:کاهش نرخ تولید پسماند های عفونی از۴۰ درصد به۳۸درصد تا پایان سال۹۶

O5: : فرایند اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار  از ۱۴  درصد به ۱۵ درصد تا پایان۹۶

O6: بهبود وضعیت بهداشتی والبسه از ۹۰  به ۹۵ درصد تا پایان ۹۶

O7: بهبود و مداخله در وضعیت تغذیه بیماران از ۶۹  درصد به  ۷۵ درصد تا پایان۹۶

O8:بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از ۸۳ درصد به ۹۶  درصد تا پایان ۹۶

O9: نظارت بر عملکرد صحیح تجهیزات پزشکی از ۷۵٫۲۵ درصد به ۷۹٫۲ درصد تا پایان ۹۶

O10: بهبود بازدید دوره ای از بخش ها از ۷۶% به ۷۹٫۸% تا پایان ۹۶

O11: بهبود ایمنی در برابر حریق از ۸۹٫۲۵  وضع موجود به ۹۳٫۷۱ ارتقاء تا پایان ۹۶

O12:بهبود وضعیت استاندارد دربرنامه نگهداشت و مدیریت ساختمان از ۸۵ درصد به ۸۹٫۲۵  درصد تا پایان ۹۶

O13: بهبود وضعیت ارائه خدمات و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار از۵۰% به ۵۲٫۵ درصد تا پایان ۹۶

O14:بهبود وضعیت رویداد مالی از ۱۰ درصد به ۲۵درصد تا پایان ۹۶

O15: بهبود وضعیت دریافت علی الحساب  از ۴ درصد بیماران بستری به ۳٫۵ درصد تا پایان ۹۶

 

O1: ارتقاء فرایند  ضد عفونی تجهیزات  مراقبت از بیمار و سطوح از   ۱۴٫۲۹درصد به ۱۷ درصد تا پایان تاپایان برنامه۹۶

: S1شناسایی فرایند ضد عفونی با رویکرد بهینه در ضد عفونی و استریلیزاسیون

: S2 آموزش مستمر کارکنان جهت آشنایی انواع روش های ضد عفونی استریلیزاسیون تجهیزات و سطوح

O2 : اجرای سیستم HACCP در بیمارستان۴۸٫۳۸در صد به ۵۰٫۷۸درصدتا پایان تاپایان برنامه ۹۶

S1 :اهداف سیاست ها و استاندارد های پیاده سازی سیستم HACCP در مرکز

S2 : طرح محیط فیزیکی استاندارد جهت پیاده سازی سیستم HACCP

S3 :کسب اطمینان از کاربرد علمی و مموثر سیستم HACCP

O3:ارتقا و بهبود وضعیت مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی از۸۲٫۸۶درصد به  ۸۶٫۹۶درصد تا پایان۹۶

: S1شناخت دسته بندی انواع پسماند های بیمارستانی

: S2همکاری درون سازمانی جهت اجرای اصولی دستورالعمل های تفکیک پسماند های عفونی

S3 : اقدامات مدیریتی و کنترل صحیح

O4:کاهش نرخ تولید پسماند های عفونی از ۴۰درصد به ۳۸درصد تا پایان سال۹۶

S1 :شناخت و توسعه استاندارد های کاهش نرخ تولید پسماند های عفونی

: S2تعیین و تدوین عملیات پشتیبانی پسماند های عفونی

O5: : فرایند اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار  از ۱۴درصد به ۱۵درصد تا پایان۹۶

S1: هماهنگی با مدیریت بیمارستان و شرکت های اندازه گیری

S2:اجرای پروسه اندازه گیری و اقدامات اصلاحی

O6: بهبود وضعیت بهداشتی والبسه از ۹۰  به ۹۵ درصد تا پایان ۹۶

S1:افزایش میزان آگاهی پرسنل لنژری از نحوه صحیح استفاده از مواد شوینده

: S2اجرای دستورالعملها و پروتکلهای وضعیت بهداشتی لنژری

O7: بهبود و مداخله در وضعیت تغذیه بیماران از ۶۹درصد به ۷۵ درصد تا پایان۹۶

S1:ایجاد فضایی جهت سرو غذا(در هر بخش یک  اتاق جهت توزیع غذا در نظر گرفته شود -خرید تریلی گرم کن دار مجهز به ترمومتر– تاسیس اتاق  جدا برای تهیه گاواژ بیماران)

O8:بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از  ۸۳ درصد به ۹۶درصد تا پایان ۹۶

S1: تهیه و تنظیم شاخص های مورد نیاز و درج آن در فرم های مربوطه

S2: توزیع فرمها و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص تکمیل و امتیازدهی

S3: جمع بندی و کنترل و تایپ فرم ها و کسب نظر ارزشیابی شونده

S4 : تایید فرم ها توسط واحد ارزشیابی دانشگاه

S5 : ثبت امتیاز ارزشیابی در جدول فهرست نتایج و انتقال اطلاعات در نرم افزار کارما

O9: نظارت بر عملکرد صحیح تجهیزات پزشکی از ۷۵٫۲۵ درصد  به ۷۹٫۲ درصد تا پایان ۹۶

S1 : بالا بردن دقت در نگهداری از تجهیزات

S2:آموزش مناسب و کافی کارکنان

:S3اجرای استفاده از تجهیزات مطابق دستورالعمل

O10: بهبود بازدید دوره ای از بخش ها از ۷۶% به ۷۹٫۸% تا پایان ۹۶

S1: نوسازی تجهیزات فرسوده وقدیمی

O11: بهبود ایمنی در برابر حریق از ۸۹٫۲۵  وضع موجود به ۹۳٫۷۱  ارتقاء تا پایان ۹۶

S1:شناسایی خطرات موجود- بازگشایی راه های اضطراری

S2:پیش بینی های مواجهه با حریق

O12:بهبود وضعیت استاندارد دربرنامه نگهداشت و مدیریت ساختمان از  ۸۵ درصد به ۸۹٫۲۵درصد تا پایان ۹۶

S1: شناسایی مخاطرات موجود در سیستم و پیش بینی خطرات آتی

S2: اجرای برنامه هتلینگ وبهسازی بخش­ها و واحدها در راستای برنامه تحول سلامت

O13: بهبود وضعیت ارائه خدمات و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار از۵۰% به ۵۲٫۵ درصد تا پایان ۹۶

O14:بهبود وضعیت رویداد مالی از ۱۰ درصد به ۲۵درصد تا پایان ۹۶

S1: ثبت به موقع رسید کالاهای خریداری شده توسط انباردار

S2: تسریع فرایند خرید تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی  واداری

S3: ساماندهی نظام پرداخت مبتنی برعملکرد

S4: مدیریت هزینه با رعایت اصل اقتصاد مقاومتی در چهار چوب اقتصاد سلامت

۵S: ارسال به موقع اسناد به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت مطالبات

۶S:جلب مشارکت مردمی و خیرین

O15: بهبود وضعیت دریافت علی الحساب از  ۴درصد بیماران بستری به  ۳٫۵ درصد تا پایان ۹۶

S1:ثبت و تایید دارو و لوازم در بخش اورژانس در شیفت عصر و شب

S2:ثبت و تایید به موقع فاکتور های پروتز

S3: تسریع در مستندسازی و ثبت کلیه خدمات انجام شده برای بیماران و مستندات بیمه ای در هنگام پذیرش

G5: ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

O1:ارتقای کیفیت آموزش بالینی فراگیران از % ۹۳  وضع موجود به میزان %۹۴ تا پایان سال۹۶

O2: ارتقای بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و سنجش و ارزشیابی از % ۵/۶۴  وضع موجود به میزان %۶۵ تا پایان سال۹۶

O3: ارتقای فعالیت‌های دانش‌پژوهی اعضای هیأت علمی از % ۲/۶۳  وضع موجود به میزان %۶۴ تا پایان سال۹۶

O4: ارتقای برنامه ارزیابی درونی گروه های آموزشی از % ۸۰  وضع موجود به میزان %۱۰۰ تا پایان سال۹۶

O5: ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی از % ۴/۹۴  وضع موجود به میزان %۹۵ تا پایان سال۹۶

O6: ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از % ۵/۸۷  وضع موجود به میزان %۹۰ تا پایان سال۹۶

O7: ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی فراگیران از % ۲/۸۰  وضع موجود به میزان %۸۵ تا پایان سال۹۶

O8: ارزیابی کیفیت امکانات و تسهیلات آموزشی از %۶۰  وضع موجود به میزان %۷۰ تا پایان سال۹۶

O9: ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرکز از ۲۱ طرح پژوهشی به میزان ۳۲ طرح تا پایان سال۹۶

 

O1: ارتقای کیفیت آموزش بالینی فراگیران از % ۹۳  وضع موجود به میزان %۹۴ تا پایان سال۹۶

S1:توانمندسازی فراگیران در آموزش درمانگاهی

S2:توانمندسازی در آموزش اورژانس

S3:توانمندسازی فراگیران در آموزش بستری

S4:توانمندسازی فراگیران در خدمات پاراکلینیکی

S5:برگزاری جلسات توجیهی جهت فراگیران

O2: ارتقای بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و سنجش و ارزشیابی از % ۵/۶۴  وضع موجود به میزان %۶۵ تا پایان سال۹۶

S1: برگزاری کارگاه آموزش مبتنی بر شواهد

S2: تکمیل شناسنامه سؤالات توسط اعضای هیأت علمی

S3: تکمیل لاگ‌بوک دستیاری، اینترنی و استاجری

O3: ارتقای فعالیت‌های دانش‌پژوهی اعضای هیأت علمی از % ۲/۶۳  وضع موجود به میزان %۶۴ تا پایان سال۹۶

S1: تدوین و بازنگری طرح درس و طرح دوره

O4: ارتقای برنامه ارزیابی درونی گروه های آموزشی از % ۸۰  وضع موجود به میزان %۱۰۰ تا پایان سال۹۶

S1: انجام ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

O5: ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی از % ۴/۹۴  وضع موجود به میزان %۹۵ تا پایان سال۹۶

S1: برگزاری مستمر برنامه‌های آموزشی (مورتالیتی، کنفرانس، ژورنال کلاب و …)

S2: نظارت بر روند برگزاری برنامه‌های آموزشی

S3: نظارت اعضای هیات علمی بر فعالیت‌های درمانی فراگیران

S4: آموزش آبشاری بین فراگیران

O6: ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از % ۵/۸۷ وضع موجود به میزان %۹۰ تا پایان سال۹۶

S1: ارزشیابی اساتید توسط فراگیران در پایان هر دوره

S2: نظارت بر حضور اساتید در کلاس‌های آموزشی، راندهای آموزشی، …..

S3:نظارت و ارزیابی عملکرد درمانی اساتید

O7: ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی فراگیران از % ۲/۸۰ وضع موجود به میزان %۸۵ تا پایان سال۹۶

S1: ارزیابی دوره‌ای فراگیراندر قالب آزمون‌های کتبی

S2:نظارت و ارزیابی خدمات درمانی(درمانگاهی، اورژانس، خدمات بستری و پاراکلینیکی)فراگیران

S3: نظارت بر نحوه پرونده‌نویسی فراگیران

O8: ارزیابی کیفیت امکانات و تسهیلات آموزشی از %۶۰  وضع موجود به میزان %۷۰ تا پایان سال۹۶

S1: شناسایی وضعیت موجود تجهیزات آموزشی

O9: ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرکز از ۲۱ طرح پژوهشی به میزان ۳۲ طرح تا پایان سال۹۶

S1: توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی/ فراگیر

S2:جذب یا بهره‌گیری از کارشناس خبره در حوزه پژوهش

S3: درج نام واحد در مقالات پژوهشی

S4: بررسی مقالات منتشر شده

S5: بررسی تعداد طرح‌های تحقیقاتی در قالب پایان‌نامه/ غیر پایان‌نامه

 

 

 

 

G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹٪به ۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S1 : طراحی و توسعه برنامه بازدیدهای مدیریت ایمنی بیمار

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف       هزینه   (ریال)

شروعپایان۱٫         برگزاری کلاس آموزشی ایمنیسال ۹۶سال ۹۶مسئول ایمنی مرکزوجود مستنداتکلیه کارکنان۶۶۳۶۹۱۵۵۵۲٫         تعیین درصد کارکنان آموزش دیدهسال ۹۶سال ۹۶مسئول ایمنی مرکزوجود مستنداتکلیه کارکنان۶۶۳۶۹۱۵۵۳٫         دریافت راهنمای بازدید مدیریت ایمنی ارسالی از دانشگاه۱/۴/۹۶۳۰/۴/۹۶مسئول ایمنی مرکزوجود مستنداتواحد ایمنی مرکز۶۶۳۶۹۱۵۵۴٫         بومی سازی چک لیست بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار ارسالی ازبهبود کیفیت دانشگاه۱۸/۱/۹۶۲۴/۱/۹۶واحد بهبودکیفیتمستندات چک‌لیست بومی شدهکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵۵٫         برگزاری جلسه با اعضای تیم بازدید کننده و بیان پروتکل بازدیدهای مدیریتی ارسالی از وزارت متبوع و ارائه چک لیست تهیه شده۲۶/۱/۹۶۲۶/۱/۹۶واحد بهبودکیفیتمستند صورتجلسهکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵۶٫         بازنگری و ارتقاء خط مشی و روش اجرایی بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶واحد بهبودکیفیتمستند صورتجلسهکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵۷٫         تهیه برنامه زمانبندی شده سالیانه بازدیدهای مدیریتی از بخشهای بیمارستان۱۷/۱/۹۶همانروزواحد بهبودکیفیت/ کارشناس ایمنیمستند برنامه تهیه شدهکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵۸٫         برگزاری جلسه با مترون و سرپرستاران بخشها و بیان پروتکل بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و اطمینان از وجود خط مشی و برنامه زمانبندی شده این بازدیدها۲۳/۲/۹۶همانروزکارشناس ایمنیمستند صورتجلسهکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵۹٫         ابلاغ برنامه زمانبندی شده آن به اعضای تیم بازدید کننده و کلیه بخشها۱۸/۱/۹۶همانروزکارشناس ایمنی/ واحد بهبودکیفیتمستند نامه صادر شدهکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵۱۰٫      انجام بازدیدهای مدیریت طبق برنامه زمانبندی شده۲۵/۱/۹۶۱۶/۱۲/۹۶تیم بازدید کنندهمستند صورتجلسات بازدیدهاکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵تهیه گزارشات بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار۲۵/۱/۹۶۱۶/۱۲/۹۶تیم بازدید کنندهمستندگزارش تهیه شدهکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵ مستمرمستمردبیر کمیته بهبودوجود مستنداتکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۶۶۳۶۹۱۵۵۱۱٫      طرح گزارش بازدید در کمیته بهبود کیفیت مرکز جهت ارائه راهکارها جهت مداخله لازم۱۲٫      اجراء مداخلات لازم جهت کاستی ها توسط مسئولین مرتبط (تأسیسات، خدمات، مترون و…)۲۵/۱/۹۶۱۶/۱۲/۹۶مسئولین واحدهای تعیین شدهمستند جدول مداخلات تهیه شدهکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۷۴۶۶۵۲۹۹۹۱۳٫      ارائه‌بازخورد به کارکنان بخش در خصوص گزارشی از بازدید انجام شده (تلفنی، الکترونیکی، مکتوب و …)۲۸/۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶کارشناس ایمنی مستند بازخورد ارائه شده به کارکنانکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۸۲۹۶۱۴۴۴۱۴٫      پایش انجام اقدامات مداخله‌ای۲۸/۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶واحد بهبودکیفیتمستندات پایشکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)-۱۵٫      ارائه بازخورد به کارکنان بخش در خصوص نتایج پایش اقدامات مداخله‌ای۲۸/۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶کارشناس ایمنی مستند بازخورد ارائه شده به کارکنانکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۸۲۹۶۱۴۴۴۱۶٫      انجام بازدید مجدد جهت پیگیری و رفع مشکلات۲۸/۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶تیم بازدید کنندهمستند گزارش بازدیدهاکلیه کارکنان بخشهای کلینیکی (داخلی  نوزادان و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت پرستاری)۸۲۹۶۱۴۴۴

 

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹به ۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

: G1O1S2شرح وظایف کارشناس ایمنی وکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱بازنگری شرح وظایف مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار۱۵/۱/۹۶تا پایان فروردینتیم مدیریت اجراییوجود مستنداتمسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار-۲ارسال شرح وظایف جدید در صورت تغییر آن به مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده  ایمنی بیمار۱۵/۱/۹۶تا پایان فروردینتیم مدیریت اجراییوجود مستنداتمسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار-

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از۸۸٫۹به ۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S3 : برگزاری کمیته مرگ و میر آسیب شنایی و نسوج

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱          بازنگری خط مشی وروش های اجرایی کمیته مرگ ومیر  آسیب شناسی ونسوج۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶دبیر کمیته مرگ و میروجودمستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی – پزشکان عمومی و متخصص-۲          برگزاری کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسی ونسوج به صورت ماهانههر ماهتا پایان سالدبیر کمیته مرگ و میروجودمستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی -پزشکان عمومی و متخصص-۳          بررسی و ارزیابی دقیق و فوری مرگ و میرهای غیر منتظره در کمیته مرگ و میر به روش RCA مستمرمستمردبیر کمیته مرگ و میر و تیم مدیریت اجراییوجودمستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی – پزشکان عمومی و متخصص-۴          انجام اقدامات ومداخلات اصلاحی در راستای نتایج کمیته مرگ و میر آسیب شناسی ونسوجماهانهدر طول سالتیم مدیریت اجراییوجودمستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی-پزشکان عمومی و متخصص۶۶۳۶۹۱۵۵۵۵          ارسال کمیته مرگ و میر آسیب شناسی و نسوج به واحدها جهت اطلاع و آگاهی پرسنل ماهانهدر طول سالدبیرکمیته مرگ و میروجودمستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی – پزشکان عمومی و متخصص-

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از از۸۸٫۹به ۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S4 : تامین و تضمین تجهیزات ضروری در واحدها

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱          بازنگری خط مشی تامین و تضمین تجهیزات ضروری در واحدها۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶مسئول  تجهیزات پزشکیوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی کارکنان  بخش های پاراکلینیکیمدیریت پرستاری-۲          تهیه لیست و فهرست تجهیزات  ضروری سالم در هر بخشاردیبهشت ۹۶خرداد ۹۶مسئول  تجهیزات پزشکیوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی کارکنان  بخش های پاراکلینیکیمدیریت پرستاری۸۲۹۶۱۴۴۴۳          تهیه لیست تجهیزات جایگزین فروردین ۹۶فروردین ۹۶مسئولین بخش های کلینیکی-مسئولین بخش های پاراکلینیکی-مدیریت پرستاریوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی کارکنان  بخش های پاراکلینیکیمدیریت پرستاری-۴          پایش تجهیزات ضروری از نظر سالم بودن مستمرمستمرمسئول  تجهیزات پزشکی ، تیم مدیریت اجراییوجودمستندات و مصاحبه با کارکنان  کارکنان بخش های کلینیکی کارکنان  بخش های پاراکلینیکیمدیریت پرستاری-

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از از۸۸٫۹به ۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S5ضدعفونی مناسب وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد قبل از کاربرد

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱          تهیه جدیدترین دستورالعمل  روش های استریلیزاسیون  در واحدهای پرخطرفروردین ۹۶فروردین ۹۶کارشناس بهداشت محیطوجود مستنداتکلیه کارکنان بیمارستان-۲          نصب جدیدترین دستورالعمل در معرض دید کارکنان  در واحدهای پرخطر مانند دندانپزشکی،ICU و تمام اسکوپی هافروردین ۹۶فروردین ۹۶مسئول بخش یا واحدوجود مستنداتکلیه کارکنان بیمارستان۸۲۹۶۱۴۴۴۳          تهیه وسایل ضروری جهت  ضدعفونی و استریلیزاسون اردیبهشت ۹۶خرداد ۹۶بخش مدیریت داروییوجود مستنداتکلیه کارکنان بیمارستان۶۶۳۶۹۱۵۵۵۴          تهیه محلول های ضدعفونی کننده  high levelفروردین ۹۶فروردین ۹۶بخش مدیریت داروییوجود مستنداتکلیه کارکنان بیمارستان۸۲۹۶۱۴۴۴۵          تهیه جدیدترین دستورالعمل استفاده محلول های ضدعفونی کنندهhigh levelفروردین ۹۶فروردین ۹۶کارشناس بهداشت محیطوجود مستنداتکلیه کارکنان بیمارستان-۶          آموزش کارکنان به خصوص  خدمات در زمینه انواع محلول های  ضدعفونی کننده۲۴/۲/۹۶

۲۶/۲/۹۶همان روزکارشناس بهداشت محیط و سوپروایزر آموزشیوجود مستنداتکلیه کارکنان بیمارستان-

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1  : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از از۸۸٫۹به ۱۰۰٪تا  پایان سال ۹۶

G1O1S6 : ضدعفونی و استریلیزاسیونفوری تجهیزات

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف

هزینه (ریال)

شروعپایان۱          بازنگری خط مشی استریلیزاسیون و ضد عفونی  فوری تجهیزات ۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶مسئول CSSD و کارشناس بهداشت محیطوجودمستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی-۲          تهیه لیست وسایل نیاز به استریلیزاسیون فوریاردیبهشت ۹۶ 

خرداد

۹۶

مسئول CSSDوجودمستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از از۸۸٫۹به ۱۰۰٪تا  پایان سال ۹۶

G1O1S7 : ارائه خدمات و مراقبتهای درمانی توسط کادر بالینی حائز شرایط

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱ بررسی پرونده کارگزینی  کارکنان جدیدالورود ۱۴/۴/۹۶ تا پایان سال کارگزینی پرونده های  تشکیل شده کلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی -
۲ تشکیل پرونده  کارگزینی کلیه  کارکنان حرف بهداشتی درمانی جدیدالورود (واجد  گواهینامه تحصیلی و تأئیدیه دانشگاه ) از ابتدای سال تا انتهای سال کارگزینی پرونده های  تشکیل شده کلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی -
۳ بررسی صلاحیت علمی کلیه کارکنان از ابتدای سال تا انتهای سال کارگزینی پرونده های  تشکیل شده کلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی -

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹به ۱۰۰ درصد تا پایان سال ۹۶

G1O1S8 : آگاه نمودن مراقبین در زمینه سلامت و مشارکت بیماران و در انجام خدمات درمانی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱بازنگری لیست اقدامات تهاجمی کل   بیمارستان وبه تفکیک هر بخش  آذر ۹۶آذر ۹۶مسئولین بخش های کلینیکی- پزشکان متخصصوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی-۲اخذ رضایت آگاهانه برای پروسیجرهای خطرناک و رضایت نامه عمومی در پرونده بیماران مستمرمستمرمسئول مدارک پزشکی و مسئول بخشوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی)-۳نظارت بر نحوه صحیح پرشدن فرم های رضایت نامه آگاهانه و برائت مستمرمستمرمسئول مدارک پزشکی

مسئول آموزشوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی-

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹به ۱۰۰ درصد تا پایان سال ۹۶

G1O1S9 : طراحی کانال‌های ارتباطی آزاد جهت اعلام اضطراری نتایج

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱بازنگری خط مشی اعلام اضطراری نتایج تست‌های پاراکلینیکی حیاتی در آزمایشگاه و سایر واحدهای تشخیصی و بخش‌های بستری۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/ ۹۶مسئول آزمایشگاه با نظارت واحد بهبودکیفیتخط مشی تهیه شدهکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی نوزادان‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)-۲ابلاغ خط مشی تهیه شده‌اعلام اضطراری نتایج تست‌های پاراکلینیکی حیاتی در آزمایشگاه و سایر واحدهای تشخیصی و بخش‌های بستری۲۸/۱۲/۹۶همان روزمترون بیمارستانمستند نامه صادرشده-۳بازنگری لیست مقیاسهای بحرانی آزمایشگاه ارسالی از ستاد حاکمیت بالینی با تائید پزشکان متخصص هر رشته تهیه شده است.اردیبهشت ۹۶خرداد

۹۶مسئول آزمایشگاهلیست بومی شده مقیاسهای بحرانی-بازنگری خط مشی مقیاسهای بحرانی آزمایشگاه۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶مسئول آزمایشگاهخط مشی تهیه شده- ۴پایش اجرای خط مشیمستمرمستمرمسئول آزمایشگاهمستندات پایش –

 

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹٪به۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S10 : اعلام نتایج معوقه تستهای پاراکلینیکی بعد از ترخیص

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

 

شروعپایان۱بازنگری خط مشی و روش اجرایی اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیماران و مراقبین آنان بعد از ترخیص از بیمارستان۲۵/۱۱/۹۶۱۸/۱۲/۹۶مسئول واحد آزمایشگاهوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکیابلاغ خط مشی و روش اجرایی اعلام نتایج معوقه۱۸/۱۲/۹۶همان روزمدیر خدمات پرستاریوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکیثبت زمان، تاریخ و روش اطلاع رسانی نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیماران و مراقبین آنان پس از ترخیص در پرونده و یا سیستم الکترونیک مستمرمستمرمسئول بخشوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی-

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1: توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از۸۸٫۹به ۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S11 : اجرای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱ارسال جدیدترین اطلاعات پوستر-پمفلت و جزوات آموزشی به بخش ها با همکاری رابطین کنترل عفونت و مسئولین واحدهای پاراکلینیکی و درمانیموجودمستمر‌کارشناس کنترل عفونتوجود مستنداتکلیه مراجعین۸۲۹۶۱۴۴۴۲نصب راهنمایی های بالینی شستشو دست و الگوریتم نیدل استیک، الگوریتم گزارش دهی عفونت های بیمارستانی و سایر راهنماهای بالینی با همکاری رابطین کنترل عفونت و مسئولین در واحدهای درمانی و پاراکلینیکیموجودمستمر‌کارشناس کنترل عفونتوجود مستندات۸۲۹۶۱۴۴۴۳آموزش استفاده صحیح از لوازم حفاظت فردی و hand washing3/4/96

۱۰/۴/۹۶همان روزکمیته کنترل عفونتوجود مستندات۶۶۳۶۹۱۵۵۵تجهیز بخشها به روشویی، صابون مایع، محلولهای الکلی و دستمال کاغذیموجودمستمر‌کمیته کنترل عفونتوجود مستندات۸۲۹۶۱۴۴۴۴تجهیز واحدها به سطل زباله مناسب در رنگ مشخص برای زباله های عفونی و غیر عفونیموجودمستمر‌کمیته خرید(مسئول تدارکات)وجود مستندات۶۶۳۶۹۱۵۵۵۵تجهیز واحدها به سفتی باکس استانداردموجودمستمر‌کمیته کنترل عفونتوجود مستندات۸۲۹۶۱۴۴۴۶وجود واحد کنترل عفونت در ساختار سازمانی مرکز و شرح وظایف و ماموریت های کمیته پیش گیری و کنترل عفونت بازنگری شود.فروردین۲ ماهکارشناس مسئول کنترل عفونتوجود مستندات-

 

۷جلسات کمیته کنترل عفونت بصورت ماهانه برگزار شود.ماهانهیک روزکارشناس مسئول کنترل عفونتوجود مستندات-۸خط مشی و روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت بازنگری شود.۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶کارشناس مسئول کنترل عفونتوجود مستندات-۹بازنگری در برنامه عملیاتی پیشگیری و کنترل عفونت با بودجه تخصیص یا فرد با قابلیت تطبیق با نحوه اجرا در بخشها و واحدهای بیمارستانیمستمرمستمرکارشناس مسئول کنترل عفونتوجود مستندات-

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹٪به۱۰۰ ٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S12 : تضمین و ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات با تاکید بر بخشهای پرخطر

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱بازنگری خط مشی  و روشهای اجرای استریلیزاسیون تجهیزات با تاکیدات خاص درواحدهای پرخطر نظیر ICU، CSSD25/11/9628/12/96کارشناس بهداشت محیط و مسئول CSSDوجود مستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی و پاراکلینیکیآموزش آبشاری در زمینه استریلیزاسیون تجهیزات با تاکیدات خاص در واحدهای پرخطرمستمرمستمرمسئولین کلیه بخشها کلینیکی و پاراکلینیکیوجودمستنداتکارکنان  بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی۶۶۳۶۹۱۵۵۵

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از۸۸٫۹٪به۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S13: استفاده و اجرای راهنمای سازمان جهانی بهداشت در زمینه خون و فراورده های خونی ایمن

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱          وجود راهنمای سازمان جهانی بهداشت در زمینه خون و فرآورده های خونیفروردینفروردینمسئول واحد آزمایشگاهمستنداتکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی(داخلی نوزادان ‌و…)پاراکلینیکی

(داروخانه، مدارک‌ پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)-۲اجرای راهنمای خون و فرآورده های خونی ایمنمستمرمستمرمسئول واحد آزمایشگاهمستندات-۳بازنگری در خط مشی و روش اجرایی قبل از انتقال خون۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶مسئول واحد آزمایشگاهمستندات-۴برقراری همکاری با سازمان انتقال خون جهت استقرار نظام هموویژیلانسمستمرمستمرپزشک هموویژیلانسمستندات-۵جابجایی خون و فرآورده های آن از سازمان انتقال خون به بانک خون بیمارستانمستمرمستمرپزشک هموویژیلانسمستندات۶۶۳۶۹۱۵۵۵۶آموزش و توجیه فرآیند نظام هموویژیلانس در بیمارستان برای کارکنان۹/۱۰/۹۶

۱۶/۱۰/۹۶همان روزسوپروایزر آموزشیمستندات دوره‌های آموزشی۸۲۹۶۱۴۴۴۷اجرای نظام هموویژیلانسابتدای سالپایان سالمدیر خدمات پرستاریمستندات۸۲۹۶۱۴۴۴۸ثبت و گزارش دهی عوارض ناخواسته به واحد انتقال خون و تکمیل فرم ثبت خطاابتدای سالپایان سالدبیر کمیته انتقال خونمستندات گزارشات- تشکیل جلسات ماهیانه کمیته انتقال خونماهیانهماهیانهدبیر کمیته انتقال خون پزشک هموویژیلانسمستندات-۱۰پایش و نظارت بر برنامهابتدای سالپایان سالکارشناس ایمنیمستندات پایش-

 

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار بیمار از۸۸٫۹٪به۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S14 : دسترسی به داروهای حیاتی در تمامی ساعات شبانه روز

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)

شروعپایان۱          تهیه لیست داروهای حیاتی بیمارستان به تفکیک هر بخش با تأیید پزشکان هر بخش

اردیبهشت

۹۶

خرداد

۹۶مسئول بخش مدیریت داروئیلیستهای تهیه شدهکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی(داخلی نوزادان ‌و…)پاراکلینیکی

(داروخانه، مدارک‌ پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)-۲ارسال لیست داروهای حیاتی بخش‌ها از داروخانهتیر ۹۶تیر۹۶مسئول بخش مدیریت داروئیمستند نامه صادر شده-۳نظارت بر وجود داروهای حیاتی بیمارستان براساس لیست کلی در داروخانه شبانه روزی بیمارستانمستمرمستمرمسئول داروخانهمشاهده تصادفی چند دارو-۴بازنگری خط مشی دسترسی ۲۴ ساعته به داروهای حیاتی۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶واحد بهبودکیفیت باهمکاری مسئول داروخانهخط مشی تهیه شده-۵ارسال خط مشی به همه واحدها و بخشها۲۸/۱۲/۹۶همان روزواحد بهبودکیفیت با همکاری مسئول داروخانهخط مشی تهیه شده


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار بیمار از۸۸٫۹٪به۱۰۰٪تا  پایان سال ۹۶

G1O1S15 : تفکیک و کدبندی رنگی پسماندها براساس میزان خطر

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱ آموزش  راهنمای دفع پسماند های بهداشتی درمانی وخط مشی وروش اجرایی آن به پرسنل ۳/۴/۹۶

۱۰/۴/۹۶

۲۴/۴/۹۶

۳۱/۴/۹۶۳/۴/۹۶

۱۰/۴/۹۶

۲۴/۴/۹۶

۳۱/۴/۹۶کارشناس بهداشت محیط و سوپروایزر آموزشیوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی -اداری-مالی-پشتیبانی-بیماران همراهان-ملاقات کنندگان۸۲۹۶۱۴۴۴۲نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل راهنمای مدیریت دفع پسماندهای بهداشتی درمانیمستمرمستمر کارشناس بهداشت محیطوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی – اداری-مالی-پشتیبانی-بیماران همراهان-ملاقات کنندگانبازنگری خط مشی و روشهای اجرایی مدیریت دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶کارشناس بهداشت محیطوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی – اداری-مالی-پشتیبانی-بیماران همراهان-ملاقات کنندگاناستفاده از سیستم کدبندی رنگی جهت تفکیک زباله در واحدها مستمرمستمر مسئولین بخشوجودمستنداتکارکنان بخش های کلینیکی – اداری-مالی-پشتیبانی-بیماران همراهان-ملاقات کنندگان۸۲۹۶۱۴۴۴۵توزین زباله ها و نصب اتیکت به آنها مستمرمستمر مسئول خدماتوجودمستنداتخدمات بخش ها۶۶۳۶۹۱۵۵۵

 


G1 : ارتقای ایمنی

G1O1 : توسعه استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار از ۸۸٫۹٪به ۱۰۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O1S16 : تعیین راهکارهای ارتقاء سیستم ایمن مدیریت دفع پسماند

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱نظارت بر اجرای راهنماهای دفع پسماند بهداشتی درمانیمستمرمستمرمسئول بهداشت محیطوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴۲نظارت بر اجرای راهنماهای دفع پسماند بیولوژیکمستمرمستمرمسئول بهداشت محیطوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴۳نظارت بر اجرای راهنماهای دفع پسماند شیمیاییمستمرمستمرمسئول بهداشت محیطوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴۴نظارت بر اجرای راهنماهای دفع پسماند رادیولوژیکمستمرمستمرمسئول بهداشت محیطوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴۵نظارت بر اجرای راهنمای مدیریت دفع پسماند تیز و برندهمستمرمستمرمسئول بهداشت محیطوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴۶وجود ظروف ایمن در بخشها حاوی سرسوزن های بدون سرپوش مگر در موارد استثناءمستمرمستمرمسئول بخش و مسئول بهداشت محیط ومسئول کنترل عفونتوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴۷نظارت بر اجرای راهنمای مدیریت دفع پسماندمستمرمستمرمسئول بخش و مسئول بهداشت محیط ومسئول کنترل عفونتوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴۸ابلاغ خط مشی و روش اجرایی مدیریت دفع پسماندهای بهداشتی درمانی۲۸/۱۲/۹۶همان روزمسئول بخش و مسئول بهداشت محیط ومسئول کنترل عفونتوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکینظارت بر اجرای جداسازی پسماندها از مبدامستمرمستمرمسئول بخش و مسئول بهداشت محیط ومسئول کنترل عفونتوجودمستنداتکلیه بخشهای بالینی-پاراکلینیکی۸۲۹۶۱۴۴۴

 


G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از۷۶٪به ۸۰٪تا پایان سال

G1O2S1 : توجه به داروهای  با اسامی و اشکال مشابه

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱بازنگری خط مشی و روش اجرایی داروهای با اسامی و اشکال مشابه۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶واحد بهبودکیفیتمستند خط مشی‌ و روش اجرایی تهیه شدهکارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی،‌نوزادان اورژانس‌و…) واحدهای پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری،اداری، مالی و پشتیبانی) ۲ابلاغ خط مشی و روش اجرایی بازبینی شده داروهای با اسامی و اشکال مشابه۲۸/۱۲/۹۶همان روزمترون بیمارستانمستند نامه صادر شده-۳برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص خط مشی و روش اجرایی ۹ راه حل ایمنی۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶سوپروایزر آموزشیمستند دوره‌های آموزشی برگزار شده۵۸۹۹۴۸۰۴۹۴پایش و نظارت بر اجرای خط مشی مذکورابتدای سالانتهای سالسرپرستار بخشمستندات پایش-

 


G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از از۷۶٪به ۸۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O2S2 : کنترل محلولهای الکترولیتی غلیظ

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱تدوین خط مشی و روش اجرایی کنترل محلولهای الکترولیتی غلیظ۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/ ۹۶دفتر بهبود کیفیتمستند خط‌مشی و روش اجرایی تهیه شدهکارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی، ‌نوزادان، اورژانس ‌و…) واحدهای پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری،اداری، مالی و پشتیبانی)-۲ابلاغ خط مشی و روش اجرایی کنترل محلولهای الکترولیتی غلیظ به بخش‌ها۲۸/۱۲/۹۶همان روزمترون بیمارستانمستند نامه صادر شده-۳برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص خط مشی ۹ راه حل ایمنی۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶سوپروایزر آموزشیمستند دوره‌های آموزشی برگزار شده۵۸۹۹۴۸۰۴۹۴پایش و نظارت بر اجرای خط مشی مذکورابتدای سالانتهای سالسرپرستار بخشمستندات پایش-

 

G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از از۷۶٪به ۸۰٪تا  پایان سال ۹۶

G1O2S3 :: شناسایی صحیح هویت بیماران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱بازنگری خط مشی شناسایی بیمار۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/ ۹۶واحد بهبودکیفیتخطمشی تهیه‌شدهکلیه‌کارکنان بخشهای‌ کلینیکی (داخلی  نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)ابلاغ خط مشی شناسایی بازبینی شده به تمامی بخش‌های درمانی۲۸/۱۲/۹۶همان روزمدیر خدمات پرستاریمستند نامه‌صادر شدهکلیه‌کارکنان بخشهای‌ کلینیکی (داخلی نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)در شناسایی بیماران کلیه کارکنان مطابق با استانداردهای مندرج در دستبند بصورت کلامی و فعال بیمار را بررسی می کنند.مستمرمستمرکارکنانخطمشی تهیه‌شدهکلیه‌کارکنان بخشهای‌ کلینیکی (داخلی نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)-۴پایش خط مشی شناسایی بیمارفصلیهفته اول شروع هر فصلمسئول بخش/واحدمستندات پایشکلیه‌کارکنان بخشهای‌ کلینیکی (داخلی نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)-

 

G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از از۷۶٪به ۸۰٪تا  پایان سال ۹۶

G1O2S4 : اجرای تلفیق دارویی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف

هزینه(ریال)

شروعپایان۱بازبینی خط مشی و روش اجرایی تلفیق دارویی۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶مسئول داروخانه با همکاری واحد بهبودکیفیتمستند خط مشی و روش اجرایی تهیه شدهکلیه‌کارکنان بخشهای‌ کلینیکی (داخلی نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)-۲ابلاغ خط مشی و روش اجرایی تلفیق دارویی به بخش‌ها۲۸/۱۲/۹۶همان روزمترون بیمارستانمستند نامه صادر شدهکلیه‌کارکنان بخشهای‌ کلینیکی (داخلی نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)-۳برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص خط مشی و روش اجرایی ۹ راه حل ایمنی۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶سوپروایزر آموزشیمستند دوره‌های آموزشی برگزار شدهکلیه‌کارکنان بخشهای‌ کلینیکی (داخلی نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)۵۸۹۹۴۸۰۴۹۴پایش و نظارت بر اجرای خط مشی مذکورابتدای سالانتهای سالسرپرستار بخشمستندات پایشکلیه‌کارکنان بخشهای‌ کلینیکی (داخلی نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری)-

 

G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از۷۶٪به ۸۰٪تا  پایان سال ۹۶

G1O2S5 : اجرای راهنماهای معتبر از جمله راهنمای رعایت بهداشت دست who

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف

 هزینه (ریال)شروعپایان۱استفاده از راهنمای رعایت بهداشت دست whoمستمرمستمرکارشناس کنترل عفونتوجود مستنداتکلیه کارکنان بخشهای

کلینیکی و کلیه بیماران و مراقبین  ۲بازنگری خط‌مشی بهداشت دست۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶کارشناس کنترل عفونتوجود مستنداتکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی

نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک ‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری- ۳ابلاغ دستورالعمل و خط‌مش بازبینی شده بهداشت دست به تمامی بخشها۲۸/۱۲/۹۶همان روزکارشناس کنترل عفونتوجود مستنداتکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی

نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک ‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری- ۴برگزاری دوره‌های آموزشی (تئوری۰عملی) رعایت بهداشت دست برای تمامی کارکنان در همه سطوحمستمرمستمرکارشناس کنترل عفونتمستندبرگزاری دوره‌های آموزشیکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی

نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک ‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری۵۸۹۹۴۸۰۴۹ ۵فراهم کردن تجهیزات و مواد لازم برای اجرای صحیح شستن دستها مطابق دستورالعمل WHOابتدای سالانتهای سالدبیر کمیته کنترل عفونتمشاهده‌ تجهیزات و مواد لازمکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی

نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک ‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری۵۸۹۹۴۸۰۴۹ ۶پایش و نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان در خصوص رعایت بهداشت دستابتدای سالانتهای سالرابط کنترل عفونت هر بخشمستندات پایش –

 

G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از از۷۶٪به ۸۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O2S6 :  : توجه به اتصال کاتترها و لوله‌ها یا احتساب از اتصال نادرست

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

 

شروع

پایان۱بازبینی روش خط مشی و روش اجرایی اجتناب از اتصال نادرست هر یک از لوله‌ها و کاتترهای مورد استفاده در بیمارستان۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶دفتر بهبود کیفیتخط مشی و روش‌های اجرایی تهیه شدهکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی

نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک ‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری

– ۲ابلاغ خط مشی و روش اجرایی اجتناب از اتصال نادرست هر یک از لوله‌ها و کاتترهای مورد استفاده در بیمارستان به بخش‌ها۲۸/۱۲/۹۶همان روزمترون بیمارستانمستند نامه صادر شده – ۳برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص خط مشی و روش اجرایی ۹ راه حل ایمنی۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶سوپروایزر آموزشیمستند دوره‌های آموزشی برگزار شده ۵۸۹۹۴۸۰۴۹ ۴پایش و نظارت بر اجرای خط مشی‌های مذکورابتدای سالانتهای سالسرپرستار بخشمستندات پایش –

 

 


G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از۷۶٪به ۸۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O2S7 : : اجرای اقدام درمانی صحیح در موضع صحیح برای بیماران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)
شروع پایان
۱                       بازنگری خط مشی و روش اجرایی اجرای اقدام درمانی صحیح در موضع صحیح برای بیماران برای هر کدام از پروسیجرها ۲۵/۱۱/۹۶ ۲۸/۱۲/۹۶ سوپروایزر آموزشی مستند خط مشی‌ و روش اجرایی تهیه شده کلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی

نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک ‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری

-۲                      ابلاغ خط مشی و روش اجرایی اجرای اقدام درمانی صحیح در موضع صحیحی برای بیماران به بخش‌ها۲۸/۱۲/۹۶همانروزمترون بیمارستنمستندات نامه صادر شده-۳                      برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص خط مشی و روش اجرایی ۹ راه حل ایمنی۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶سوپروایزر آموزشیمستند دوره‌های آموزشی برگزار شده۵۸۹۹۴۸۰۴۹۴                      پایش و نظارت بر اجرای خط مشی مذکورابتدای سالانتهای سالسرپرستار بخشمستندات پایش-

 


G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از۷۶٪به۸۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O2S8 : : ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل و تحول بیمار مابین گروه/بخش/مراکز درمانی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)

 شروعپایان۱                      بازنگری خط مشی و روش اجرایی ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل وتحول بیمار ما بین گروه بخش و مراکز درمانی دیگر۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶دفتر خدمات پرستاریمستند خط مشی‌های تهیه شدهکلیه‌کارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی

نوزادان ‌و…) پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک ‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری

-۲                      ابلاغ خط مشی و روش اجرایی ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل وتحول بیمار ما بین گروه بخش و مراکز درمانی دیگر به تمامی بخش‌ها

۲۸/۱۲/۹۶

همان روزمترون بیمارستانمستند نامه صادر شده-۳                      آموزش خط مشی و روش اجرایی ۹ راه حل ایمنی بیمار۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶سرپرستار بخشمشاهده۵۸۹۹۴۸۰۴۹۴                      پایش و نظارت بر اجرای خط مشی‌های مذکورابتدای سالانتهای سالسرپرستار بخشمستندات پایش-

 


G1 : ارتقاء ایمنی

G1O2 : استقرارهمسان و یکپارچه استانداردهای الزامی در راستای اجراء ۹ راه حل ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت از ۷۶به ۸۰٪تا پایان سال ۹۶

G1O2S9 :  : استفاده از وسایل یکبارمصرف در تزریقات

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه

(ریال)شروعپایان۱                      بازنگری خط مشی و روش اجرایی استفاده از وسایل یکبارمصرف در تزریقات۲۵/۱۱/۹۶۲۸/۱۲/۹۶دفتر بهبودکیفیتمستند خط مشی‌ و روش اجرایی تهیه شدهکارکنان بخشهای ‌کلینیکی (داخلی،‌نوزادان‌،اورژانس‌و…) واحدهای پاراکلینیکی (داروخانه، مدارک‌پزشکی، مدیریت ‌پرستاری،اداری، مالی و پشتیبانی)-۲                      ابلاغ خط مشی و روش اجرایی استفاده از وسایل یکبارمصرف در تزریقات۲۸/۱۲/۹۶همان روزمترون بیمارستانمستندات نامه صادر شده-۳                      برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص خط مشی و روش اجرایی ۹ راه حل ایمنی بیمار۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶سوپروایزر آموزشیمستند دوره‌های آموزشی برگزار شده۵۸۹۹۴۸۰۴۹۴                      پایش و نظارت بر اجرای خط مشی مذکورابتدای سالانتهای سالسرپرستار بخشمستندات پایش-

 


G1 : ارتقاء ایمنی بیمار

G1O3 : آموزش فرهنگ سازی ایمنی جهت ایمنی بیمار از ۸۱٫۸٪به ۸۶٪تا پایان سال ۹۶

G1O3S1 : برگزاری جلسات آموزشی ایمنی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)

شروعپایان۱برنامه‌ریزی آموزش در زمینه ایمنیاردیبهشت

۹۶اردیبهشت

۹۶مسئول ایمنی بیمار با همکاری سوپروایزر آموزشیوجود برنامهکلیه کارکنان بخشهای ‌کلینیکی و  پاراکلینیکی اداری، مالی و پشتیبانی)-۲اعلام برنامه آموزش به کلیه بخشها و واحدها با هماهنگی با سوپروایزر آموزشیاردیبهشت

۹۶اردیبهشت

۹۶مسئول ایمنی بیمار با همکاری سوپروایزر آموزشیوجود برنامه صادر شده-۳برگزاری کلاسهای آموزشی: آموزش کتابچه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶۲۱/۵/۹۶

۲۸/۵/۹۶مسئول ایمنی بیمار با همکاری سوپروایزر آموزشیوجود مستندات۵۵۳۰۷۶۲۹۴آموزش آبشاری خط‌مشی ۹ راه حل ایمنیمستمرمستمرمسئول ایمنی بیمار با همکاری سوپروایزر آموزشیوجود مستندات-۵برگزاری کنفرانس درون بخشی آموزش در خصوص فرهنگ ایمنی بیمارمستمرمستمرمسئول ایمنی بیمار با همکاری سوپروایزر آموزشیوجود مستندات۵۵۳۰۷۶۲۹۶انجام آموزش آبشاری در بخش با موضوع ایمنیاردیبهشتپایان سالمسئول ایمنی بیمار با همکاری سوپروایزر آموزشیوجود مستندات-

 

 

G1 : ارتقاء ایمنی

G1O3 : آموزش فرهنگ سازی ایمنی جهت ایمنی بیمار از ۸۱٫۸٪به ۸۶٪تا پایان سال ۹۶

G1O3S2 : برگزاری آزمون از مباحث ایمنی بیمار

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)
شروع پایان
۱                       برنامه‌ریزی جهت انجام آزمون کلی از مباحث ایمنی در بیمارستان اردیبهشت

۹۶اردیبهشت

۹۶مسئول ایمنی سوپروایزر آموزشیوجود برنامه صادر شدهکلیه کارکنان-۲                      اطلاع رسانی به کلیه پرسنل جهت شرکت در آزموناردیبهشت

۹۶اردیبهشت

۹۶مسئول ایمنی سوپروایزر آموزشیوجود مستنداتکلیه کارکنان-۳                      برگزاری آزمون کلی از مباحث ایمنی در بیمارستانمرداد

۹۶مرداد

۹۶مسئول ایمنی سوپروایزر آموزشیوجود مستنداتکلیه کارکنان۵۵۳۰۷۶۲۹۴                      انجام آزمون قبل از آموزش وبعد از آموزشهای ایمنیمرداد

۹۶مرداد

۹۶مسئول ایمنی سوپروایزر آموزشیوجود برنامهکلیه کارکنان۵۵۳۰۷۶۲۹

 

 

G1 : ارتقاء ایمنی بیمار

G1O3 : آموزش فرهنگ سازی ایمنی جهت ایمنی بیمار از ۸۱٫۸٪به ۸۶٪تا پایان سال ۹۶

G1O3S3 : تهیه جزوات و مطالب آموزشی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)
شروع پایان
۱            پیگیری و تهیه جزوات و مطالب اموزش از منابع، اینترنت مستمر مستمر مسئول ایمنی وجود مستندات کلیه کارکنان

کلیه بیماران و مراقبین۱۱۰۶۱۵۲۵۹۲           همکاری و تعامل با مراکز درمانی همجوار جهت تهیه مطالب آموزشیمستمرمستمرمسئول ایمنی وجود مستنداتکلیه کارکنان

کلیه بیماران و مراقبین-۳           همکاری و تعامل با دانشگاه جهت تهیه مطالب آموزشیمستمرمستمرمسئول ایمنی وجود مستنداتکلیه کارکنان

کلیه بیماران و مراقبین-

 

G1 : ارتقاء ایمنی بیمار

G1O3 : آموزش فرهنگ سازی ایمنی جهت ایمنی بیمار از ۸۱٫۸٪به ۸۶٪تا پایان سال ۹۶

G1O3S4 : بهره جویی از شاخصهای کشوری ایمنی بیمار

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه

(ریال)شروعپایان۱مکاتبه با معاونت درمان جهت تهیه راهنمای شاخص های کشوری ایمنی بیمارفروردین

۹۶فروردین

۹۶مسئول ایمنی مرکزمستنداتکلیه کارکنان بخشهای ‌کلینیکی و  پاراکلینیکی اداری، مالی و پشتیبانی)-۲ارسال شاخص های کشوری ایمنی بیمار به بخش های درمانی ذی ربطاردیبهشت

۹۶اردیبهشت

۹۶-۳راهنمایی کارکنان بخشها جهت جمع آوری مستندات مربوط به شاخص های کشوری ایمنی بیمارمستمرمستمر-۴جمع آوری شاخص های کشوری ایمنی بیمار با مشارکت صاحبان فرایندفصلیفصلی-۵آنالیز نتایج حاصل از ارزیابی و اولویت بندی براساس میزان اهمیت و یا از نظر تعدادفصلیفصلی-۶مطرح کردن نتایج حاصل از آنالیز شاخص های کشوری ایمنی بیمار در کمیته بهبود کیفیت و ایمنی بیمارفصلیفصلی-۷اجرای مصوبات و انجام مداخلات و اقدامات اصلاحی جهت افزایش اثربخشی این شاخص هافصلیفصلی۱۱۰۶۱۵۲۵۹۸فیدبک نتایج حاصله به کلیه کارکنان واحدها و بخشها جهت اطلاعفصلیفصلی-

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد بازدیدهای مدیریتی ایمنی انجام شده تعداد بازدیدهای مدیریت ایمنی انجام شده تعداد کل بازدید مدیریت ایمنی برنامه ریزی شده مستندات واحد بهبود کیفیت مستندات واحد بهبود کیفیت شش ماهه کلیه بخشها و واحدها ۱۰۰%

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص-مصاحبه-مشاهده مسئول ایمنی بیمار کل بخشها و واحدهای مرکز شش ماهه

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۲ درصد تجهیزات ضروری سالم هر بخش تعداد دستگاه کالیبره شده کل تجهیزات ضروری مورد نیاز هربخش مستندات واحد تجهیزات پزشکی مستندات واحد تجهیزات پزشکی ۶ماهه بخش های بیمارستان    

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص- مشاهده مدیر خدمات پرستاری مسئولین بخشهای بالینی بیمارستان ۶ ماهه

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۳ درصد دستیابی به استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار  

مجموع نمرات کسب شده

 

مجموع نمرات قابل اکتسابمستندات چک لیستمستندات چک لیست۶ماههبخش های بیمارستان  

 

 

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
بر اساس چک لیست مسئول ایمنی بیمار مسئول بخش ۶ماه

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۴ درصد زباله های عفونی به ازای هر تخت بیمارستانی میزان زباله عفونی تولید شده کل بیمارستان در یک دوره زمانی معین ×۱۰۰ ضریب اشغال تخت بیمارستان در همان دوره زمانی مشخص مستندات و داده هایواحد مدیریت پسماند مستندات و داده هایواحد مدیریت پسماند سالانه کل بیمارستان ۵/۱%  

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص -مشاهده واحد مدیریت پسماند کل کادر درمانی و پاراکلینیک بیمارستان سالانه

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۵ درصد اخذ رضایت نامه آگاهانه جهت رویه های تهاجمی تعداد بیمارانی که برگه رضایت نامه آگاهانه جهت رویه های تهاجمی بطورکامل تکمیل شده است در یک دوره زمانی معین ×۱۰۰ کل  بیمارانی که مورد اعمال تهاجمی قرار گرفتند. در همان دوره زمانی مستندات و داده های  واحدهای بستری بیمارستان واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان فصلی بخش های بیمارستان ۷۰%  

 

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص-مصاحبه مدیر خدمات پرستاری تعداد کل بیماران مرکز سالانه

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۶ درصد اگاهی کارکنان از ۹ راه حل ایمنی مجموع نمرات کسب شده در خصوص ۹ راه حل ایمنی بیمار مجموع نمرات قابل اکتساب مستندات و داده های واحد آموزش پرستاری مستندات و داده های واحد آموزش پرستاری سالانه کل کارکنان ۶۰%  

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص –مصاحبه – مشاهده مسئول واحد آموزش پرستاری کل کارکنان سالانه

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۷ درصد کارکنان آموزش دیده در خصوص ۹ راه حل ایمنی تعداد کارکنان آموزش دیده در خصوص ۹ راه حل ایمنی تعداد کل کارکنان مستندات و داده های واحد آموزش پرستاری مستندات و داده های واحد آموزش پرستاری سالانه کل کارکنان ۸۰%  

 

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص –مصاحبه – مشاهده مسئول واحد آموزش پرستاری کل کارکنان سالانه

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۸ درصد کارکنان آموزش دیده در خصوص ایمنی بیمار تعداد کارکنان آموزش دیده در خصوص ایمنی بیمار در یک دوره زمانی معین ×۱۰۰ تعداد کارکنان مرکز در همان دوره زمانی مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت مستندات واحد کارگزینی مرکز سالانه کل کارکنان ۸۰%  

 

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص –مصاحبه مسئول واحد آموزش پرستاری کل کارکنان به صورت سالانه یکبار

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار توضیحات
صورت مخرج صورت مخرج
۹ درصد اگاهی کارکنان در خصوص ایمنی بیمار مجموع نمرات کسب شده در خصوص ایمنی بیمار ×۱۰۰ مجموع نمرات قابل اکتساب مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت مستندات و داده های واحد بهبود کیفیت سالانه کل کارکنان ۸۰%  

 

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص –مصاحبه آموزش پرستاری کل کارکنان سالانه

 

 

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱۰ درصد عوارض ایجاد شده پس از تزریق خون تعدا عوارض اسجاد شده پس از تزریق خون در بیماران تعداد کل خون تزریق شده به بیماران مستندات واحد آزمایشگاه مستندات واحد آزمایشگاه سالانه کلیه بخشها و بیماران بستری ۰%

 

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص- مشاهده سوپروایزر  آزمایشگاه کلیه بیماران بستری سالانه

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱۰ درصد عوارض ایجاد شده پس از تزریق خون تعدا عوارض اسجاد شده پس از تزریق خون در بیماران تعداد کل خون تزریق شده به بیماران مستندات واحد آزمایشگاه مستندات واحد آزمایشگاه سالانه کلیه بخشها و بیماران بستری ۰%

 

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص- مشاهده سوپروایزر  آزمایشگاه کلیه بیماران بستری سالانه

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱۱ درصد  عفونت های بیمارستانی. تعداد موارد عفونت بیمارستانی ×۱۰۰ تعدادبیماران درمعرض خطربستری مستندات واحد کنترل عفونت مستندات واحد کنترل عفونت سالانه کلیه بیماران بستری ۲۵%

 

روش پایش مسئول پایش سمت یا نام پایش یا پایش شوندگان در بخش و واحد مربوطه زمان یا دوره زمانی انجام آن
شاخص-مصاحبه -مشاهده سوپروایزر  کنترل  عفونت کلیه بیماران بستری به صورت سالانه یکبار

 

G2:ارتقا کیفیت خدمات بالینی

G2O1: بهبود رضایتمندی بیماران وهمراهان از  ۷۳٫۱۸ به۷۶٫۸۳درصد تا پایان سال ۹۶

G2O1S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای کارکنان جهت رعایت حقوق گیرنده خدمت

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه

(ریال)شروعپایان۱                      برنامه ریزی آموزشی کارکنان در زمینه جهت رعایت حقوق گیرنده خدمت۱۵/۱/۹۶۲۰/۱/۹۶سوپر وایزر آموزشیوجود مستنداتکلیه پرسنل-۲                      انجام آموزش به کارکنان در زمینه جهت رعایت حقوق گیرنده خدمتمطابق با برنامه زمان بندیپایان سالسوپر وایزر آموزشیوجود مستنداتکلیه پرسنل۱۱۳۴۵۱۵۴۸۳                      برگزاری کلاس مهارت های ارتباطیطبق برنامه زمانبندیهمان روزسوپروایزر آموزشیمستنداتکلیه کارکنان۱۱۳۴۵۱۵۴۸۴                       ممیزی حقوق گیرنده خدمت از بخش ها و واحد هافصلیفصلیمسئول حقوق گیرنده خدمتمستنداتکلیه بخش ها و واحد ها-

 


G2:ارتقا کیفیت خدمات بالینی

G2O1: بهبود رضایتمندی بیماران وهمراهان از   ۷۳٫۱۸ به ۷۶٫۸۳    درصد تا پایان سال ۹۶

G2O1S2 : انجام سنجش صحیح رضایتمندی بیماران

شماره

ردیفشرح فعالیتزمان فعالیتمسئول اجراءگروه هدفنحوه پایشهزینه (ریال)شروعپایان۱                      تحویل فرمهای نظرسنجی به پرسشگراولین روز از شروع فصل بعدهمان روزکارشناس بهبود کیفیتکلیه بیماران و همراهان وجود مستندات۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲                      انجام نظرسنجی از بیماران و همراهان بیمارستانمستمر روزانهمستمر روزانهپرسشگرکلیه بیماران وهمراهان وجود مستندات۰۳                      ثبت فرمهای نظرسنجی در فایل SPSS طبق فرمت ارسالی از دانشگاههفته اول شروع فصل بعددو هفتهکارشناس بهبود کیفیتکلیه بیماران و همراهان وجود مستندات۰۴                      آنالیز اطلاعات ثبت شده و تعیین اولویت های رضایتمندی و نارضایتیهفته اول شروع فصل بعدیک هفتهکارشناس بهبود کیفیتکلیه بیماران و همراهان وجود مستندات-۵                      طرح در کمیته بهبود کیفیت و  تعیین اقدامات مداخله ای و اصلاحی جهت ارتقاء در اولویت های نارضایتیطبق برنامه زمانبندی کمیتههمان روزدبیر کمیته بهبود کیفیتکلیه بیماران و همراهان وجود مستندات۲۶۹۰۳۰۹۶۶                      گزارش نظرسنجی  به بخشها و واحدهای ذی ربطهفته دوم هر فصلیک هفتهدبیر کمیته بهبود کیفیتبخشها و واحدهای ذی ربطوجود مستندات۰

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد رضایتمندی بیماران مجموع پاسخ های مطلوب سئولات رضایت سنجی تعداد کل سئوالات رضایت سنجی فرم های تکمیل شده رضایت سنجی بیماران فرم های رضایت سنجی بیماران سالانه کلیه بیماران بیمارستان ۷۶٫۸۳%

 

G2:ارتقا کیفیت خدمات بالینی

G2O2: بهبود نظام انتقادات و پیشنهادات و رسیدگی به شکایات بیماران، همراهان، مراجعین در جهت ارتقاء کیفیت خدمات از  ۸۰٫۹۵به  ۸۵درصد تا پایان سال ۹۶

G2O2S1: ساماندهی وضعیت رفاهی و هتلینگ بیمارستان

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (هزار ریال)
شروع پایان هزینه (ریال)
۱                        تحویل فرم های شکایات به بیماران و همراهان ۱/۱/۹۶ مستمر دفتر رسیدگی به شکایات مستندات کلیه بیماران و همراهان ۱۰۷۶۱۲۳۸۴
۲                       جمع آوری و آنالیز فرم ها جهت الویت های نارضایتی ماهانه ماهانه دفتر رسیدگی به شکایات مستندات کلیه بیماران و همراهان -
۳                       طرح در کمیته مربوطه( اخلاق پزشکی) طبق برنامه زمانبندی همان روز دبیر کمیته اخلاق پزشکی مستندات کلیه بیماران و همراهان -
۴                       انجام مداخلات و پیگیری لازم پس از برگزاری  کمیته مستمر دبیر کمیته اخلاق پزشکی مستندات کلیه بیماران و همراهان ۸۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد  شکایات حل وفصل شده مراجعین مرکز تعداد موارد شکایات مشتریان مرکز در یک دوره زمانی تعداد شکایات حل وفصل شده مراجعین مرکز در همان دوره زمانی مستندات موجود در واحد رسیدگی به شکایات مستندات موجود در واحد رسیدگی به شکایات ماهانه کل مراجعین به این مرکز ۸۵%

 


G2:ارتقا کیفیت خدمات بالینی

G2O3: بهبود اجرای صحیح پروسیجرهای درمانی از۵۹ درصدبه۶۵درصد تا پایان سال ۹۶

G2O3 S1: بهبود نحوه صحیح ساکشن کردن

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱٫ آماده نمودن وسایل ساکشن مستمر مستمر پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۲٫ قرار دادن بیمار در پوزیشن مناسب برای ساکشن کردن در صورت لزوم ۳ دقیقه پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۳٫ وصل کردن پالس اکسی متر به بیمار مستمر مستمر پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۴٫ دادن اکسیژن ۱۰۰% به مدات ۲ دقیقه قبل از ساکشن در صورت لزوم ۲ دقیقه پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۵٫ تنظیم فشار ساکشن بین ۱۲۰-۸۰ mm Hy مستمر مستمر پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۶٫ کلمپ کردن نلاتون قبل از ورود به راه هوایی بیمار مستمر مستمر پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۷٫ انجام ساکشن با حرکات دورانی بین ۱۵-۱۰ثانیه مستمر ۱۵ ثانیه پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۸٫ بررسی مانیتورینگ پالس اکسی متر حین و بعد از ساکشن مستمر مستمر پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۹٫ دادن اکسیژن ۱۰۰% به مدت ۲ دقیقه بعد از ساکشن مستمر ۲ دقیقه پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -
۱۰٫ قرار دادن بیمار از پوزیشن مناسب بعد از ساکشن در صورت لزوم ۲ دقیقه پرستار با لین وجود مستندات کارکنان بخش ICU -

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O3: بهبود اجرای صحیح پروسیجرهای درمانی از۵۹ درصدبه۶۵درصد تا پایان ۹۶

G2O3S2: بهبود واجرای صحیح نحوه مراقبت از درد

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱٫                     آموزش فلوچارت شاخص درد  به پرسنل ۲۰/۶ همان روز سر پرستار مستندات کارکنان مغزو اعصاب وجراحی عمومی ۱۵۱۲۶۸۷۳۱
۲٫                     نصب بروشور فلوچارت درد ۲۵/۵ همان روز سر پرستار مشاهده کارکنان مغزو اعصاب وجراحی عمومی ۱۵۱۲۶۸۷۳۱
۳٫                     کنترل درد در پرونده بیمار ۱/۱/۹۶ همان روز سر پرستار مستندات کارکنان مغزو اعصاب وجراحی عمومی
۴٫                     آموزش در مورد ثبت کنترل درد در پرونده ۲۰/۵/۹۶ همان روز سر پرستار مستندات کارکنان مغزو اعصاب وجراحی عمومی ۱۵۱۲۶۸۷۳۱
۵٫                     آموزش ثبت تزریق مسکن در پوزیشن شاخص ۲۰/۵/۹۶ همان روز سر پرستار مستندات کارکنان مغزو اعصاب وجراحی عمومی ۱۵۱۲۶۸۷۳۱

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O3: بهبود اجرای صحیح پروسیجرهای درمانی از۵۹ درصدبه۶۵درصد تا پایان سال ۹۶

G2O3S3:بهبود فیزیوتراپی اندام ها در بیماران بستری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                     بررسی تعداد نیروی استاندارد با توجه به تعداد بیماران بستری اول اردیبهشت پایان اردیبهشت مسئول فیزیوتراپی بررسی تعداد بیماران ویزیت شده کارکنان فیزیوتراپی -
۲٫                     درخواست نیروی فیزیوتراپ از معاونت پشتیبانی بیمارستان اول اردیبهشت پایان اردیبهشت مسئول فیزیوتراپی بررسی تعداد بیماران ویزیت شده کارکنان فیزیوتراپی -
۳٫                     پیگیری درخواست اول اردیبهشت پایان اردیبهشت مسئول فیزیوتراپی بررسی تعداد بیماران ویزیت شده کارکنان فیزیوتراپی -
۴٫                     تقسیم کار بین پرسنل موجود با توجه به کمبود نیرو اول اردیبهشت پایان اردیبهشت مسئول فیزیوتراپی بررسی تعداد بیماران ویزیت شده کارکنان فیزیوتراپی -

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد اجرای صحیح پروسیجرها درصد تحقق اهداف پروسیجرها تعداد کل پروسیجرها مستندات موجود در بخش و واحد بهبود کیفیت مستندات موجود در بخش و واحد بهبود کیفیت فصلی بخشهای درمانی ۶۵%

 

 

G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O4: افزایش میزان CPR موفق از  ۴۳٫۲۵درصد به  ۴۵٫۴۱درصد تا پایان سال ۹۶

G2O4S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای تیم احیا از نحوه انجام مراحل احیا

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  ریال
شروع پایان
۱٫                     برنامه ریزی سالانه آموزش احیا توسط معاونت آموزشی به دانشجویان پزشکی فروردین اردیبهشت معاون اموزشی مستندات دانشجویان پزشکی -
۲٫                     برنامه ریزی سالانه آموزش احیا توسط سوپر وایزر آموزشی فروردین اردیبهشت سوپروایزر اموزشی مستندات کلیه کارکنان -
۳٫                     اطلاع رسانی به کلیه پرسنل جهت شرکت در کلاس آموزشی در طول سال در طول سال سوپروایزر اموزشی مستندات کلیه کارکنان -
۴٫                     آموزش به پرسنل قبل از شروع به کار در بخش در طول سال در طول سال سوپروایزر اموزشی مستندات کلیه کارکنان ۳۷۶۸۱۷۱۸۲
۵٫                     برگزاری کنفرانس درون بخشی طبق نیاز سنجی آموزش در طول سال در طول سال سرپرستار مستندات کلیه کارکنان ۳۷۶۸۱۷۱۸۲
۶٫                     برگزاری آزمون های پست تست(اثر بخش) در طول سال در طول سال سرپرستار مستندات کلیه کارکنان ۳۷۶۸۱۷۱۸۲
۷٫                     ارسال نتایج آزمون به بخشها و واحدها فصلی فصلی سرپرستار مستندات کلیه کارکنان -

 

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O4: افزایش میزان CPR موفق از ۴۳٫۲۵درصد به  ۴۵٫۴۱درصد تا پایان سال ۹۶

G2O4S2: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای تیم احیا از طرز کار با تجهیزات

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                     آموزش طرز کار تجهیزات اتاق احیاء در کنفرانسها ۱/۱/۹۶ پایان سال سر پرستار مستندات پرسنل بخش ۳۷۶۸۱۷۱۸۲
۲٫                     شرکت پرسنل در کلاسهای ماهانه بخش ۱/۱/۹۶ پایان سال سر پرستار مستندات پرسنل بخش ۳۷۶۸۱۷۱۸۲
۳٫                     آموزش پرسنل جدیدالورود و طرحی با طرز کار تجهیزات اتاق احیائ توسط سر پرستار یا مسئول تجهیزات بخش ۱/۱/۹۶ پایان سال سر پرستار مستندات پرسنل بخش ۳۷۶۸۱۷۱۸۲
۴٫                     شرکت پرسنل در کلاس آموزش تجهیزات برگزاری شده در مرکز ۱/۵/۹۶ ۱/۵/۹۶ رابط و پرستار آموزشی مستندات پرسنل بخش ۱۱۳۴۵۱۵۴۸


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O4: افزایش میزان CPR موفق از ۴۳٫۲۵درصد به  ۴۵٫۴۱درصد تا پایان سال ۹۶

G2O4S3: انجام ثبت دقیق شاخص احیا بعد از عملیات احیا

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱ وجود فرم ثبت و شاخص CPR در بخش ۱/۱/۹۴ ماهانه سر پرستار مستندات پرسنل -
۲ تاکید بر پر کردن شاخص CPRتوسط پرسنل بعد از انجام هر CPR ۱/۱/۹۴ ماهانه سر پرستار مستندات پرسنل -
۳ جمع آوری شاخص های CPR بصورت ماهانه ۱/۱/۹۴ ماهانه سر پرستار مستندات پرسنل -
۴ ارسال شاخص CPR ماهانه به دفتر بهبود کیفیت ۱/۱/۹۴ ماهانه سر پرستار مستندات پرسنل -
۵ باز خورد نتایج حاصل از شاخص CPR به بخش اورژانس ۱/۱/۹۴ ماهانه سر پرستار مستندات پرسنل -

 

 

G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O4: افزایش میزان CPR موفق از ۴۳٫۲۵درصد به  ۴۵٫۴۱درصد تا پایان سال ۹۶

G2O4S4:اجرای وجود پزشک مقیم در تیم احیاء NICU

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  ریال
شروع پایان
۱٫                      در خواست پزشک مقیم به واحد مدیریت ۵/۱/۹۶ ۵/۱/۹۶ سر پرستار مستندات بخش NICU -
۲٫                      اعلام نداشتن جای مناسب برای امکان پزشک مقیم ۵/۱/۹۶ ۵/۱/۹۶ سر پرستار مستندات بخش NICU -
۳٫                      تهیه مکان مناسب برای پزشک مقیم طول سال طول سال سر پرستار مستندات بخش NICU ۱۱۳۴۵۱۵۴۸
۴٫                      معرفی پزشک مقیم طول سال طول سال سر پرستار مستندات بخش NICU -

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد       CPR  موفق دربخش تعداد CPR موفق در  بخش دریک دوره زمانی مشخص ×۱۰۰ تعداد کلCPR انجام شده در بخش درهمان دوره زمانی مشخص. مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت و بخش مستندات موجود در دفتر بهبود کیفیت و بخش فصلی بیماران ۴۵٫۴۱%

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O5: افزایش میزان زایمان طبیعی از  ۴۱٫۴۶   به  ۴۴٫۵۳درصددر راستای برنامه تحول سلامت تا پایان سال ۹۶

G2O5S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای مادران جهت زایمان فیزیواوژیک

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱ آموزش پرسنل مامایی در خصوص زایمان فیزیولوژیک (کنفرانس درون بخشی) ۲۰/۴/۹۶ ۲۰/۵/۹۶ مسئول بخش وجود مستندات پرسنل

مامایی-۲اجرا برنامه روتین پرسنل مامایی جهت آموزش در درمانگاه پره ناتال۱/۴/۹۶مستمرمسئول بخش وجود مستنداتپرسنل

مامایی-۳آموزش چهره به چهره در خصوص زایمان طبیعی  به بیماران تحت نظر۱/۴/۹۶مستمرمسئول بخش وجود مستنداتبیماران بستری در زایشگاه-۴تهیه پمفلت های آموزشی جهت بیماران۱/۴/۹۶مستمرمسئول بخش وجود مستنداتبیماران بستری در زایشگاه۴۵۳۸۰۶۱۹۲

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد زایمان طبیعی انجام شده درمرکز تعدا زایمان طبیعی انجام شده درمرکز در یک دوره زمانی معین×۱۰۰ تعداد کل زایمان انجام شده درمرکز در همان دوره زمانی معین مستندات موجود در بخش زایشگاه وواحد مدیریت اطلاعات سلامت مستندات موجود در بخش زایشگاه وواحد مدیریت اطلاعات سلامت ماهانه ۴۴٫۵۳%

 

 

G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O6:بهبود آموزش نیروی جدیدالورود از    ۸۱ به   ۸۵ درصد تا پایان تاپایان برنامه سال ۹۶

G2O6S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم به نیروهای جدیدالورود

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                      معرفی نیروی جدیدالورودبه سوپروایزر آموزشی پس از ورود نیرو به بیمارستان همان روز مدیر خدمات پرستاری مستندات نیروهای جدیدالورود -
۲٫                      تعیین تاریخ آزمون توجیهی قبل از شروع بکار نیرو همان روز سوپروایزر آموزشی مستندات نیروهای جدیدالورود -
۳٫                      برگزاری آزمون توجیهی از نیروهای جدیدالورود پس از برگزاری کلاس سوپروایزر آموزشی مستندات نیروهای جدیدالورود ۲۲۶۹۰۳۰۹۶
۴٫                      انجام اقدام اصلاحی براساس نتایج حاصل از آزمون های برگزار شده پس از برگزاری آزمون توجیهی همان روز سوپروایزر آموزشی مستندات نیروهای جدیدالورود -

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O6: بهبود آموزش نیروی جدیدالورود از    ۸۱ به   ۸۵ درصد تا پایان تاپایان برنامه سال ۹۶

G2O6S2: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای کار با تجهیزات به نیروهای جدیدالورود

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                     برگزاری کلاس عملی کار با تجهیزات قبل از شروع بکار نیرو همان روز سوپروایزر آموزشی مستندات نیروهای جدیدالورود. ۷۵۶۳۴۳۶۵
۲٫                     برگزاری آزمون کار با تجهیزات قبل از شروع بکار نیرو همان روز سوپروایزر آموزشی مستندات نیروهای جدیدالورود. ۷۵۶۳۴۳۶۵
۳٫                     صدور گواهی پس از قبولی در آزمون کار با تجهیزات پس از قبولی در آزمون همان روز سوپروایزر آموزشی مستندات نیروهای جدیدالورود. ۷۵۶۳۴۳۶۵

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد آگاهی کارکنان جدید الورود مجموع امتیاز کسب شده طبق چک لیست کل امتیاز قابل اکتساب مستندات موجود در دفتر پرستاری مستندات موجود در دفتر پرستاری فصلی ۸۵ %

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O7: بهبود مراقبت از پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری در بخشهای ویژه از    ۰٫۱۹ به  ۰٫۱۸  درصد تا پایان سال ۹۶

G2O7 S1: بهره گیری از لوازم و امکانات مناسب در جهت پیشگیری و کنترل زخم بستر در بیماران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                     ارزیابی لوازم و امکانات بخش نظر ملحفه ها و در و پشت و رو بالشتی و تشک مواج و بالش فروردین ۹۶ پایان سال سر پرستار مشاهده مستندات بیماران -
۲٫                     تهیه لیست لوازم سالم و معیوب ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مشاهده مستندات بیماران -
۳٫                     ارسال ملحفه ها و رو بالشتی و در و پشت پاره و معیوب به خیاط خانه جهت اصلاح ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مشاهده مستندات بیماران -
۴٫                     براساس تشک مواج معیوب به واحد تجهیزات پزشکی جهت بررسی و رفع اشکال ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مشاهده مستندات بیماران -
۵٫                     پیگیری واصلاح ملحفه ها و…و پیگیری تعمیر تشک های مواج ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مشاهده مستندات بیماران ۷۵۶۳۴۳۶۵
۶٫                     در خواست ملحفه و رو بالشتی و در وشیت جدید با توجه به ارزیابی انجام شد ه و به تعداد قابل قبول فروردین ۹۶ پایان سال سر پرستار مشاهده مستندات بیماران ۷۵۶۳۴۳۶۵
۷٫                     پیگیری در خواست ذکر شده فروردین ۹۶ پایان سال سر پرستار مشاهده مستندات بیماران -
۸٫                     کنترل بر نحوه استفاده لوازم و امکانات به طور صحیح توسط کارکنان و تالکید بر نگهداری صحیح لوازم ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مشاهده مستندات بیماران -

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O7: بهبود مراقبت از پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری در بخشهای ویژه از    ۰٫۱۹ به  ۰٫۱۸  درصد تا پایان سال ۹۶

G2O7S2: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای کارکنان آی سی یو در زمینه محافظت از پوست در برابر زخم فشاری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  ریال
شروع پایان
۱٫                      دریافت خط مشی محافظت از پوست در برابر زخم فشاری در بیماران icu فروردین فروردین سر پرستار مستندات کلیه کارکنان -
۲٫                      الصاق کاغذی خط مشی در محل مناسب برای آگاهی کلیه کارکنان فروردین فروردین سر پرستار مستندات کلیه کارکنان ۵۰۴۲۲۹۱۰
۳٫                      آموزش خط مشی به کلیه کارکنان بصورت فصلی فصلی فصلی سر پرستار مستندات کلیه کارکنان ۵۰۴۲۲۹۱۰
۴٫                      برقراری آزمون در کلیه کارکنان در زمینه خط مشی مذکور فصلی فصلی سر پرستار مستندات کلیه کارکنان ۵۰۴۲۲۹۱۰
۵٫                      کنترل دقیق کلیه بیماران ادمیت شد و از نظر وجود یا عدم وجود زخم بستر ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات کلیه بیماران و کارکنان -
۶٫                      ثبت دقیق بدسور در دفتر شاخص بدسور بیماران بخش ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات کلیه بیماران و کارکنان -
۷٫                      ارسال شاخص بصورت ماهانه به دفتر بهبود کیفیت ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات کلیه کارکنان و بیماران -
۸٫                      پایش و کنترل اجرای خط مشی طبق چک لیست بصورت فصلی ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات کلیه کارکنان و بیماران -
۹٫                      ارسال پایش چک لیست به دفتر پرستاری ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات کلیه کارکنان و بیماران -
۱۰٫                   تعیین نقاط ضعف و برنامه ریزی جهت انجام مداخلات لازم برای ارتقاء نقاط قابل بهبود ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات کلیه کارکنان -
۱۱٫                   دریافت باز خورد شاخص ها از دفتر بهبود کیفیت ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات کلیه کارکنان -
۱۲٫                   انجام مداخلات اصلاحی با توجه به پایش ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات کلیه کارکنان -

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O7: بهبود مراقبت از پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری در بخشهای ویژه از    ۰٫۱۹ به  ۰٫۱۸  درصد تا پایان سال ۹۶

G2O7S3: هماهنگی جهت رفع کمبود نیروی انسانی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                      شناسایی کارکنان و بررسی وضعیت بهبود فروردین ۹۶ پایان سال سر پرستار مستندات مشاهدات کلیه کارکنان بخش ۱۵۱۲۶۸۷۳۱
۲٫                      پایش عملکرد کارکنان بخش ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات مشاهدات کلیه کارکنان بخش -
۳٫                      جنبش نیروهای کمکی با توجه به کار آیی و آموزش نیروهای مختلف ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات مشاهدات کلیه کارکنان بخش -
۴٫                      در خواست جابجایی نیروی با عملکرد و پایین در بخش با توجه با آموزشی های داده شده ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات مشاهدات کلیه کارکنان بخش -
۵٫                      در خواست نیروی جدید یا کارآیی بالا و تجربه بالا ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات مشاهدات کلیه کارکنان بخش -
۶٫                      بررسی در خواست مورد نظر مرحله سر پرستاری ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات مشاهدات کلیه کارکنان بخش -
۷٫                      پیگیری در خواست انجام شد ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات مشاهدات کلیه کارکنان بخش -

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
  درصد بروز زخم بستر تعداد بروز زخم بستر در بیماران بستری در یک دوره زمانی تعدادکل بیماران بستری در همان دوره زمانی پرونده بیماران بستری آمار واحد پذیرش فصلی کلیه بخش های درمانی بیمارستان ۰٫۱۸  %

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O8: بهبوداجرای نحوه صحیح گزارش نویسی از  ۸۸٫۵%  به  ۹۳ درصد تا پایان سال ۹۶

G2O8 S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای پرسنل از نحوه ثبت دقیق گزارشات

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                      اطمینان از وجود راهنمای تسکین درد اطلاعیه شماره ۱۲)در بخش ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات پرستار -
۲٫                      اطمینان از وجود فرم تشخیص درد در بیم۱۰-۱) ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات پرستار -
۳٫                      برگزاری کلاس آموزشی جهت ارتقاءآکاهی پرسنل از راهنمای تسکین درد و فرم تشخیص درد ۱/۳/۹۶ فصلی سر پرستار مستندات پرستار ۱۱۳۴۵۱۵۴۸
۴٫                      پایش پرسنل توسط سر پرستار از نظر نحوه صحیح اجراء راهنمای تسکین درد ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات پرستار -
۵٫                      تعیین نقاط ضعف پرسنل توسط سر پرستار بخش ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات پرستار -
۶٫                      آموزش مجدد پرسنل توسط سر پرستار بخش ۱/۱/۹۶ ماهانه سر پرستار مستندات پرستار ۱۱۳۴۵۱۵۴۸

 

 

 

G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالین

G2O8: بهبوداجرای نحوه صحیح گزارش نویسی از  ۸۸٫۵%  به  ۹۳ درصد تا پایان سال ۹۶

G2O8S2: نظارت و کنترل  دقیق بر نحوه ی گزارش نویسی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                      دریافت چک لیست نظارت بر گزارش نویسی از واحد سوپروایزر آموزشی مطابق با برنامه واحد سوپروایزر آموزشی مطابق با برنامه واحد سوپروایزر مسئول بخش رابط آموزشی بخش مستندات کلیه ی کارکنان پرستاری بخش -
۲٫                      نظارت بر گزارش پرستاری در تمامی شیفت های صبح و عصر و شب مطابق با چک لیست فصلی فصلی مسئول بخش رابط آموزشی مشاهده کلیه ی کارکنان پرستاری بخش -
۳٫                      شناسایی نقاط ضعف بر اساس چک لیست فصلی فصلی مسئول بخش رابط آموزشی بخش مستندات کلیه ی کارکنان پرستاری بخش -
۴٫                      اجرای اقدامات اصلاحی بر اساس نقاط ضعف شناسایی شده فصلی فصلی مسئول بخش رابط آموزشی بخش مستندات کلیه ی کارکنان پرستاری بخش ۴۵۳۸۰۶۱۹۲

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد آگاهی کارکنان درخصوص نحوه نوشتن درست گزارش پرستاری مجموع نمرات کسب شده  درخصوص نحوه نوشتن درست گزارش پرستاری طبق چک لیست در بخش مجموع نمرات قابل اکتساب مستندات موجود در بخش مستندات موجود در بخش فصلی ۹۳%

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O9: کاهش میزان خطا در ترانسفوزیون خون از    ۰/۲  درصد به    ۰   درصد تا پایان سال ۹۶

G2O9 S1: برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای کلیه پرسنل در زمینه هموویژلانس

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                     برنامه ریزی آموزش نظام هموویژلانس از واحد آموزش فروردین خرداد سوپروایزر آموزشی مستندات کلیه کارکنان -
۲٫                     اطلاع رسانی به کلیه پرسنل جهت شرکت در کلاس فروردین خرداد سوپروایزر اموزشی مستندات کلیه کارکنان -
۳٫                     آموزش نظام هموویژلانس طبق برنامه زمانبندی طبق برنامه زمانبندی سوپروایزر اموزشی مستندات کلیه کارکنان -
۴٫                     اجرای نظام هموویژلانس در بخش در طول سال در طول سال سرپرستار مستندات کلیه کارکنان ۴۵۳۸۰۶۱۹۲
۵٫                     نظارت بر اجرای نظام هموویژلانس در بخش در طول سال در طول سال سرپرستار مستندات کلیه کارکنان -
۶٫                     ثبت و گزارش دهی عوارض ناخواسته تزریق خون به واحد بهبود کیفیت و بانک خون در طول سال در طول سال سرپرستار مستندات کلیه کارکنان -
۷٫                     پایش شاخص عوارض ناخواسته تزریق خون فصلی فصلی مسئول بانک خون مستندات کلیه کارکنان -

 

 

 

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O10: کاهش مدت زمان بایگانی پرونده از۴۹ روز  به   ۴۶ روز تا پایان سال ۹۶

G2O10S1:بهسازی و توسعه  فضای فیزیکی و فایل پرونده

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                       بررسی وضعیت موجود مدیریت  ازلاعات سلامت بر اساس نقشه ساختمان و جانمایی تجهیزات بهار ۹۶ مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۲٫                      انطباق وضعیت موجود  با استاندارد های مدیریت اطلاعات سلامت بهار ۹۶ مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۳٫                      بهسازی فضاهای (کف- دیوار- سقف- نهویه) تابستان ۹۶ مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان ۲۲۶۹۰۳۰۹۶
۴٫                      درخواست گسترش فضای  فایل پرونده متناسب تخت های مصوب بیمارستان تابستان ۹۶ مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۵٫                      طرح در کمیته اطلاعات سلامنت و فناوری اطلاعات شش ماه دوم ۹۶ مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۶٫                      پیگیری لازم مصوبات کمیته سالانه مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۷٫                      امحاء و اسکن پرونده ها سالانه مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -

 

 

 

G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O10: کاهش مدت زمان بایگانی پرونده از۴۹ روز  به   ۴۶ روز تا پایان سال ۹۶

G2O10S2: بهبود ثبت صحیح اطلاعات

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫ در خواست از معاون آموزشی جهت تشکیل کلاس آموزشی مستند سازی فصلی مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۲٫ تشکیل کلاس آموزشی بصورت مداوم فصلی مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان ۲۲۶۹۰۳۰۹۶
۳٫ تاثیر گذاری شاخص رفع نقص پرونده بر عملکرد مدیران گروه آموزشی فصلی مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۴٫ آگاه نمودن مستند سازی از عواقب تکمیل نادرست مستندسازی در approve فصلی مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۵٫ آگاه نمودن مدیران ارشد بیمارستان  از روند مستند سازی فصلی مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۶٫ اعمال تشویقات  به گروه های هدف فصلی مسئول مدارک پزشکی مستندات کارکنان -
۷٫

 

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O11: ارتقاءفرآیندشستشوی دست  از۸۰ درصد به۸۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶

G2O11S1:افزایش توجه و کاهش سهل انگاری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  ریال
شروع پایان
  ۱- تهیه و ارسال دستورالعمل شستشوی صحیح دست اردیبهشت۹۶ سوپروایزر کنترل عفونت دفتر کنترل عفونت ۷۵۶۳۴۳۶۵
  ۲- تهیه و ارسال فرایند شستشوی صحیح دست اردیبهشت۹۶ سوپروایزر کنترل عفونت دفتر کنترل عفونت -
  ۳- کلاس توجیهی درون بخشی در طول سال سرپرستار بخش های درمانی و پاراکلینیک -
  ۴- کلاس آموزشی کنترل عفونت تیر و مرداد ۹۶ طبقزمان بندی واحد آموزش سوپروایزر کنترل عفونت بخش های درمانی و پاراکلینیک ۷۵۶۳۴۳۶۵
  ۵- نظارت با چک لیست در طول سال سوپروایزر کنترل عفونت بخش های درمانی و پاراکلینیک -
  ۶- تهیه چک لیست نظارتی سه ماهه سوپروایزر کنترل عفونت دفتر کنترل عفونت -
  ۷- بازدید با چک لیست طبق برنامه زمان بندی شده سوپروایزر کنترل عفونت بخش های درمانی و پاراکلینیک -
  ۸- درخواست تشویق جهت پرسنل در طول سال سوپروایزر کنترل عفونت دفتر کنترل عفونت -
  ۹- گزارش عملکرد چک لیست به ریاست   سه ماهه سوپروایزر کنترل عفونت   دفتر کنترل عفونت -
 ۱۰- گزارش خطای پرسنل  به ریاست   رندوم سوپروایزر کنترل عفونت   دفتر کنترل عفونت -

 

 

 

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O11: ارتقاءفرآیندشستشوی دست۸۰ درصد به ۸۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶

G2O11S2:افزایش آگاهی در زمینه عوامل  ادراکی (فیزیکی فرهنگی-روانی) پرسنل

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                      برگزاری کلاس آموزشی در مقاطع ۶ ماهه تیر و دی ماه هر سال تیر و دی ماه هر سال سوپروایزر کنترل عفونت و آموزش مستندات بخشهای درمانی و پاراکلینیک ۷۵۶۳۴۳۶۵
۲٫                      آموزش چهره به چهره در طول سال در طول سال مسئولین بخشها -سوپروایزر کنترل عفونت مستندات بخشهای درمانی و پاراکلینیک -
۳٫                      برگزاری کلاس آموزشی تخصصی برای کمک بهیاران و کارکنان خدمات در مقاطع ۶ ماهه تیر و دی ماه هر سال تیر و دی ماه هر سال سوپروایزر کنترل عفونت و آموزش مستندات بخشهای درمانی و پاراکلینیک ۷۵۶۳۴۳۶۵
۴٫                      کنترل جزوات و مطالب آموزشی قابل ارائه به همکاران ، جهت اطمینان از بروز رسانی و تازگی مطالب آنها در طول سال در طول سال سوپروایزر کنترل عفونت و آموزش مستندات دفتر کنترل عفونت و آموزش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O11: ارتقاءفرآیندشستشوی دست۸۰ درصد به ۸۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶

G2O11S3: افزایش تعهد یا سیاست گذاری مدیران (مدیران ارشد، مدیران میانی، رده های پرستاری)

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱ حضور منظم در کمیته کنترل عفونت و تعهد نسبت به اجرای مصوبات ماهانه ماهانه کلیه اعضاء کمیته مستندات واحدهای درمانی و پاراکلینیکی -
۲ برگزاری مانور شستشوی دست در جهت حمایت ازاجرای نظام مراقبت عفونت بیمارستانی حد اکثر تا پایان شش ماه اول سال حد اکثر تا پایان شش ماه اول سال سوپروایزر کنترل عفونت و سرپرستاران کلیه بخش ها و واحدها مستندات واحدهای درمانی و پارا کلینیکی ۱۵۱۲۶۸۷۳۱
۳ اجرای برنامه های آموزشی جهت پزشکان و رزیدنتها و اینترن ها سالانه سالانه معاون آموزشی و متخصص عفونی مرکز مستندات واحدهای درمانی و پارا کلینیکی -
۴ ارائه پیشنهاد ایجاد انگیزه با استفاه از سیاست تنبیه و تشویق پرسنل در طول سال در طول سال مدیران ارشد مستندات واحدهای درمانی و پارا کلینیکی -

 

 

نام شاخص صورت مخرج منبع اطلاعات صورت منبع اطلاعات مخرج
ارتقاءفرآیندشستشوی صحیح دست از ۸۰ درصد به ۸۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶ مجموع پاسخهای مثبت چک لیست ارزیابی تعدادکل سوالات چک لیست گزارش بازدید برگه های چک لیست


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O12: ارتقاء شناسایی و تشخیص عفونت بیمارستانی از  ۸۰ درصد به ۸۴ درصد تا پایان سال ۹۶

G2O12S1:افزایش آگاهی در زمینه وضعیت بالینی بیماران با تشخیص عفونت بیمارستانی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  ریال
شروع پایان
۱٫                     تهیه و ارسال جزوات آموزشی چهار نوع عفونت شایع بیمارستانی و فرم شماره ۱ بیماریابی اردیبهشت۹۶ اردیبهشت۹۶ سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان -
۲٫                     برگزاری کلاس های آموزشی عفونت بیمارستانی و فرایند تکمیل فرم شماره ۱ بیماریابی در طول سال و در بازدید ها در طول سال و در بازدید ها سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان ۷۵۶۳۴۳۶۵
۳٫                     کلاس توجیهی درون بخشی در طول سال در طول سال سوپروایزرکنترلعفونت -رابط کنترل عفونت مستندات واحدهای درمانی -
۴٫                     کلاس آموزشی کنترل عفونت خرداد و تیر۹۶ طبقزمان بندی واحد آموزش خرداد و تیر۹۶ طبقزمان بندی واحد آموزش سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان ۷۵۶۳۴۳۶۵
۵٫                     تشخیص عفونت بیمارستانی و تکمیل فرم شماره ۱ در طول سال در طول سال کلیه پرسنل درمانی مشاهده بیماران -
۶٫                     تهیه چک لیست نظارتی سه ماهه سه ماهه سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان -
۷٫                     بازدید با چک لیست طبق برنامه زمان بندی شده طبق برنامه زمان بندی شده سوپروایزر کنترل عفونت مشاهده کلیه کارکنان -
۸٫                     جمع بندی فرم شماره ۱ بیماریابی ماهانه ماهانه سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان -
۹٫                     گزارش عملکرد چک لیست به مدیران ارشد ماهانه ماهانه سوپروایزر کنترل عفونت مستندات   -
۱۰٫                  ثبت در نرم افزار INIS  و تکمیل فرم شماره ۲ ماهانه ماهانه سوپروایزر کنترل عفونت مستندات   -


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O12: ارتقاء شناسایی و تشخیص عفونت بیمارستانی از ۸۰ درصد به ۸۴ درصد تا پایان سال ۹۶

G2O12S2:اعمال نظارت دقیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                      بازدید از بخش ها و بیماریابی عفونت های بیمارستانی درطولسال درطولسال سوپروایزر کنترل عفونت مشاهده بخشهایدرمانی -
۲٫                      آموزش چهره به چهره به پرسنل در طول سال در طول سال سرپرستار مشاهده بخشهای درمانی ۷۵۶۳۴۳۶۵
۳٫                      بررسی علائم بالینی و پاراکلینیکی بیماران مشکوک به عفونت بیمارستانی در طول سال در طول سال کلیه پرستاران مشاهده بخشهایدرمانی -
۴٫                      اموزش احتیاطات استاندارد بر اساس راه انتقال بیماری به پرسنل و همراهان در طول سال در طول سال کلیه پرستاران مستندات بخشهایدرمانی ۷۵۶۳۴۳۶۵

 

 

G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O12: ارتقاء شناسایی و تشخیص عفونت بیمارستانی از ۸۰ درصد به ۸۴ درصد تا پایان سال ۹۶

G2O12S3:افزایش تعهد یا سیاست گذاری مدیران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                     حضور منظم در کمیته کنترل عفونت و تعهد نسبت به اجرای مصوبات ماهانه ماهانه کلیه اعضاء کمیته مستندات مدیران -
۲٫                     تجزیه و تحلیل آمار ماهانه شاخص های عفونت بیمارستانی و ارائه راهکار جهت افزایش گزارش دهی از دید مدیران ماهانه ماهانه کلیه اعضاء کمیته مستندات مدیران -
۳٫                     اجرای برنامه های آموزشی جهت پزشکان و رزیدنتها و اینترن ها سالانه سالانه معاون آموزشی و متخصص عفونی مرکز مستندات مدیران ۱۵۱۲۶۸۷۳۱
۴٫                     ارائه پیشنهاد ایجاد انگیزه با استفاه از سیاست تنبیه و تشویق پرسنل در طول سال در طول سال مدیران مستندات مدیران -

 

نام شاخص صورت مخرج منبع اطلاعات صورت منبع اطلاعات مخرج
ارتقاء فرآیند شناسائی و تشخیص عفونتهای بیمارستانی و تکمیل فرم شماره ۱ از ۸۰ درصد به ۸۴ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶ مجموع پاسخهای مثبت چک لیست ارزیابی تعدادکل سوالات چک لیست گزارش بازدید برگه های چک لیست

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O13: ارتقا احتیاط بر اساس راه انتقال از ۸۷ درصد ۹۱٫۳۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G2O13S1:افزایش آگاهی در زمینه راه های انتقال بیماری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                     برگزاری کلاس آموزش احتیاطات استاندارد بر اساس راه انتقال بیماری در طول سال در طول سال سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان ۷۵۶۳۴۳۶۵
۲٫                     تهیه و ارسال پوستر آموزشی احتیاطات استاندارد بر اساس راه انتقال بیماری اردیبهشت۹۶ اردیبهشت۹۶ سوپروایزر کنترل عفونت مستندات واحدهای درمانی و پاراکلینیکی -
۳٫                     کلاس توجیهی درون بخشی در طول سال در طول سال سرپرستار مستندات کلیه کارکنان -
۴٫                     کلاس آموزشی کنترل عفونت خرداد و تیر ۹۶ طبق زمان بندی واحد آموزش خرداد و تیر ۹۶ طبق زمان بندی واحد آموزش سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان ۷۵۶۳۴۳۶۵
۵٫                     نظارت با چک لیست در طول سال در طول سال سوپروایزر کنترل عفونت مستندات واحدهای درمانی و پاراکلینیکی -
۶٫                     تهیه چک لیست نظارتی سه ماهه سه ماهه سوپروایزر کنترل عفونت مستندات واحدهای درمانی و پاراکلینیکی -
۷٫                     بازدید با چک لیست طبق برنامه زمان بندی شده طبق برنامه زمان بندی شده سوپروایزر کنترل عفونت مستندات واحدهای درمانی و پاراکلینیکی -
۸٫                     درخواست تشویق جهت پرسنل در طول سال در طول سال سوپروایزر کنترل عفونت مستندات واحدهای درمانی و پاراکلینیکی -
۹٫                     گزارش عملکرد چک لیست به مدیران ارشد سه ماهه سه ماهه سوپروایزر کنترل عفونت مستندات   -

G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O13: ارتقا احتیاط بر اساس راه انتقال از ۸۷ درصد به۹۱٫۳۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G2O13S2:انجام تمهیدات لازم جهت تهیه امکانات و ملزومات مناسب

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫         برگزاری کلاس آموزشی در زمینه استفاده از لوازم حفاظت فردی (PPE  ) خرداد و تیر ماه هر سال سوپروایزر کنترل عفونت و آموزش مستندات کلیه کارکنان مرکز ۷۵۶۳۴۳۶۵
۲٫         آموزش چهره به چهرهدر زمینه استفاده از لوازم حفاظت فردی (PPE  ) در طول سال مستمر رابطین بخشها -سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان مرکز -
۳٫         هماهنگی با امور مالی و داروخانه جهت تهیه امکانات و ملزومات حفاظت فردی در طول سال مستمر سوپروایزر کنترل عفونت مستندات کلیه کارکنان مرکز ۷۵۶۳۴۳۶۵
۴٫         کنترل جزوات و مطالب آموزشی قابل ارائه به همکاران ، جهت اطمینان از بروز رسانی و تازگی مطالب آنها در طول سال مستمر سوپروایزر کنترل عفونت و آموزش مستندات کلیه کارکنان مرکز -

 


G2:ارتقا کیفیت  خدمات بالینی

G2O13: ارتقا احتیاط بر اساس راه انتقال از ۸۷ درصد به۹۱٫۳۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G2O13S3:افزایش تعهد یا سیاست گذاری مدیران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫                      حضور منظم در کمیته کنترل عفونت و تعهد نسبت به اجرای مصوبات ماهانه مستمر کلیه اعضاء کمیته مستندات واحدهای درمانی -
۲٫                      طراحی و استانداردسازی اتاقهای جداسازی ( ایزوله ) مطابق با دستورالعملهای موجود در طول سال مستمر مدیران ارشد مستندات واحدهای درمانی ۷۵۶۳۴۳۶۵
۳٫                      اجرای برنامه های آموزشی جهت پزشکان و رزیدنتها و اینترن ها در زمینه ایزولاسیون بیماران سالانه مستمر معاون آموزشی و متخصص عفونی مرکز مستندات واحدهای درمانی -
۴٫                      افزایش اتاقهای جداسازی بیماران طبق استاندارد و دستورالعملهای موجود در طول سال مستمر مدیران ارشد مشاهده واحدهای درمانی ۷۵۶۳۴۳۶۵

 

 

نام شاخص صورت مخرج منبع اطلاعات صورت منبع اطلاعات مخرج
ارتقاء فرآیند رعایت احتیاط بر اساس راه انتقال بیماری از ۸۷درصد به ۹۱٫۳۵درصد تا پایان سال ۱۳۹۶ مجموع پاسخهای مثبت چک لیست ارزیابی تعدادکل سوالات چک لیست گزارش بازدید برگه های چک لیست

 


G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O1: ارتقا فرایند های  کمی و کیفی  آزمایشگاه از   ۷۲٫۷۵  درصد  به   ۷۶٫۳۵    درصد تا پایان سال ۹۶

G3O1S1: راه اندازی واحد پذیرش  و نمونه برداری آزمایشگاه

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱٫                     اختصاص بخشی از کلینیک به آزمایشگاه ۱/۱/۹۶ ۳۱/۱/۹۶ سوپروایزر آزمایشگاه مستندات بیماران کلینیک مصطفویان ۷۷۰۸۰۰۵
۲٫                     تعیین ۲ نیروی ثابت در آزمایشگاه کلینیک ۱/۱/۹۶ ۳۱/۱/۹۶ سوپروایزر آزمایشگاه مستندات بیماران کلینیک مصطفویان -
۳٫                     خرید تجهیزات مورد نیاز ۱/۱/۹۶ ۳۱/۱/۹۶ سوپروایزر آزمایشگاه مستندات بیماران کلینیک مصطفویان ۲۳۰۰۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 


G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O1: ارتقا فرایند های  کمی و کیفی  آزمایشگاه از   ۷۲٫۷۵  درصد  به   ۷۶٫۳۵    درصد تا پایان سال ۹۶

G3O1S2:راه اندازی تستهای فوق تخصصی براساس نیاز بخش های بیمارستان

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)
شروع پایان
۱٫                     جلسه با مدیران گروه های مختلف و نیاز سنجی آزمایشات اردیبهشت ۹۶ مدیر گروه پاتولوژی (دکتر عمادیان) مستندات مدیران گروه های مختلف -
۲٫                     شمارش تستهای ارسالی و بررسی بیشترین تست ارسالی به بیرون از مرکز اردیبهشت ۹۶ مسئول نظام ارجاع آزمایشگاه شمارش ماهانه و ثبت در دفتر مخصوص بیماران بستری -

 


G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O1: ارتقا فرایند های  کمی و کیفی  آزمایشگاه از   ۷۲٫۷۵  درصد  به   ۷۶٫۳۵    درصد تا پایان سال ۹۶

G3O1S3: خرید دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و مدرن

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)
شروع پایان
۱ درخواست خرید دستگاه کواگولومتر اتومات خرداد ۹۶ ادامه دارد سوپروایزر آزمایشگاه پیگیری تجهیزات پزشکی پرسنل و بیماران ۴۷۵۴۱۶۰۱۰

 

 

G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O1: ارتقا فرایند های  کمی و کیفی  آزمایشگاه از   ۷۲٫۷۵  درصد  به   ۷۶٫۳۵    درصد تا پایان سال ۹۶

G3O1S4:بکارگیری پرسنل مجرب و کارآزموده رسمی از طریق دانشگاه به صورت مامور یا انتقالی  در این واحد

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)
شروع پایان
۱٫         درخواست نیروی کارشناس آزمایشگاه از بیمارستان زارع به این مرکز فروردین ۹۵ مستمر سوپروایزر آزمایشگاه مستندات آزمایشگاه امام خمینی(ره) -
۲٫                     در خواست ماموریت نیرو از آزمایشگاه رفرنس به این مرکز ۱/۳/۹۵ ۱/۵/۹۵ سوپروایزر آزمایشگاه مستندات آزمایشگاه امام خمینی(ره) -

 

 

G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O1: ارتقا فرایند های کمی و کیفی آزمایشگاه از۷۲٫۷۵  درصد  به ۷۶٫۳۵  درصد تا پایان سال ۹۶

G3O1S5: راه اندازی بخش های جدید  در آزمایشگاه  نظیر: آمینو سنتز

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)
شروع پایان
۱٫          راه اندازی بخش فوق تخصصی پیوند اعضاء ۱/۱/۹۵   سوپروایزر آزمایشگاه مشاهده پزشکان- بیماران ۷۵۰۰۰۰۰۰
۲٫                      راه اندازی بخش الکتروفورز ۱/۱/۹۵   سوپروایزر آزمایشگاه مشاهده پزشکان- بیماران ۴۱۶۰۱۰
۳٫                      تعیین کارشناس ارشد آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات فوق تخصصی ۱/۱/۹۵   سوپروایزر آزمایشگاه مشاهده پزشکان- بیماران -
۴٫                      خرید یخچال ۷۰- درجه ۲/۲/ ۹۵   سوپروایزر آزمایشگاه مشاهده پزشکان- بیماران ۴۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 

 

G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O1: ارتقا فرایند های کمی و کیفی آزمایشگاه از۷۲٫۷۵  درصد  به ۷۶٫۳۵  درصد تا پایان سال ۹۶

G3O1S6:راه اندازی مرکز تحقیقات آزمایشگاه

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ( ریال )
شروع پایان
۱٫          تعیین اتاق مخصوص انجام پروزه های تحقیقاتی ۱/۲/۹۵ همان روز سوپروایزر آزمایشگاه مشاهده پزشکان- دانشجویان ۲۷۰۸۰۰۵
۲٫                      تعیین فریزر مخصوص جهت نگهداری نمونه های بیماران ۱/۲/۹۵ همان روز سوپروایزر آزمایشگاه مشاهده پزشکان- دانشجویان ۴۷۰۰۰۰۰۰۰
۳٫                      تهیه فرم مخصوص پذیرش پروزه های تحقیقاتی ۲۵/۱/۹۵ همان روز سوپروایزر آزمایشگاه مشاهده پزشکان- دانشجویان ۲۷۰۸۰۰۵

 

G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O1: ارتقا فرایند های کمی و کیفی آزمایشگاه از۷۲٫۷۵  درصد  به ۷۶٫۳۵  درصد تا پایان سال ۹۶

G3O1S7:انجام آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی سایر مراکز دولتی استان

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه(ریال)
شروع پایان
۱ قرارداد با بیمارستان امام حسین نکا ۱/۱/۹۵ ۲۹/۱۲/۹۵ رییس بیمارستان مستندات بیماران -

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد پذیرش بیماران سرپایی آزمایشگاه تعداد پذیرش بیماران سرپایی کل بیماران مراجعه کننده سرپایی و بستری مستندات موجود در واحد آزمایشگاه مستندات موجود در واحد آزمایشگاه ۳ماهه کارکنان و پزشکان ۷۶٫۳۵

 

 

G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O2: کاهش مدت زمان دریافت ریپورت از    ۷۹ساعت به     ۲۴  ساعت تا پایان سال  ۹۶

G3O2S1:انجام برنامه ریزی مناسب برای رزیدنتها

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
چک کردن روپوش سربی و شیلد در صورت خرابی روپوش سربی ۱/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران -
۲٫ چک کردن اتاقهای گرافی برای داشتن روپوش روزانه روزانه مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران -
۳٫ چک کردن دستگاه پرتال جهت همراه داشتن رو پوش روزانه روزانه مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران -
۴٫ استفاده پرسنل از روپوش برای تمامی گرافیهای پرتابل ۱/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران ۸۳۱۹۰۰۰۰۰
۵٫ در صورت حضور همراه بیمار مطمئن بودن از استفاده در پوش سربی ۱/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران -
۶٫ پر کردن فرم نیاز سنجی توسط پرسنل هر ۶ ماه هر ۶ ماه مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران -
۷٫ تهیه امکانات برای کلاسهای آموزشی فصلی فصلی مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران -
۸٫ برگزاری دوره ای کلاسهای آموزشی فصلی فصلی مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران ۳۹۰۰۹
۹٫ به روز رسانی اطلاعات در مورد حفاظت ۱/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران -
۱۰٫ برگزاری آزمونهای روزی فصلی فصلی مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران ۳۹۰۰۹
۱۱٫ کنترل کیفیت حفاظت توسط مسئول فیزیک پزشکی ۱/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات پرسنل و بیماران  

 

 

G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O2: کاهش مدت زمان دریافت ریپورت از     ۷۹ساعت به     ۲۴  ساعت تا پایان سال ۹۶

G3O2S2:ساماندهی تعداد نیروی پذیرش

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف      هزینه

(ریال)شروعپایان۱٫آموزش به پرسنل قبل از شروع بکارهمانروزمستمرمسئول واحدمستنداتپرسنل و بیماران۲۷۷۳۲۶۰۰۶۲٫برگزاری آزمون از کارکنان بخش در راستای آموزشی های داده شد۳۰/۲همانروزمسئول واحدمستنداتپرسنل و بیماران۲۷۷۳۲۶۰۰۶۳٫تاکید بر ضرورت استفاده از کایدلاین موجود برای کلیه پرسنل۱/۱/۹۶ماهانهمسئول واحدمستنداتپرسنل و بیماران-۴٫اطمینان از وجود کایدلاین در بخش۱/۱/۹۶ماهانهمسئول واحدمستنداتپرسنل و بیماران-۵٫ممیزی و پایش و نظارت بر استفاده از کایدلاینهای موجود۱/۱/۹۶ماهانهمسئول واحدمستنداتپرسنل و بیماران-

 

 


G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O3: بهبود فرایند نسخه پیچی بستری از   ۳۰٫۷دقیقه به    ۲۹٫۲دقیقه تا پایان تاپایان برنامه سال ۹۶

G3O3S1:ثبت مدت زما ن ok داروخانه وگرفتن پرینت در فرایند نسخه پیچی  در بازه ۳ ماهه

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱٫         ثبت مدت زمان تایید دارو خانه و گرفتن پرینت در دارو خانه مستمر مستمر تکنسین نسخه پیچ مستندات تمامی بخش های بیمارستان ۵۵۴۶۵۲۰۱۲
۲٫         محاسبه شاخص نسخه پیچی تعیین شده پایان ماه پایان ماه داروساز بخش مدیریت دارویی مستندات تمامی بخش های بیمارستان -

 

 

 


G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O3:بهبود فرایند نسخه پیچی بستری از   ۳۰٫۷دقیقه به    ۲۹٫۲دقیقه تا پایان تاپایان برنامه سال ۹۶

G3O3S2:ثبت مدت زمان آماده کردن دارو و اعلام به بخش جهت تحویل در فرایند نسخه پیچی در بازه زمانی ۳ ماهه

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه         (ریال)
شروع پایان
۱٫         ثبت مدت زمان تایید دارو خانه و گرفتن پرینت در دارو خانه مستمر مستمر تکنسین نسخه پیچ مستندات تمامی بخش های بیمارستان ۵۵۴۶۵۲۰۱۲
۲٫         محاسبه شاخص نسخه پیچی تعیین شده پایان ماه پایان ماه داروساز بخش مدیریت دارویی مستندات تمامی بخش های بیمارستان -

 

 

G3:ارتقا کیفیت خدمات پاراکلینیکی

G3O3: بهبود فرایند نسخه پیچی بستری از   ۳۰٫۷دقیقه به    ۲۹٫۲دقیقه تا پایان تاپایان برنامه سال ۹۶

:G3O3S3ثبت مدت زمان تحویل گرفتن دارو توسط منشی بخش پس از اعلام دارو خانه در فرایند نسخه پیچی در بازه زمانی ۳ ماهه

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف

هزینه

(ریال)شروعپایان۱٫ثبت مدت زمان تایید دارو خانه و گرفتن پرینتدر دارو خانهمستمرمستمرتکنسین نسخه پیچمستنداتتمامی بخش های بیمارستان۵۵۴۶۵۲۰۱۲۲٫محاسبه شاخص نسخه پیچی تعیین شدهپایان ماهپایان ماهداروساز بخش مدیریت داروییمستنداتتمامی بخش های بیمارستان-

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ مدت زمان تایید دارو خانه تا گرفتن پرینت در بازه سه ماهه  مجموع میانگین اختلافات زمان اعلام و تایید نسخه در بازه سه ماهه  تعداد مجموع میانگین اختلافات  مستندات موجود در بخش مدیریت دارویی  مستندات موجود در بخش مدیریت دارویی فصلی(سه ماهه)  بخش مدیریت دارویی دقیقه۲۹٫۲


G4: ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O1: ارتقاء فرایند  ضد عفونی تجهیزات  مراقبت از بیمار و سطوح از    ۱۴٫۲۹  درصد به     درصد تا پایان برنامه سال ۹۶

: G4O1S1شناسایی فرایند ضد عفونی با رویکرد بهینه در ضد عفونی و استریلیزاسیون

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  ریال
شروع پایان
۱٫ تهیه کتابچه انواع ضد عفونی کننده های مصرفی در مرکز ۱۵/۱/۹۶ ۱۰/۳/۹۶ مسئول بهداشت محیط مستندات پرسنل و بیماران ۹۰۷۶۱۲۳۸
۲٫ شناسایی محل های مورد استفاده از ضد عفونی کننده ها ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول بهداشت محیط مستندات پرسنل و بیماران -
۳٫ برگزاری آموزش لازم به کلیه پرسنل مجری فرایند ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول بهداشت محیط و کنترل عفونت مستندات پرسنل و بیماران ۹۰۷۶۱۲۳۸
۴٫ شرکت در جلسات آموزشی و کارگاه و سمینار های کشور ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول بهداشت محیط مستندات پرسنل و بیماران -
۵٫ ارسال کتابچه ضد عفونی مرکز به کلیه بخش ها و واحد های مرکز ۱۵/۱/۹۶ ۱۵/۵/۹۶ مسئول بهداشت محیط مستندات پرسنل و بیماران -
۶٫ بازنگری و به روز رسانی اطلاعات کتابچه ضد عفونی کننده ۱۵/۱/۹۶ ۱۰/۳/۹۶ مسئول بهداشت محیط مستندات پرسنل و بیماران -
۷٫ پایش مستمر از واحد ها و بخش های مرکز و نظارت بر نحوه استفاده و محل کاربرد محلول های ضد عفونی ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول بهداشت محیط و کنترل عفونت مستندات پرسنل و بیماران -
۸٫ پایش مستمر از واحد CSSD و نظارتبر نحوه استریل تجهیزات مرکز ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول بهداشت محیط و کنترل عفونت مستندات واحد CSSD -
۹٫ باز خورد اطلاعات جمع آوری شده به مدیران اجرایی جهت انجام اقلام اصلاحی ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول بهداشت محیط و کنترل عفونت مستندات مدیران -

 

G4: ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O1: ارتقاء فرایند  ضد عفونی تجهیزات  مراقبت از بیمار و سطوح از    ۱۴٫۲۹  درصد به     درصد تا پایان تاپایان برنامه سال ۹۶

: G4O1S2آموزش مستمر کارکنان جهت آشنایی انواع ضد عفونی کننده و روش های ضد عفونی و استریلیزاسیون

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  (ریال)
شروع پایان
۱٫ تهیه کتابچه ضد عفونی تجهیزات مراقبت از بیمار و سطوح ۱۵/۱/۹۶ ۱/۳/۹۶ مسئول بهداشت محیط مستندات کلیه بخش ها و واحد های مرکز ۹۰۷۶۱۲۳۸
۲٫ تحویل کتابچه به کلیه بخش ها و واحد های مرکز ۱۵/۳/۹۶ ۱/۵/۹۶ مسئول بهداشت محیط و مسئول کلیه بخش ها و واحد ها مستندات کلیه بخش ها و واحد های مرکز -
۳٫ برگزاری کلاس های تئوری و عملی و آموزشی برای کلیه پرسنل مجری فرایند ۱۵/۱/۹۶ مستمر مستندات مستندات کلیه بخش ها و واحد های مرکز ۹۰۷۶۱۲۳۸
۴٫ اخذ پیش آزمون و پس آزمون برای کلیه مجریان فرایند پس از برگزاری هر جلسه آموزشی پس از برگزاری هر جلسه آموزشی کلیه افراد مجری در فرایند مستندات کلیه بخش ها و واحد های مرکز -
۵٫ اعلام نتایج آزمون ها به مدیران ارشد جهت اقلام پس از برگزاری هر جلسه آموزشی پس از برگزاری هر جلسه آموزشی مدیران ارشد سیستم مستندات کلیه بخش ها و واحد های مرکز -
۶٫ استفاده از پرسنل آگاه برای ضد عفونی تجهیزات مراقبت از بیمار در ابتدای هر سال در ابتدای هر سال مدیران ارشد سیستم مستندات کلیه بخش ها و واحد های مرکز -

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱           درصد آگاهی نیروهای بیمارستان درخصوص استفاده صحیح از مواد ضدعفونی کننده مجموع امتیاز کسب  شده مجموع امتیاز قابل اکتساب مستندات موجود در بهداشت محیط مستندات موجود در بهداشت محیط فصلی


G4: ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O2:اجرای سیستم HACCP در بیمارستان از ۴۸٫۳۸در صد به ۵۰٫۷۸درصد تا پایان تاپایان برنامه سال ۹۶

: G4O2S1اهداف سیاست ها و استاندارد های پیاده سازی سیستم HACCP در مرکز

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ( ریال)
شروع پایان
۱٫          تامین اعتبار جهت اجرا و پیاده سازی سیستم HACCP ۳۰/۴/۹۶ ۳۰/۵/۹۶ مدیران ارشد مستندات کل بیمارستان ۱۲۱۰۱۴۹۸۴
۲٫          شناسایی نقاط  بحران و عدم اجرای اصول HACCP در مرکز ۳۰/۵/۹۶ ۱۵/۶/۹۶ واحد های بهداشت محیط مستندات کل بیمارستان -
۳٫          هماهنگی در اجرای استاندارد های مدیریت ایمنی مواد غذایی در مرکز ۱۶/۶/۹۶ ۳۰/۶/۹۶ واحد های بهداشت محیط تغذیه مستندات کل بیمارستان -
۴٫          ایجاد ممیزی در نظام مدیریت مواد غذایی و رفع موانع و معضلات موجود ۱/۷/۹۶ مستمر واحد های بهداشت محیط تغذیه مستندات کل بیمارستان -
۵٫          تجزیه و تحلیل و پیگیری از مخاطرات شیمیایی ، میکروبی و فیزیکی ۳۰/۶/۹۶ مستمر واحد های بهداشت محیط تغذیه مستندات کل بیمارستان -
۶٫          بهبود و ارتقاء فرهنگ ایمنی مواد غذایی با توجه به استاندارد سازی شده های انجام شده ۱/۷/۹۶ مستمر کلیه مجریان طرح مستندات کل بیمارستان -
۷٫          کسب اطمینان از کاربرد علمی و موثر سیستم HACCP ۱/۸/۹۶ مستمر مسئول واحد بهداشت محیط مستندات کل بیمارستان -
۸٫          کاهش ریسک های ؟ شده توسط سازمان های بیرونی ۱/۷/۹۶ ۹۶/۱۲/۱ کلیه مجریان طرح مستندات کل بیمارستان -

 

 

G4: ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O2: اجرای سیستم HACCP در بیمارستان۴۸٫۳۸در صد به ۵۰٫۷۸درصد تا پایان تاپایان برنامه سال ۹۶

: G4O2S2طرح محیط فیزیکی استاندارد جهت پیاده سازی سیستم HACCP

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱٫          تکمیل چک لیست آشپزخانه جهت شناسایی معضلات موجود ۱۵/۱/۹۶ فصلی مسئول واحد بهداشت محیط مستندات کل بیمارستان -
۲٫          طرح معضلات ساختاری مربوط به آشپزخانه در کمیته بهداشت محیط ۳۰/۲/۹۶ فصلی مسئول واحد بهداشت محیط مستندات کل بیمارستان -
۳٫          برگزاری جلسه با معاونتها تخصصی بهداشت و درمان ۱/۳/۹۶ ۳۰/۳/۹۶ مدیران ارشد مستندات کل بیمارستان -
۴٫          تامین اعتبار ساخت آشپزخانه و سلف سرویس مطابق با استاندارد های موجود ۳۰/۶/۹۶ ۳۰/۹/۹۶ مدیران ارشد مستندات کل بیمارستان ۶۰۵۰۷۴۹۲
۵٫          تهیه نقشه و مکان پایه بهداشت آشپزخانه ۱۵/۱۰/۹۶ ۳۰/۱۰/۹۶ دفتر فنی دانشگاه مستندات کل بیمارستان -
۶٫          شروع عملیات ساخت آشپزخانه مطابق با استاندارد های موجود ۱/۱۱/۹۶   دفتر فنی دانشگاه مستندات کل بیمارستان ۶۰۵۰۷۴۹۲

 

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱           درصد اجرای استانداردهای HACCP تعداد آیتم های اجرا شده مطابق با چک لیست وزارت مطبوع کل آیتم های چک لیست مستندات موجود در بهداشت محیط مستندات موجود در بهداشت محیط فصلی ۵۰٫۷۸%

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O3: ارتقا و بهبود وضعیت مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی از    ۸۲٫۸۶ درصد به  ۸۶٫۹۶    درصد تا پایان سال ۹۶

G4O3S1: شناخت دسته بندی انواع پسماند های بیمارستانی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
تدوین کتابچه مدیریت پسماند های بیمارستانی ۳۰/۱/۹۶ ۳۰/۲/۹۶ مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات کلیه پرسنل -
تهیه لیست انواع پسماند های بیمارستانی ۱۵/۲/۹۶ ۱۵/۳/۹۶ مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات بهداشت محیط -
شناسایی و دسته بندی محل تولید انواع پسماند های بیمارستانی ۱۵/۲/۹۶ ۱۵/۳/۹۶ مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات بهداشت محیط -
تحویل کلیه ی دستورالعمل ها به مسئولین واحد ها و بخش ها ۳۰/۳/۹۶ ۳۰/۴/۹۶ مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات مسئولین واحد ها و بخش ها -
برگزاری کلاس های آموزشی جهت آشنایی پرسنل مجری در طرح ۱۵/۹/۹۶ مستمر سوپروایر آموزشی- مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات کلیه پرسنل ۱۲۱۰۱۴۹۸۴

 

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O3: ارتقا و بهبود وضعیت مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی از    ۸۲٫۸۶ درصد به  ۸۶٫۹۶    درصد تا پایان سال ۹۶

G4O3S2: همکاری درون سازمانی جهت اجرای اصولی دستورالعمل های تفکیک پسماند های عفونی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱٫           آموزش  اصول مدیریت پسماند های عفونی به نیرو های مجری در طرح ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات کلیه پرسنل ۶۰۵۰۷۴۹۲
۲٫           برگزاری کلاس آموزشی و اقلام به اخذ post test،  pre test ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات کلیه پرسنل ۶۰۵۰۷۴۹۲
۳٫            بازدید از بخش ها و واحد ها و ممیزی داخلیآموزش های ارائه شده ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۴٫           تخصیص بودجه و نیروی انسانی کافی جهت اجرای طرح مدیریت پسماند ۱۵/۱/۹۶ مستمر مدیران ارشد مستندات واحد پسماند -
۵٫           حمایت از بخش ها جهت برنامه های راهبردی دفع صحیح زباله های حاصل از فعالیت های بهداشتی درمانی ۱۵/۱/۹۶ مستمر مدیران ارشد مستندات واحد پسماند -
۶٫           ارسال گزارش حاصل از بازدید جهت اقدام اصلاحی لازم ۳۰/۲/۹۶ مستمر مدیران ارشد مستندات واحد پسماند -

 

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O3: ارتقا و بهبود وضعیت مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی از    ۸۲٫۸۶ درصد به  ۸۶٫۹۶    درصد تا پایان سال ۹۶

G4O3S3:اقدامات مدیریتی و کنترل صحیح

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ( ریال )
شروع پایان
۱٫          زمانبندی جهت بازدید از نحوه ی مدیریت پسماند ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۲٫          تکمیل چک لیست مدیریت پسماند ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۳٫          گزارش چک لیست های تکمیل شده در کمیته بهداشت محیط ۱۵/۲/۹۶ مستمر دبیر کمیته بهداشت محیط مستندات واحد پسماند -
۴٫          بررسی معضلات موجود و ارائه راهکار های اجرای ۱۵/۱/۹۶ ماهانه یکبار کلیه اعضا کمیته بهداشت محیط مستندات واحد پسماند ۱۲۱۰۱۴۹۸۴
۵٫          ارسال گزارش آنالیز چک لیست به مدبران ارشد ۳۰/۲/۹۶ ماهانه یکبار مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۶٫          استفاده از اهرم های اجرایی جهت ارتقا وضعیت موجود ۱/۳/۹۶ مستمر مدیران ارشد مستندات واحد پسماند -

 

 

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O4:کاهش نرخ تولید پسماند های عفونی از   ۴۰   درصد به     ۳۸  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O4S1:شناخت و توسعه استاندارد های کاهش نرخ تولید پسماند های عفونی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   ریال
شروع پایان
۱٫  ارزیابی وضعیت نرخ تولید پسماند های عفونی ۱۵/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۲٫ آنالیز کمی و فیزیکی پسماند های عفونی ۳۰/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۳٫ مقایسه خطرات پسماند های حاصل از فعالیت ی بهداشتی و درمانی در مقایسه با روش های مطلوب ۳۰/۲/۹۶ ۳۰/۳/۹۶ مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۴٫ تلاش جهت کاهش میزان تزریقات غیر ضروری به منظور کاهش میزان تولید زباله های خطر ناک ۱/۲/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۵٫ تلاش در جهت انتخاب وسایل پزشکی عاری از PVC ۱/۲/۹۶ مستمر مسئول واحد مدیریت پسماند مستندات واحد پسماند -
۶٫ آموزش مستمر کارکنان جهت آشنایی با استاندارد های کاهش نرخ تولید پسماند های عفونی ۳۰/۲/۹۶ مستمر سوپروایزر آموزشی

مسئول واحد مدیریت پسماندمستنداتواحد پسماند۱۸۱۵۲۲۴۷۷

 

 

 


:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O4: کاهش نرخ تولید پسماند های عفونی از   ۴۰   درصد به     ۳۸  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O4S2:تعیین و تدوین عملیات پشتیبانی پسماند های عفونی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  (ریال)
شروع پایان
۱٫  تامین لوازم ضروری جهت اجرای صحیح تفکیک پسماند های عفونی ۱/۱/۹۶ مستمر کارپردازی مستندات -
۲٫ انتقال پسماند های عفونی و هماهنگی های لازم با اپراتور پسماند ۱/۱/۹۶ مستمر نیروی خدمات مستندات -
۳٫ تامین قطعات دستگاه امحاء پسماند و سرویس به موقع نواقص دستگاه ۱/۱/۹۶ مستمر تجهیزات پزشکی مستندات ۹۰۷۶۱۲۳۸
۴٫ امحای زباله های عفونی بیمارستانی و مخاطره آمیز در بیمارستان ۱/۱/۹۶ مستمر اپراتور دستگاه امحا پسماند مستندات -
۵٫ اعمال ساختاری پایش مناسب ۳۰/۱/۹۶ مستمر مدیران ارشد مستندات ۹۰۷۶۱۲۳۸
۶٫ انجام اقدامات اصلاحی مناسب ۳۰/۲/۹۶ مستمر  مدیران ارشد مستندات -

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد پسماندهای عفونی بیمارستان درصد زباله های عفونی کل پسماندهای بیمارستان مستندات موجود در واحد پسماند مستندات موجود در واحد پسماند فصلی ۳۸%

 

 


: G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O5: فرایند اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار  از    ۱۴  درصد به     ۱۵  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O5S1: هماهنگی با مدیریت بیمارستان و شرکت های اندازه گیری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف      هزینه

( ریال)شروعپایان۱ نامه به مدیریت در خصوص اندازه گیری عوامل زیان آورمرداد۹۶مرداد۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-۲طرح در کمیته ایمنی و سلامت شغلیمرداد۹۶مرداد۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-۳استعلام از شرکت های مجاز برای اندازه گیریشهریور ۹۶شهریور ۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-۴عقد قرارداد با شرکت اندازه گیریشهریور ۹۶شهریور ۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان۱۸۱۵۲۲۴۷۷۵تعیین زمان اندازه گیریمهر۹۶مهر۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-

 

 

: G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O5: فرایند اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار  از    ۱۴ درصد به     ۱۵  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O5S2:اجرای پروسه اندازه گیری و اقدامات اصلاحی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه

 ریالشروعپایان۱شناسایی عوامل زیان آور تفکیک بخش هامهر۹۶مهر۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-۲هماهنگی با شرکت جهت اندازه گیریمهر۹۶مهر۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-۳اخذ گزارش به مدیریتآبان۹۶آبان۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-۴ارجاع گزارش به مدیریتآبان۹۶آبان۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-۵تنظیم گزارش موارد نیاز به اصلاحآذر۹۶آذر۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان-۶انجام اقدامات اصلاحیدی۹۶دی۹۶مسئول بهداشت حرفه ایمستنداتکارکنان۱۸۱۵۲۲۴۷۷

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ در صد  بخش های اندازه گیری شده تعداد بخش های اندازه گیری شده کل بخش ها مستندات موجود در واحد بهداشت حرفه ای مستندات موجود در واحد بهداشت حرفه ای سالانه ۱۵%

 

 

 

: G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O6: بهبود وضعیت بهداشتی والبسه از   ۹۰  به ۹۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G4O6S1:افزایش میزان آگاهی پرسنل لنژری از نحوه صحیح استفاده از مواد شوینده

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  ریال
شروع پایان
۱٫ برنامه ریزی برای کلاس های آموزشی در ابتدای سال ۲۰/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مستندات پرسنل -
۲٫ آموزش به پرسنل قبل از شروع کار ۳۰/۱ مستمر مسئول واحد مستندات پرسنل -
۳٫ برگزاری آزمون از کارکنان در راستای آموزش های داده شده ۲۰/۱/۹۶ مستمر مسئول واحد مستندات پرسنل -
۴٫ شرکت در جلسات و کمیته های علمی و تخصصی بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان مستمر مستمر مسئول واحد مستندات پرسنل -

 

: G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O6: بهبود وضعیت بهداشتی والبسه از   ۹۰  به ۹۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G4O6S2:اجرای دستورالعملها و پروتکلهای وضعیت بهداشتی لنژری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   ریال
شروع پایان
۱ تهیه دستورالعملها و پروتکلها ۲۰/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات کارکنان -
۲ ارائه دستورالعمل ها و پروتکلهابه بخشها و واحدهای مرکز ۲۰/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات کارکنان -
۳ برگزاری کلاس آموزشی در رابطه با گاید لاینها برای کلیه پرسنل ۲۰/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات کارکنان ۱۸۱۵۲۲۴۷۷
۴ پایش عملکرد پرسنل بر اساس چک لیست ۲۰/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات کارکنان -
۵ پیگیری نقاط ضعف ۲۰/۱/۹۶ ماهانه مسئول واحد مستندات کارکنان ۱۸۱۵۲۲۴۷۷

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد میزان آگاهی پرسنل رختشویخانه مجموع امتیاز کسب شده طبق چک لیست کل امتیاز قابل کسب مستندات موجود در واحد لنژ مستندات موجود در واحد لنژ فصلی ۹۵%


:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O7: بهبود و مداخله در وضعیت تغذیه بیماران از   ۶۹   درصد به     ۷۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G4O7S1: ایجاد فضایی جهت سرو غذا

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  ریال
شروع پایان
۱ اتاقی جهت توزیع غذا مرداد ۹۵ حداکثر تا پایان سال مسئول واحد مستندات بیماران ۳۶۳۰۴۴۹۵۳
۲ اتاق جهت تهیه گاواژ

 پس از اجرای هتلینگپس از اجرای هتلینگمسئول واحدمستنداتبیماران-

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱            درصد دستیابی به اهداف در ممیزی داخلی مجموع امتیاز کسب شده مجموع امتیاز قابل اکتساب مستندات مستندات شش ماهه واحد تغذیه ۷۵

 


:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O8: بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از     ۸۳ درصد به     ۹۶  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O8S1: تهیه و تنظیم شاخص های مورد نیاز و درج آن در فرم های مربوطه

شماره

ردیفشرح فعالیتزمان فعالیتمسئول اجراءگروه هدفنحوه پایشبودجه

مورد نیاز

هزینه  (ریال)شروعپایان۱          دریافت شاخص های اختصاصی از واحد ارزشیابی دانشگاه ۱۶/۰۱/۹۶۲۸/۰۱/۹۶رئیس امور اداریکلیه کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی،طرحیوجود مستندات -۲         درج شاخص های اختصاصی در فرم های مورد نظر ۳۰/۰۱/۹۶۱۱/۰۲/۹۶رئیس امور اداریکلیه کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی،طرحیوجود مستندات۷۲۶۰۸۹۹۱

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O8: بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از     ۸۳ درصد به     ۹۶  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O8S2:توزیع فرمها و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص تکمیل و امتیازدهی

شماره

ردیفشرح فعالیتزمان فعالیتمسئول اجراءگروه هدفنحوه پایشبودجه مورد نیاز

هزینه

 ( ریال)شروعپایان۱          برگزاری جلسه توجیهی جهت مسئولین بخش ها درخصوص نحوه تکمیل و امتیازدهی فرم ها۱۱/۰۲/۹۶۱۳/۰۲/۹۶رئیس امور اداری مسئولین کلیه بخش هاوجود مستندات ۷۲۶۰۸۹۹۱۲         توزیع فرم ها بین کارکنان جهت ذکر فعالیت ها و پیوست نمودن مدارک مورد نیاز۱۴/۰۲/۹۶۱۹/۰۲/۹۶مسئول کارگزینیکلیه کارکنانوجود مستندات-۳         جمع آوری فرم ها توسط مسئولین بخش ها و امتیاز دهی و تحویل به واحد کارگزینی۲۰/۰۲/۹۶۲۵/۰۲/۹۶مسئولین بخش هاکلیه کارکنانوجود مستندات-

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O8: بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از     ۸۳ درصد به     ۹۶  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O8S3:جمع بندی و کنترل و تایپ فرم ها و کسب نظر ارزشیابی شونده

شماره

ردیفشرح فعالیتزمان فعالیتمسئول اجراءگروه هدفنحوه پایشبودجه

مورد نیاز

هزینه  (ریال)شروعپایان 

۱

 کنترل فرم های جمع آوری شده و مدارک پیوست و درستی امتیازات داده شده۲۶/۰۲/۹۶۱۵/۰۳/۹۶مسئول کارگزینیکلیه کارکنانوجود مستندات -۲ارسال فرم ها جهت تایپ۱۶/۰۳/۹۶۱۰/۰۴/۹۶مسئول کارگزینیکلیه کارکنانوجود مستندات۷۲۶۰۸۹۹۱۳کسب نظر ارزشیابی شونده ها۱۱/۰۴/۹۶۲۱/۰۴/۹۶مسئولین کلیه بخشها و واحدهاکلیه کارکنانوجود مستندات-

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O8: بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از     ۸۳ درصد به     ۹۶  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O8S4:تایید فرم ها توسط واحد ارزشیابی دانشگاه

شماره

ردیفشرح فعالیتزمان فعالیتمسئول اجراءگروه هدفنحوه پایشبودجه مورد نیاز

هزینه  (ریال)شروعپایان۱          کنترل نهایی فرم ها و کسب امضاء های مورد نیاز۲۲/۰۴/۹۶۳۱/۰۴/۹۶مسئول کارگزینیکلیه کارکنانوجود مستندات -۲         هماهنگی با واحد ارزشیابی دانشگاه جهت تایید فرم ها۰۱/۰۵/۹۶۰۲/۰۵/۹۶مسئول کارگزینیکلیه کارکنانوجود مستندات-۳         کنترل فرم ها توسط واحد ارزشیابی ، رفع اشکالات و تایید نهایی۰۳/۰۵/۹۶۱۸/۰۵/۹۶مسئول کارگزینی و واحد ارزشیابی دانشگاه کلیه کارکنانوجود مستندات۷۲۶۰۸۹۹۱

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O8: بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از     ۸۳ درصد به     ۹۶  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O8S5:ثبت امتیاز ارزشیابی در جدول فهرست نتایج و انتقال اطلاعات در نرم افزار کارما

شماره

ردیفشرح فعالیتزمان فعالیتمسئول اجراءگروه هدفنحوه پایشبودجه

مورد نیازشروعپایان۱          ثبت امتیازات تایید شده در جدول فهرست نتایج و مرتب سازی براساس بالاترین امتیاز۱۹/۰۵/۹۶۲۴/۰۵/۹۶مسئول کارگزینیکلیه کارکنانوجود مستندات -۲         انتقال اطلاعات در برنامه نرم افزاری کارما۲۵/۰۵/۹۶۰۱/۰۶/۹۶مسئول کارگزینیکلیه کارکنانوجود مستندات۷۲۶۰۸۹۹۱

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد دستیابی به حداکثر امتیاز شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد تعداد  کارکنانی که به حداکثر امتیاز شاخص های اختصاصی دست پیدا کرده اند تعداد کل کارکنانی که ارزیابی عملکرد شده اند. مستندات موجود در واحد اداری مرکز مستندات موجود در واحد اداری مرکز سالانه امور اداری ۹۶%

 

 

 


:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O9:بهبود پیگیری خرابی دستگاهها از   ۷۰  درصد  به   ۸۰  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O9S1: دقت در استفاده از دستگاه ها

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱٫ آموزش کارکنان جدیدالورود ۱/۱/۹۶ ۲۹/۱۲/۹۶ مسئول واحد تجهیزات مستندات کلیه بخشها ۴۰۳۳۸۳۲۸
۲٫ آموزش دوره ای بخش ها ۱/۱/۹۶ ۲۹/۱۲/۹۶ مسئول واحد تجهیزات مستندات کلیه بخشها ۴۰۳۳۸۳۲۸
۳٫ بازدید دوره ای از بخش ها ۱/۱/۹۶ ۲۹/۱۲/۹۶ مسئول واحد تجهیزات مستندات کلیه بخشها -
۴٫ بررسی علت خرابی تجهیزات ۱/۱/۹۶ ۲۹/۱۲/۹۶ مسئول واحد تجهیزات مستندات کلیه بخشها -
۵٫ گزارش علت خرابی به واحد تجهیزات ۱/۱/۹۶ ۲۹/۱۲/۹۶ مسئول واحد تجهیزات مستندات کلیه بخشها -
۶٫ آموزش تحویل و تحول تجهیزات بعد از اتمام هر شیفت ۱/۱/۹۶ ۲۹/۱۲/۹۶ مسئول واحد تجهیزات مستندات کلیه بخشها ۴۰۳۳۸۳۲۸

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O9:بهبود پیگیری خرابی دستگاهها از   ۷۰  درصد  به   ۸۰  درصد تا پایان سال ۹۶

G4O9S2: خرید تجهیزات پزشکی  نو و مدرن به جای دستگاه های قدیمی و مستهلک

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه  (ریال)
شروع پایان
۱ اعلام خرابی مستمر مستمر مسئول واحد مستندات کلیه بخشها -
۲ بررسی شدت خرابی و هزینه سرویس مستمر مستمر مسئول واحد مستندات کلیه بخشها ۱۲۱۰۱۴۹۸۴
۳ بررسی سابقه تعمیرات و تنظیم گزارش مستمر مستمر مسئول واحد مستندات کلیه بخشها -
۴ اقدام به تعمیر یا جایگزینی دستگاه در صورت خرابی های مکرر با فاصله زمانی کوتاه و عدم کارایی دستگاه و هزینه بالا مستمر مستمر مسئول واحد مستندات کلیه بخشها ۱۲۱۰۱۴۹۸۴

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد بازدید انجام  شده درواحد تجهیزات پزشکی تعداد بازدید انجام  شده درواحد تجهیزات پزشکی تعداد بازدید برنامه ریزی  شده درواحد تجهیزات پزشکی مستندات موجود در واحد تجهیزات پزشکی مستندات موجود در واحد تجهیزات پزشکی فصلی ۱۰۰%

 


:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O10: بهبود بازدید دوره ای از بخش ها از ۷۶% به ۷۹٫۸% تا پایان سال ۹۶

G4O10S1: نوسازی تجهیزات فرسوده و قدیمی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء گروه هدف نحوه پایش هزینه

(ریال)شروعپایان۱بازدید دوره ای از کلیه بخش ها و واحد هاطبق برنامه زمان بندیپایان سالپرسنل تأسیساتواحد تأسیساتشفاهی-۲ثبت عیوب شناسایی شدهپس از بازدیدپایان سالپرسنل تأسیساتواحد تأسیساتمستندات-۳اعلام عیوب مشاهده شده به پیمانکار نگهداشتپس از بازدیدپایان سالپرسنل تأسیساتواحد تأسیساتشفاهی-۴درخواست لوازم و قطعات موردنیاز جهت عیوب گزارش شدهدوره ای شنبه های هر هفتهپایان سالپرسنل تأسیاتواحد تأسیساتمستندات-۵تحویل لوازم خریداری شده  از واحد تدارکاتدوره ای شنبه های هر هفتهپایان سالپرسنل تأسیساتواحد تأسیساتمستندات۳۶۳۰۴۴۹۵۳۶نصب قطعه جدید و راه اندازی مجدد۱/۱/۹۶پایان سالپرسنل تاسیساتواحد تاسیساتمشاهده ومستندات-ردیفنام شاخصتعریفمنبع اطلاعاتفاصله زمانیزیرگروهحدانتظارصورتمخرجصورتمخرج۱درصد تعمیرات تاسیساتی و ساختمانیتعداد

تعمیرات انجام شده  بخش های بیمارستان توسط پرسنل تاسیسات در یک دوره زمانی معینتعداد تعمیرات اعلام شده توسط مسئولین واحدها در همان دوره زمانی معینفرم های ثبت موارد تعمیرات تاسیساتیفرم های ثبت درخواست ها و نواقص تاسیساتیفصلیکلیه بخش ها و واحد ها۷۹٫۸%

 

 

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O11: بهبود ایمنی در برابر حریق از ۸۹٫۲۵٪وضع موجود به ۹۳٫۷۱٪  ارتقاء تا پایان سال ۹۶

G4O11S1: شناسایی خطرات موجود

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا گروه هدف نحوه پایش بودجه مورد نیاز
شروع پایان
۱ شناسایی خطرات موجود در بخش ها و واحدها( از طریق راند های برنامهر یزی شده) /۱/۱۹۶ مستمر مسئول تاسیسات و آتش  نشانی کل مرکز مستندات -
۲ ارزیابی و اولویت بندی خطرات براساس شدت خطر و احتمال بروز /۱/۱۹۶ مستمر مسئول تاسیسات کل مرکز مستندات -
۳ مطرح شدن خطرات شناسایی شده در کمیته مدیریت خطر و بهداشت حرفه ای طبق برنامه زمان بندی کمیته ها دبیر کمیته های مربوطه کل مرکز مستندات -
۴ پیگیری مصوبات کمیته پس از برگزاری کمیته پس از برگزاری کمیته مسئول تاسیسات و ساختمان کل مرکز ۱۸۱۵۲۲۴۷۷
۵ ارائه گزارش رفع مخاطرات واحدها و بخش ها مطابـق با برنامه ارائه شده مستمر مستمر مسئول تاسیسات کل مرکز مستندات -
۶

 

پایش و نظارت بر تداوم انجام اقدامات اصلاحی در جهت رفع مخاطرات طبق برنامهمستمرمستمرمسئول تاسیساتکل مرکزمستندات-

 

 

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O11: بهبود ایمنی در برابر حریق از ۸۹٫۲۵٪ وضع موجود به ۹۳٫۷۱٪  ارتقاء تا پایان سال ۹۶

G4O11S2:پیش بینی های مواجهه با حریق

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجرا گروه هدف نحوه پایش بودجه مورد نیاز
شروع پایان
۱ لیست مشکلات مواقع بحران به مدیر خدمات اداری و حرفه ای /۱/۱۹۶ مستمر مسئول ساختمان و اتش نشانی کل مرکز مستندات

-۲گرفتن مجوز های لازم در مواقع بحران/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات-۳مکاتبات لازم در جهت گرفتن نقشه های بیمارستان/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات-۴تهیه نقشه کلی بیمارستان و مشخص کردن نقاط مستعد بروز حوادث/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات-۵نصب نقشه درچند نقطه از ساختمان (راهرو ها-سالن طبقات…)/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات۷۵۰۰۰۰۶تعیین رابط آتش نشانی برای هر واحد ابتدای فروردین ابتدای فروردینمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات-۷آموزش و دریافت گواهینامه رابطین در زمینه آتش نشانی/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات۹۳۲۶۴۸نصب علائم خروج اضطراری و ایمنی و حریق در نقاط مختلف بیمارستان/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات۷۵۰۰۰۰۹برنامه ریزی جهت اجرای مانور آتش نشانی/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات۲۰۶۷۹۲۱۳۱۰اجرای مانور شبیه سازی شده و تمرین روش ها/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۱مکان مناسب برای مواقع بحران/۱/۱۹۶مستمرمسئول ساختمان و اتش نشانیکل مرکزمستندات-

 

 

شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیر گروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
درصد کپسولهای آتش نشانی موجود طبق استاندارد تعداد کپسولعای موجود تعداد کپسولهای آتش نشانی طبق استاندارد مستندات واحد تاسیسات مستندات واحد تاسیسات فصلی واحد تاسیات ۹۳٫۷۱%


:G4ارتقا خدمات غیر بالینی

G4O12: بهبود وضعیت استاندارد دربرنامه نگهداشت و مدیریت ساختمان از     ۸۵ درصد به    ۸۹٫۲۵  درصد  تا پایان سال ۹۶

G4O12S1: شناسایی مخاطرات موجود در سیستم و پیش بینی خطرات آتی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء گروه هدف هزینه ریال
شروع پایان
۱ شناسایی خطرات موجود در بخش ها و واحدها ۲۰/۰۱/۹۶ ۲۰/۰۲/۹۶ مسئول ساختمان و خدمات مستندات -
۲ مطرح شدن خطرات شناسایی شده در کمیته مدیریت خطر ۰۱/۰۳/۹۶ ۱۵/۰۳/۹۶ مسئول ساختمان مستندات -
۳ ارزیابی و اولویت بندی خطرات براساس شدت خطر و احتمال بروز ۱۵/۰۳/۹۶ ۰۱/۰۴/۹۶ مسئول ساختمان مستندات -
۴ تهیه در خواست به کارپردازی ۰۱/۰۴/۹۶ ۱۵/۰۴/۹۶ مسئول بخش مستندات -
۵ شروع انجام کار توسط پیمانکار با نظارت مهندسین ناظر مرکز ۰۱/۰۵/۹۶ ۰۱/۰۶/۹۶ مدیریت پشتیبانی مستندات -
۶ ارائه گزارش رفع مخاطرات واحدها و بخش ها مطابـق با برنامه ارائه شده ۱۵/۰۷/۹۶ ۱۵/۰۸/۹۶ مهندس ناظر بیمارستان مستندات -
۷ پایش و نظارت بر تداوم انجام اقدامات اصلاحی در جهت رفع مخاطرات طبق برنامه ۰۱/۰۹/۹۶ ۲۰/۰۹/۹۶ مهندس ناظر بیمارستان مستندات ۱۸۱۵۲۲۴۷۷
۸ بازخورد اتمام ارزشیابی و آنالیز عملکرد پیمانکار ۲۰/۱۱/۹۶ ۰۱/۱۲/۹۶ مهندس ناظر بیمارستان مستندات

-۹مطرح نمودن عملکرد پیمانکار در بخش ها و واحدها در کمیته خطر با رویکرد پیشگیرانه۱۰/۱۲/۹۶

۲۵/۱۲/۹۶مهندس ناظر بیمارستانمستندات-

 
 

:G4ارتقا خدمات غیر بالینی

G4O12: بهبود وضعیت استاندارد دربرنامه نگهداشت و مدیریت ساختمان از     ۸۵ درصد به    ۸۹٫۲۵  درصد  تا پایان سال ۹۶

G4O12S2: اجرای برنامه هتلینگ وبهسازی بخش­ها و واحدها در راستای برنامه تحول سلامت

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه (ریال)
شروع پایان
۱ ارائه پیشنهاد و هتلینگ بخش ها به مدیر پشتیبانی در طی سال در طی سال واحد ساختمان مستندات - -
۲ برنامه ریزی- برآورد هزینه و اعلام گزارش به مدیر پشتیبانی پس از ارائه پیشنهاد پس از ارائه پیشنهاد واحد ساختمان مستندات - -
۳ برگزاری استعلام و مناقصه و معرفی پیمانکار پس از برآورد هزینه پس از برآورد هزینه واحد ساختمان مستندات - -
۴ عقد قرارداد باپیمانکار پس از معرفی پیمانکار پس از معرفی پیمانکار واحد ساختمان مستندات - ۱۸۱۵۲۲۴۷۷
۵ تهیه نقشه و تایید آن توسط دفتر فنی دانشگاه در طی سال در طی سال واحد ساختمان مستندات - -
۶ برنامه ریزی زمان بندی شده جهت تحویل ساختمان طبق برنامه زمانبندی طبق برنامه زمانبندی دفتر فنی و واحد ساختمان مستندات درحال احداث -
۷ . نظارت و تایید بر حسن انجام کار مستمر مستمر دفتر فنی و واحد ساختمان مستندات درحال احداث -
۸ تحویل کار پیمانکار و تحویل تایید موقت و بعد از ۶ ماه تایید دائم طبق برنامه زمانبندی طبق برنامه زمانبندی دفتر فنی و واحد ساختمان مستندات درحال احداث -

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد بهسازی انجام شده درواحد ساختمان. تعداد  بهسازی انجام شده درواحد ساختمان تعدادکل بهسازی برنامه ریزی شده درواحد ساختمان مستندات موجوددرواحد ساختمان. مستندات موجوددرواحد ساختمان فصلی ۸۹٫۲۵


:G4ارتقا خدمات غیر بالینی

G4O13:بهبود وضعیت ارائه خدمات و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار ۵۰% به     ۵۲٫۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G4O13S1:ارتقاء سطح دانش علوم رایانه بین کارکنان

شماره

ردیفشرح فعالیتزمان فعالیتمسئول اجراءگروه هدفنحوه پایشبودجه

مورد نیاز

هزینه    (ریال)شروعپایان۱          نیاز سنجی آموزشی کارکنانتیر۱/۴/۹۶۳۱/۴/۹۶مسئول ITکلیه کارکنانفصلی۱۸۶۵۲۹۲         برنامه ریزی آموزشیتیر۱/۴/۹۶۳۱/۴/۹۶مسئول ITکلیه کارکنانفصلی-۳         تهیه مطالب آموزشیتیر۱/۴/۹۶۳۱/۴/۹۶مسئول ITکلیه کارکنانفصلی۳۹۸۵۸۴۲۴۴         زمانبندی کلاستیر۱/۴/۹۶۳۱/۴/۹۶مسئول ITکلیه کارکنانفصلی-۵         اجرای کلاستیر۱/۴/۹۶۳۱/۴/۹۶مسئول ITکلیه کارکنانفصلی۳۲۳۰۰۰۰۰۰

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ارتقاء سطح دانش علوم رایانه مجموع امتیاز کسب شده طبق چکلیست مجموع امتیاز قابل کسب مستندات موجود در واحد رایانه مستندات موجود در واحد رایانه سالانه همه کارکنان ۵۲٫۵%

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O14: بهبود وضعیت رویداد مالی از  ۱۰ درصد به   ۲۵درصد تا پایان سال ۹۶

G4O14S1: ثبت به موقع رسید کالاهای خریداری شده توسط انباردار

 

شماره

ردیفشرح فعالیتزمان فعالیتمسئول اجراءگروه هدفنحوه پایشبودجه

مورد نیازشروعپایان۱          ارسال برگه درخواست خرید کالا و خدمات از سایر بخشها و واحدها به واحد انبار۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئولین بخشهابخشها و واحدهاوجود مستندات -۲         تحویل کالا توسط انباردار به درخواست کننده۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئول انباربخشها و واحدهاوجود مستندات-۳         در صورت عدم موجودی کالا ارسال برگ درخواست برای واحد تدارکات۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئولین بخشهابخشها و واحدهاوجود مستندات-۴         خریدکالا توسط کارپرداز۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئول تدارکاتتدارکاتوجود مستندات۶۰۵۰۷۴۹۲۵         کنترل کالای خریداری شده از نظر کمی و کیفی با فاکتور۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئول تدارکاتتدارکاتوجود مستندات-۶         ثبت رسید کالا در نرم افزار حسابداری تعهدی و صدور برگ رسید کالا۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئول انبارتدارکاتوجود مستندات-۷         تحویل کالا توسط انبار دار به واحد یا بخش درخواست کننده۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئول انبارتدارکاتوجود مستندات-۸         ثبت حواله صدور و تحویل کالا توسط انباردار به وحد یا بخش درخواست کننده۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئول انبارتدارکاتوجود مستندات-۹         ارسال مستندات خرید کالا از انبار به واحد تدارکات جهت انجام سایر عملیات مالی۱۵/۱/۹۶ماهانهمسئول انبارتدارکاتوجود مستندات-

 


:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O14: بهبود وضعیت رویداد مالی از  ۱۰ درصد به   ۲۵درصد تا پایان سال ۹۶

G4O14S2: تسریع فرایند خرید تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی  واداری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف      هزینه  ریال
شروع پایان
۱ ارائه فرم درخواست تعمیر دو برگی به واحد تجهیزات پزشکی و تاسیسات توسط بخشها ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئولین بخشها وجود مستندات کلیه بخشها
۲ امکان تعمیر در مرکز توسط واحدهای فنی مربوطه ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تاسیسات و تجهیزات وجود مستندات کلیه بخشها
۳ اگر امکان تعمیر در واحد تجهیزات مرکز میسر باشد با هماهنگی بررسی و تشخیص مدت زمان تعمیر به اطلاع واحد مربوطه میرساند ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تاسیسات و تجهیزات وجود مستندات کلیه بخشها
۴ اگر امکان تعمیر در واحد فراهم نباشد با هماهنگی واحد به شرکت یا نمایندگی مجاز اطلاع داده می شود ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تاسیسات و تجهیزات وجود مستندات واحد تاسیسات و تجهیزات
۵ تامین قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیر که پیگیری ان توسط واحد تدارکات انجام می گیرد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تدارکات وجود مستندات تدارکات ۶۰۵۰۷۴۹۲
۶ دستگاه در صورت نیاز با هماهنگی واحد تدارکات به شرکت نمایندگی ارسال می گردد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تدارکات وجود مستندات واحد تاسیسات و تجهیزات
۷ پیگیری تعمیرات و سرویس در اسرع وقت با هماهنگی واحدهای فنی مربوطه ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تدارکات وجود مستندات واحد تاسیسات و تجهیزات
۸ پس از تعمیر دستگاه و آماده تحویل بودن برحسب شرایط توسط شرکت به مرکز ارسال و یا توسط نماینده تدارکات مرکز تحویل گرفته خواهد شد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تدارکات وجود مستندات تدارکات -
۹ دستگاه تحویل بخش مربوطه شده و پس از اطمینان از سالم بودن و عملکرد مطلوب دستگاه بر بالین بیمار فاکتور مربوطه تایید و تحویل واحد  تدارکات میگردد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تاسیسات و تجهیزات و تدارکات وجود مستندات کلیه بخشها -
۱۰ گزارش مستند سازی شرح خدمات انجام شده با ذکر نوع خرابی قطعات مدت زمان تعمیر و سایر اطلاعات لازم در فرم سوابق تعمیرات هر تجهیز به صورت جداگانه جهت بررسی در زمان مقتضی ثبت می گردد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول تاسیسات و تجهیزات و تدارکات وجود مستندات کلیه بخشها -

 

G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O14: بهبود وضعیت رویداد مالی از  ۱۰ درصد به   ۲۵درصد تا پایان سال ۹۶

G4O14S3: ساماندهی نظام پرداخت مبتنی برعملکرد

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف     هزینه ریال
شروع پایان
۱ صدور گواهی توسط امور اداری موظف و غیر موظف ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امور اداری وجود مستندات کلیه بخشها
۲ ثبت ساعت موظف و غیر موظف در سامانه قاصدک توسط امور مالی ۱۵/۱/۹۶ مسئول امور مالی وجود مستندات کلیه بخشها
۳ ثبت نمره کیفی پرسنل بخش/واحد توسط سرپرستار/مسئول بخش ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئولین هر بخش وجود مستندات کلیه بخشها
۴ محاسبه و جمع بندی توسط امور مالی ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امور مالی وجود مستندات واحد تاسیسات و تجهیزات ۶۰۵۰۷۴۹۲
۵ واریز به حساب کارکنان ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امور مالی وجود مستندات تدارکات

 

G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O14: بهبود وضعیت رویداد مالی از  ۱۰ درصد به   ۲۵درصد تا پایان سال ۹۶

G4O14S4: مدیریت هزینه با رعایت اصل اقتصاد مقاومتی در چهار چوب اقتصاد سلامت

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف      هزینه  ریال
شروع پایان
۱ ثبت کلیه خرید کالا و اقلام دارایی در فرم افزار تعهدی توسط انبار دار ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول انبار وجود مستندات کلیه بخشها ۶۶۴۳۳۷۳
۲ ثبت کلیه خرید خدمات توسط امور مالی در نرم افزار تعهدی ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امور مالی وجود مستندات کلیه بخشها ۴۴۲۱
۳ شناسایی هزینه توسط امور مالی در نرم افزار تعهدی ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امور مالی وجود مستندات کلیه بخشها
۴ پرداخت کلیه خرید کالا و خدمات توسط امور مالی ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امور مالی وجود مستندات واحد تاسیسات و تجهیزات ۵۳۸۶۰۰۰۰

 

 

G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

 

G4O14: بهبود وضعیت رویداد مالی از  ۱۰ درصد به   ۲۵درصد تا پایان سال ۹۶

G4O14S5: ارسال به موقع اسناد به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت مطالبات

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت م مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف        هزینه ریال
شروع    پایان
۱ تحویل پرونده ها از بخش به واحد ترخیص ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان ترخیص وجود مستندات کلیه بخشها -
۲ کارشناسان بر اساس نوع بیمه تحویل واحد درامد و بیمه گری دهند ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان ترخیص وجود مستندات کلیه بخشها -
۳ کارشناسان رسیدگی به اسناد و پرونده ها بر اساس نوع بیمه اسناد را تفکیک می نماید ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان رسیدگی به اسناد وجود مستندات کلیه بخشها -
۴ رسیدگی توسط کارشناسان و رفع ایراد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات واحد تاسیسات و تجهیزات ۶۶۴۳۳۷۳
۵ تحویل پرونده ها از کارشناسان رسیدگی به کارشناسان بیمه ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات تدارکات -
۶ دسته بندی و تفکیک بر اساس نوع پرونده (گلوبال-بستری-سرپایی) و نوع صندوق بیمه ها ۱۵/۱/۹۶ ماهانه وجود مستندات واحد تاسیسات و تجهیزات ۴۴۲۱
۷ لیس   لیست گیری بر اساس نوع پرونده و بیمه ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات واحد تاسیسات و تجهیزات -
۸ تهیه نامه در خواست از سازمانهای بیمه گر ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات تدارکات -
۹ ارسال پرونده برای رسیدگی به واحد کارشناسان بیمهطرف قرارداد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات کلیه بخشها -
۱۰ دریافت پرونده های رسیدگی شده توسط کارشناسان بیمه طرف قرار داد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات کلیه بخشها -
۱۱ رسیدگی و ثبت کسورات وارد شده کارشناسان بیمه گر و در امد ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات کلیه بخشها -
۱۲ تهیه لیست پس از کسور برای ارسال به سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد. ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات کلیه بخشها -
۱۳ ارسال اسناد و صورتهای رسیدگی شده به سازمانهای بیمه گر. ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات کلیه بخشها -
۱۴ پیگیری جهت دریافت مطالبات و کسورات از سازمانهای بیمه گر. ۱۵/۱/۹۶ ماهانه کارشناسان در امد وجود مستندات کلیه بخشها ۵۳۸۶۰۰۰۰

 

 

G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O14: بهبود وضعیت رویداد مالی از  ۱۰ درصد به   ۲۵درصد تا پایان سال ۹۶

G4O14S6: جلب مشارکت مردمی و خیرین

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف          هزینه  ریال
شروع پایان
۱ جلسه چهره به چهره با خیرین شهر جهت جلب مشارکت ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امورمالی وجود مستندات کلیه بخشها ۶۰۵۰۷۴۹۲
۲ واریز نقدی  پس از جلب مشارکت توسط خیرین به حساب کمکهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امورمالی وجود مستندات کلیه بخشها
۳ دریافت هدایا از خیرین و ارسال ان به انبار جهت ثبت در نرم افزار تعهدی ۱۵/۱/۹۶ ماهانه مسئول امورمالی وجود مستندات کلیه بخشها
ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد دستیابی به اهداف ممیزی داخلی مجموع امتیاز کسب شده مجموع امتیاز قابل اکتساب مستندات موجود در واحد تدارکات مستندات موجود در واحد تدارکات فصلی ۷۰%

 


:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O15:بهبود وضعیت دریافت علی الحساب  از  ۳۰  درصد بیماران بستری به  ۱ درصد تا پایان سال ۹۶

G4O15S1: ثبت و تایید دارو و لوازم در بخش اورژانس در شیفت عصر و شب

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف      هزینه ریال
شروع پایان
۱ آموزش ۴ نفر پرسنل به عنوان کاربران دارویی جهت تایید داروهای ثبت شده بیماران ترخیصی عصرو شب ۱۵/۱/۹۶ ۳۰/۱/۹۶ رییس مدیریت دارویی مستندات بیماران ۱۲۱۰۱۴۹۸۴
۲ ایجاد دسترسی تایید دارو در عصر و شب به کاربران آموزش داده شده ۱/۲/۹۶ همان روز مسئول IT مستندات بیماران -
۳ شروع به کار ترخیص عصر و شب ۱/۲/۹۶ مستمر مسئول ترخیص مستندات بیماران -
۴ تحویل پرونده های ترخیصی عصر و شب به کارشناس بیمه جهت تایید صبح روز بعد از ترخیص همان روز مسئول ترخیص مستندات بیماران -

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O15:بهبود وضعیت دریافت علی الحساب  از  ۴  درصد بیماران بستری به  ۳٫۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G4O15S2: ثبت و تایید به موقع فاکتور های پروتز

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف       هزینه ریال
شروع پایان
۱ انتخاب فرد مسئول ثبت لوازم و تجهیزات مصرفی برای هر بیمار بلا فاصله پس از جراحی بیمار ۱/۲/۹۶ همان روز مسئول ترخیص مستندات بیماران -
۲ اطلاع رسانی و آگاه نمودن افراد درگیر جهت ثبت به موقع لوازم مصرفی بیمار و تایید قطعی لوازم ۱۵/۳/۹۶ همان روز مسئول ترخیص مستندات بیماران ۱۲۱۰۱۴۹۸۴
۳ نظارت بر اجرای فرآیند مستمر مستمر مسئول ترخیص مستندات بیماران -

 

 

:G4ارتقا کیفیت خدمات غیر بالینی

G4O15:بهبود وضعیت دریافت علی الحساب  از  ۴  درصد بیماران بستری به  ۳٫۵ درصد تا پایان سال ۹۶

G4O15S3: تسریع در مستندسازی و ثبت کلیه خدمات انجام شده برای بیماران و مستندات بیمه ای در هنگام پذیرش

 

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف  هزینه ریال
شروع پایان
۱ اطلاع رسانی به پرسنل پذیرش –  پاراکلینیک – درمانی جهت بررسی و پیگیری وضعیت بیمه ای بیمار ۱۵/۳/۹۶ همان روز مسئول ترخیص مستندات بیماران -
۲ تسریع در تایید بیمه بیمار توسط کارشناس بیمه ( درصورت داشتن بیمه) مستمر مستمر پرسنل پذیرش و بخش مستندات بیماران ۱۲۱۰۱۴۹۸۴
۳ راهنمایی همراه بیمار جهت ارجاع به کارشناسان بیمه سلامت ( در صورت نداشتن بیمه) مستمر مستمر پرسنل پذیرش و بخش مستندات بیماران -

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حدانتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱                       درصد علی الحساب دریافتی تعداد علی الحساب دریافتی از بیماران ترخیص کل بیماران ترخیص شده در همان دوره زمانی مستندات  موجود در واحد مالی مستندات  موجود در واحد مالی فصلی واحد مالی ۳٫۵%

 

 


G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O1 : ارتقای کیفیت آموزش بالینی فراگیران از % ۹۳  وضع موجود به میزان %۹۴ تا پایان سال۹۶

G5O1S1 : توانمندسازی فراگیران درآموزش درمانگاهی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ نظارت بر حضور فراگیران قبل از حضور اتند مربوطه در درمانگاه ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر مسئول بخش درمانگاه مصاحبه فراگیران  
۲ آموزش ثبت مستندات در پرونده ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند فراگیران  
۳ انجام راند درمانگاهی بیماران با فراگیران بر اساس سطح آموزشی فراگیران ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند فراگیران  
۴ آموزش نحوه تفسیر نتایج پاراکلینیکی به فراگیران ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند فراگیران  
۵ آموزش تعیین بهترین  planدرمانی برای بیمار ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند فراگیران  

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O1 : ارتقای کیفیت آموزش بالینی فراگیران از % ۹۳  وضع موجود به میزان %۹۴ تا پایان سال۹۶

G5O1S2 : توانمندسازی فراگیران درآموزش اورژانس

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ نظارت بر حضور فراگیران در زمان stableسازی بیماران ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر مسئول بخش درمانگاه مصاحبه

 فراگیران ۲آموزش گرفتن شرح حال مناسب بر اساس سطح آموزشی فراگیران۱۵/۰۹/۹۵مستمراتندفراگیران ۳آموزش تفکیک موارد اورژانس نیازمند اقدام فوری به مواردی غیر اقدام فوری۱۵/۰۹/۹۵مستمراتندفراگیران ۴آموزش تعیین بهترین plan درمانی بر اساس یافته‌های بالینی۱۵/۰۹/۹۵مستمراتندفراگیران ۵آموزش تعیین بهترین بخش بیمارستانی جهت انتقال بیمار۱۵/۰۹/۹۵مستمراتندفراگیران 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O1 : ارتقای کیفیت آموزش بالینی فراگیران از % ۹۳  وضع موجود به میزان %۹۴ تا پایان سال۹۶

G5O1S3 : توانمندسازی فراگیران در آموزش بستری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ تقسیم‌بندی تخت‌های هر گروه آموزشی بر اساس تعداد فراگیران ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر مدیر گروه مستندات فراگیران  
۲ برگزاری کلاس‌های توجیهی در خصوص قوانین بخش ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر مدیر گروه مستندات فراگیران  
۳ گرفتن شرح حال از بیماران بر اساس سطح آموزش فراگیران ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  
۴ برگزاری راند منظم روزانه بر اساس برنامه زیر گروه مربوطه ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  
۵ نظارت بر اخذ مناسب شرح حال بویژه پیشرفت بیماری ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  
۶ برگزاری حداقل یک کنفرانس جهت ارائه سخنرانی برای هر کدام از فراگیران بر حسب مقطع آموزشی ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  
۷ نظارت بر تکمیل لاگ بوک آموزشی و ثبت نمرات فراگیران ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  
۸ نظارت بر روند مناسب انجام مشاوره با فراگیران اینترن و رزیدنت ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مصاحبه فراگیران  
۹ آموزش بهره‌گیری از سیستم PACSدر بخش‌های مختلف ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مصاحبه فراگیران  

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O1 : ارتقای کیفیت آموزش بالینی فراگیران از % ۹۳  وضع موجود به میزان %۹۴ تا پایان سال۹۶

G5O1S4 : توانمندسازی فراگیران درآموزش پاراکلینیکی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ آموزش درخواست اطلاعات پاراکلینیکی بر اساس بیماری زمینه‌ای ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  
۲ آموزش نحوه تفسیر یافته‌های پاراکلینیک شامل آزمایشگاه و پاتولوژی و تصویربرداری توسط فراگیران ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  
۳ نحوه درخواست اطلاعات پاراکلینیک جهت پیگیری بیماری به فراگیران در نظر گرفته ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  
۴ آموزش توجه به هزینه-اثربخشی درخواست اقدامات پاراکلینیک ۱۵/۰۹/۹۵ مستمر اتند مستندات فراگیران  

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O1 : ارتقای کیفیت آموزش بالینی فراگیران از % ۹۳  وضع موجود به میزان %۹۴ تا پایان سال۹۶

G5O1S5 : برگزاری جلسات توجیهی جهت فراگیران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ مکاتبه با گروه‌ها مبنی بر تشکیل جلسات توجیهی بدو ورود فراگیران ابتدای دوره معاون آموزشی مستندات فراگیران  
۲ تعیین و ارسال حداقل عناوین جهت آموزش فراگیران در دوره توجیهی (اخلاق حرفه‌ای) ابتدای دوره اتند مستندات فراگیران  
۳ رعایت حقوق بیمار، ایمنی بیمار و پزشک، اصول مدارک پزشکی و …) ابتدای دوره اتند مستندات فراگیران  
۴ برگزاری جلسات توجیهی بدو ورود و تنظیم صورت جلسات ابتدای دوره مدیر گروه مستندات فراگیران  
۵ ارسال صورتجلسات به همراه مستندات برگزاری جلسات توجیهی فراگیران به معاونت آموزشی ابتدای دوره مدیر گروه مستندات فراگیران  

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ارتقای کیفیت آموزش بالینی فراگیران مجموع میانگین نمرات آموزش بالینی کارورزان در گروههای آموزشی کل نمرات قابل اکتساب مستندات موجود در گروههای آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی دوره ای گروههای آموزشی ۹۴%

 

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O2 : اتقای بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و سنجش و ارزشیابی از % ۵/۶۴  وضع موجود به میزان %۶۵ تا پایان سال۹۶

G5O2S1 : برگزاری کارگاه آموزش مبتنی بر شواهد

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ مکاتبه با EDC دانشگاه جهت برگزاری کارگاه ۱۵/۰۹/۹۵ ۰۱/۰۶/۹۶ معاون آموزشی مرکز مستندات هیات علمی و فراگیر  
۲ اعلام به گروه های آموزشی جهت شرکت در کارگاه ۰۱/۰۶/۹۶ ۰۱/۰۷/۹۶ معاون آموزشی مرکز مستندات هیات علمی و فراگیر  
۳ اجرای کارگاه ۰۱/۰۷/۹۶ ۲۰/۱۲/۹۶ معاون آموزشی مرکز مستندات هیات علمی و فراگیر  

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O2 : اتقای بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و سنجش و ارزشیابی از % ۵/۶۴  وضع موجود به میزان %۶۵ تا پایان سال۹۶

G5O2S2 : تکمیل شناسنامه سوالات توسط گروه‌های آموزشی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ دریافت فرم شناسنامه سؤال از EDOدانشکده قبل از پایان دوره

 H-EDO مرکزمستنداتهیات علمی ۲ارسال فرم شناسنامه سؤال به اساتیدقبل از پایان دورهH-EDO مرکزهیات علمی ۳برگزاری جلسات بررسی سؤالات (ساختاری و محتوایی) در گروه­های اطفال و اعصابقبل از پایان دورهH-EDOمرکزهیات علمی ۴تایپ و آماده سازی سؤالاتقبل از پایان دورهH-EDO مرکزهیات علمی ۵بررسی ساختاری سؤالات توسط EDOقبل از پایان دورهH-EDOمرکزهیات علمی ۶انجام اصلاحاتقبل از پایان دورهH-EDO مرکزهیات علمی ۷برگزاری آزمون طبق برنامه از پیش تعیین شدهقبل از پایان دورهH-EDOمرکزهیات علمی 

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O2 : اتقای بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و سنجش و ارزشیابی از % ۵/۶۴  وضع موجود به میزان %۶۵ تا پایان سال۹۶

G5O2S3 : تکمیل لاگ بوک دستیاری، اینترنی و استاجری

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ طراحی فرم ارزیابی لاگ بوک در گروه‌ها مستمر مدیران گروه‌ها مستندات فراگیران  
۲ توجیه فراگیران در ابتدای دوره در رابطه با تکمیل لاگ بوک مستمر H-EDO مرکز فراگیران  
۳ پیگیری تکمیل لاگ بوک توسط فراگیران مستمر H-EDO مرکز فراگیران  
۴ بررسی لاگ بوک در پایان دوره توسط گروه‌های آموزشی مستمر مدیران گروه‌ها فراگیران  

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ارتقای بهره گیری از روش های نوین آموزشی مجموع نمرات کسب شده از چک لیست سنجش و ارزیابی کل نمرات قابل اکتساب از چک لیست مستندات موجود در گروههای آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی سالانه گروههای آموزشی ۶۵%

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O3 : ارتقای فعالیت‌های دانش‌پژوهی اعضای هیأت علمی از % ۲/۶۳  وضع موجود به میزان %۶۴ تا پایان سال۹۶

G5O3S1 : تدوین و بازنگری طرح درس و طرح دوره

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ دریافت فرم طرح درس و طرح دوره از EDO دانشکده ابتدای دوره یا ترم H-EDO مرکز مستندات هیاتعلمی  
۲ ارسال طرح درس و طرح دوره از طریق گروه به اساتید مربوطه ابتدای دوره یا ترم مدیر گروه مستندات هیاتعلمی  
۳ ارائه مشاوره در رابطه با نحوه تکمیل فرم ابتدای دوره یا ترم H-EDO مرکز مستندات هیاتعلمی  
۴ بررسی فرم های تکمیل شده و ارائه فیدبک به اساتید در صورت لزوم جهت اصلاح ابتدای دوره یا ترم H-EDO مرکز مستندات هیاتعلمی  
۵ ارسال نامه تاییدیه فرم به EDO دانشکده و EDC دانشگاه ابتدای دوره یا ترم مدیر گروه مستندات هیاتعلمی  
۶ هماهنگی با EDC دانشگاه جهت صدور گواهی دانش‌‍پژوهی ابتدای دوره یا ترم H-EDO مرکز مستندات هیاتعلمی  

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد تدوین و بازنگری طرح درس و طرح دوره تعداد طرح درس و طرح دوره تدوین شده تعداد کل طرح درس و طرح دوره برنامه ریزی شده مستندات موجود در گروههای آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی دوره ای گروههای آموزشی ۶۴%

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O4 : ارتقای برنامه ارزیابی درونی گروه های آموزشی از % ۸۰  وضع موجود به میزان %۱۰۰ تا پایان سال۹۶

G5O4S1 : انجام ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ مکاتبه با گروه آموزشی جهت اجرای ارزیابی درونی سالانه H-EDO بیمارستان مستندات هیاتعلمی  
۲ ارائه مشاوره به گروه‌ها در مورد نحوه تکمیل فرم ارزیابی درونی سالانه H-EDO بیمارستان مستندات هیاتعلمی  
۳ ارائه گزارش ارزیابی درونی به معاون آموزشی مرکز سالانه مدیران گروه مستندات هیاتعلمی  
۴ ارسال گزارشات از مرکز به EDO دانشکده سالانه H-EDO بیمارستان مستندات هیاتعلمی  
۵ پیگیری دریافت بازخورد ارزیابی درونی سالانه H-EDO بیمارستان مستندات هیاتعلمی  

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ارتقای برنامه ارزیابی درونی گروههای آموزشی درصد گروه های آموزشی ارزیابی درونی شده تعداد کل گروه‌های آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی دوره ای گروههای آموزشی ۱۰۰%

 

 

 

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O5 : ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی از % ۴/۹۴  وضع موجود به میزان %۹۵ تا پایان سال۹۶

G5O5S1 : برگزاری مستمر برنامه‌های آموزشی(مورتالیتی، ژورنال کلاب …)

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ تشکیل جلسه هماهنگی یا مکاتبه با مدیر گروه‌ها جهت برنامه‌ریزی آموزشی سال جدید ابتدای هر دوره معاون آموزشی مرکز مستندات مدیر گروه  
۲ تدوین برنامه آموزشی گروه‌ها ابتدای هر دوره مدیر گروه مستندات فراگیران  
۳ اطلاع‌رسانی زمان برنامه‌ها به هیات علمی گروه‌ها ابتدای هر دوره مدیر گروه مستندات هیات علمی  
۴ اطلاع‌رسانی زمان برنامه‌ها به فراگیران ابتدای هر دوره مدیر گروه مستندات فراگیران  
۶ برگزاری برنامه آموزشی ابتدای هر دوره مدیر گروه مستندات فراگیران  

 

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O5 : ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی از % ۴/۹۴  وضع موجود به میزان %۹۵ تا پایان سال۹۶

G5O5S2 : نظارت بر روند برگزاری برنامه‌های آموزشی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ ارزیابی عملکرد آموزشی بخش‌ها هر ۶ ماه روسای بخش‌ها مستندات فراگیران  
۲ ارسال عملکرد آموزش بخش‌ها به معاون آموزشی هر ۶ ماه روسای بخش‌ها مستندات فراگیران  
۳ بررسی عملکرد آموزشی بخش‌ها هر ۶ ماه روسای بخش‌ها مستندات فراگیران  
۴ ارسال بازخورد عملکرد آموزشی بخش‌ها به مدیر گروه‌ها و دانشکده‌ها هر ۶ ماه روسای بخش‌ها مستندات فراگیران  

 

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O5 : ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی از % ۴/۹۴  وضع موجود به میزان %۹۵ تا پایان سال۹۶

G5O5S3 : نظارت اعضای هیات علمی بر فعالیت‌های درمانی فراگیران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ تدوین دستورالعمل نظارت اعضای هیات علمی بر فعالیت‌های درمانی فراگیران مستمر معاون آموزشی مستندات فراگیران  
۲ ابلاغ دستورالعمل به مدیران گروه‌ها جهت اطلاع رسانی به اعضای گروه مستمر معاون آموزشی مستندات فراگیران  
۳ نظارت بر اجرای دستورالعمل مستمر معاون آموزشی مستندات فراگیران  

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O5 : ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی از % ۴/۹۴  وضع موجود به میزان %۹۵ تا پایان سال۹۶

G5O5S4 : آموزش آبشاری بین فراگیران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ طرح موضوع در جلسات مشترک با مدیران گروه‌های آموزشی مستمر معاون آموزشی مصاحبه فراگیران  
۲ برگزاری جلسات درون گروهی جهت نظارت بر اجرای آموزشی آبشاری فراگیران مستمر مدیر گروه مصاحبه فراگیران  
۳ برنامه ریزی جهت برگزاری راندهای آموزشی بدون حضور استاد توسط فراگیران سال بالاتر مستمر مدیر گروه مصاحبه فراگیران  
۴ تعیین بخشی از نمرات فراگیران سال پایین صرفاً توسط فراگیران سال بالاتر مستمر دستیار مستندات فراگیران  

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی تعدادبرنامه های آموزشی اجرا شده گروه ها تعداد کل برنامه های آموزشی  برنامه ریزی شده گروه ها مستندات موجود در گروههای آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی ۶ ماهه گروههای آموزشی ۹۵%

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O6 : ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از % ۵/۸۷  وضع موجود به میزان %۹۰ تا پایان سال۹۶

G5O6S1 : ارزشیابی اساتید توسط فراگیران در پایان هر دوره

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ اطلاع رسانی به فراگیران جهت ارزیابی الکتروینیک اساتید در پایان دوره ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ کارشناس آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  
۲ هماهنگی با واحد EDCدانشگاه پزشکی جهت اخذ نتایج ارزشیابی تدریس تئوری و آموزش بالینی اساتید توسط فراگیران ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  
۳ ارائه گزارش به مدیرگروه مربوطه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  
۴ ارائه فیدبک به اساتید ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مدیر گروه مستندات اعضاء هیات علمی  

 

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O6 : ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از % ۵/۸۷  وضع موجود به میزان %۹۰ تا پایان سال۹۶

G5O6S2 : نظارت بر حضور اساتید در کلاس‌های آموزشی، مورتالیتی، کنفرانس، ژورنال کلاب و ….

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ تدوین برنامه آموزشی گروه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مسئول گروه آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  
۲ اطلاع رسانی برنامه آموزشی به اساتید ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ کارشناس آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  
۳ حضور در کلاس و ثبت اسامی اساتید حاضر در جلسات مذکور ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ کارشناس آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  
۴ ارائه گزارش به معاون آموزشی/مدیرگروه مربوطه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ کارشناس آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  
۵ ارائه فیدبک به اساتید در صورت نیاز ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  

 

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O6 : ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از % ۵/۸۷  وضع موجود به میزان %۹۰ تا پایان سال۹۶

G5O6S3 : نظارت و ارزیابی عملکرد درمانی اساتید

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ تدوین برنامه حضور اساتید در درمانگاه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزش/دفتر پرستاری مستندات اعضاء هیات علمی  
۲ اطلاع برنامه تدوین شده به اساتید ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ کارشناس آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  
۳ بررسی حضور اساتید در درمانگاه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مسئول درمانگاه مستندات اعضاء هیات علمی  
۴ گزارش عدم حضور اساتید در درمانگاه به مدیر گروه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مسئول درمانگاه مستندات اعضاء هیات علمی  
۵ بازخورد و عدم حضور در درمانگاه به استاد مربوطه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مدیر گروه مستندات اعضاء هیات علمی  
۶ گزارش عدم حضور اساتید در درمانگاه به معاون آموزشی مرکز ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مدیر گروه مستندات اعضاء هیات علمی  

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی اساتید مجموع میانگین نمرات ارزیابی گروه های آموزشی کل نمره قابل اکتساب مستندات موجود در گروههای آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی دوره‌ای گروههای آموزشی ۹۰%

 


 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O7 : ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی فراگیران از % ۲/۸۰  وضع موجود به میزان %۸۵ تا پایان سال۹۶

G5O7S1 : ارزیابی دوره‌ای فراگیران در قالب آزمون‌های کتبی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ تعیین سرفصل‌های آزمون‌ها ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزشی گروه مستندات فراگیران  
۲ اطلاع‌رسانی زمان برگزاری آزمون کتبی از دانشکده به مدیران گروه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزشی مرکز مستندات فراگیران  
۳ اعلام نتایج آزمون کتبی از دانشکده به مدیران گروه ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزشی مرکز مستندات فراگیران  
۴ اعلام نتایج آزمون کتبی به فراگیران ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مدیرگروه مستندات فراگیران  

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O7 : ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی فراگیران از % ۲/۸۰  وضع موجود به میزان %۸۵ تا پایان سال۹۶

G5O7S2 : نظارت و ارزیابی خدمات درمانی(درمانگاهی، اورژانس، خدمات بستری و پاراکلینکی)فراگیران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ برنامه‌ریزی جهت حضور فراگیران در بخش‌های مذکور ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ گروه آموزشی مربوطه مستندات دستیاران  
۲ تهیه شرح وظایف فراگیران در بخش‌های مذکور ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ گروه آموزشی مربوطه مستندات دستیاران  
۳ اطلاع‌رسانی وظایف فراگیران در بخش‌های مذکور برای آنان ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مسئول آموزش مستندات دستیاران  
۴ نظارت بر حضور در بخش‌های مذکور ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ گروه آموزشی مربوطه مستندات دستیاران  
۵ سنجش مهارت‌ها و خدمات ارائه شده با لاگ بوک ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ گروه آموزشی مربوطه مستندات دستیاران  

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O7 : ارتقای نظام ارزیابی عملکرد آموزشی فراگیران از % ۲/۸۰  وضع موجود به میزان %۸۵ تا پایان سال۹۶

G5O7S3 : نظارت بر نحوه پرونده‌نویسی فراگیران

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ طراحی فرم ارزیابی پرونده‌نویسی فراگیران ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ گروه آموزشی مربوطه مستندات فراگیران  
۲ تائید فرم توسط معاون آموزشی مرکز ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزشی مستندات فراگیران  
۳ اجرای ارزیابی ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ گروه آموزشی مربوطه مستندات فراگیران  
۴ ارائه گزارش به معاون آموزشی مرکز ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ گروه آموزشی مربوطه مستندات فراگیران  
۵ انجام مداخلات موردنیاز ۱۵/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ مسئول آموزشی مربوطه مستندات فراگیران  

 

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی فراگیران مجموع میانگین نمرات آموزش کارورزان در گروه‌های آموزشی کل نمرات قابل اکتساب مستندات موجود در گروههای آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی دوره ای گروههای آموزشی ۸۵%

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O8 : ارزیابی کیفیت امکانات و تسهیلات آموزشی از %۶۰  وضع موجود به میزان %۷۰ تا پایان سال۹۶

G5O8S1 : شناسایی وضعیت موجود تکنولوژی آموزشی و تسهیلات لازم

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ ارزیابی و کنترل تجهیزات آموزشی مرکز شامل کلاس‌های درس،ویدئوپروژکتور در کلیه کلاس‌ها و سالن کنفرانس پایان هر نیمسال تحصیلی   معاونت آموزشی مرکز مستندات و مشاهده گروه‌های آموزشی  
۲ ارزیابی وضعیت کتاب‌های مرجع هر رشته در کتابخانه مرکز(نرم‌افزار آذرخش) پایان هر نیمسال تحصیلی   معاونت آموزشی مرکز مستندات و مشاهده گروه‌های آموزشی  
۳ نظارت بر درخواست کتب آموزشی UP TODATEتوسط گروه‌های آموزشی با تایید معاونت آموزشی مرکز پایان هر نیمسال تحصیلی   معاونت آموزشی مرکز مستندات و مشاهده گروه‌های آموزشی  
۴ نظارت بر وجود ژورنال‌های معتبر رشته‌های مختلف در کتابخانه مرکز توسط معاونت آموزشی مرکز پایان هر نیمسال تحصیلی   معاونت آموزشی مرکز مستندات و مشاهده گروه‌های آموزشی  
۵ ارزیابی امکان دسترسی اعضاء هیئت علمی و فراگیران به اینترنت آنلاین در سایت مرکز و پاویون ماهیانه   معاونت آموزشی مرکز مستندات و مشاهده گروه‌های آموزشی  
۶ نظارت بر واحد سمعی و بصری مرکز ماهیانه   معاونت آموزشی مرکز مستندات و مشاهده گروه‌های آموزشی  
۷ درخواست برگزاری برخی از برنامه‌های آموزشی ضروری از طریق ویدئو کنفرانس و وبینارهای آموزشی با تعامل دانشگاه سالیانه   معاونت آموزشی مرکز مستندات و مشاهده گروه‌های آموزشی  

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
صورت مخرج صورت مخرج
۱ درصد ارتقای تکنولوژی آموزشی و تسهیلات لازم امتیاز مکتسبه از چک لیست ارزیابی امکانات و تسهیلات کل امتیاز قابل اکتساب از چک لیست مستندات موجود در گروههای آموزشی مستندات موجود در گروههای آموزشی سالانه گروههای آموزشی %۷۰

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O9 : ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرکز از ۲۱ طرح پژوهشی به میزان ۳۲ طرح تا پایان سال۹۶

G5O9S1 : توانمندسازی پژوهشی اعضای هیئت علمی/ فراگیر

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ اطلاع رسانی به اساتید/ فراگیر جهت شرکت در کارگاه‌ها ۱۰/۰۱/۹۶ ۲۸/۱۲/۹۶ معاونت پژوهشی مستندات گروه‌های آموزشی  

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O9 : ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرکز از ۲۱ طرح پژوهشی به میزان ۳۲ طرح تا پایان سال۹۶

G5O9S2 : جذب یا بهره‌گیری از کارشناس خبره در حوزه پژوهش

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ طرح موضوع نیاز به کارشناس خبره در شورای پژوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی ۱۰/۰۱/۹۶ ۰۱/۰۶/۹۶ واحد پژوهشی مستندات گروه‌های آموزشی  
۲ تصویب تعداد و مهارت مورد نیاز نیرو ۰۱/۰۶/۹۶ ۰۱/۰۷/۹۶ واحد پژوهشی مستندات گروه‌های آموزشی  
۳ مکاتبه به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اختصاص نیرو ۰۱/۰۷/۹۶ ۲۸/۱۲/۹۶ واحد پژوهشی مستندات گروه‌های آموزشی  
۴ پیگیری جهت جذب نیرو ۰۱/۰۷/۹۶ ۲۸/۱۲/۹۶ واحد پژوهشی مستندات گروه‌های آموزشی  

 

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O9 : ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرکز از ۲۱ طرح پژوهشی به میزان ۳۲ طرح تا پایان سال۹۶

G5O9S3 : درج نام واحد در مقالات پژوهشی

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ طرح موضوع در شورای پژوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی ۱۰/۰۱/۹۶ ۰۱/۰۴/۹۶ واحد پژوهشی مستندات واحد پژوهشی  
۲ مکاتبه با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت مرقوم نام واحد در مقالات فراگیران و اعضای هیئت علمی ۰۱/۰۴/۹۶ ۰۱/۰۷/۹۶ واحد پژوهشی مستندات واحد پژوهشی  
۳ مکاتبه با مدیران گروه‌ها جهت اقدام به درج نام واحد ۰۱/۰۴/۹۶ ۰۱/۰۷/۹۶ واحد پژوهشی مستندات واحد پژوهشی  

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O9 : ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرکز از ۲۱ طرح پژوهشی به میزان ۳۲ طرح تا پایان سال۹۶

G5O9S4 : بررسی مقالات منتشر شده

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ ارائه اطلاعات مقاله منتشر شده به کارشناس پژوهش/واحد توسعه تحقیق بالینی ۲/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ عضو هیات علمی مستندات اعضاء هیات علمی  
۲ ثبت اطلاعات مقاله در رزومه استاد مربوطه ۲/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ کارشناس پژوهش/ واحد توسعه تحقیق بالینی مستندات اعضاء هیات علمی  
۳ تهیه لیست مقالات اساتید و ارائه به معاون آموزشی مرکز ۲/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ کارشناس پژوهش/ واحد توسعه تحقیق بالینی مستندات اعضاء هیات علمی  
۴ بررسی تعداد مقالات ۲/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ معاون آموزش مستندات اعضاء هیات علمی  

 

 

 

G5 : ارتقاءفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

G5O9 : ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرکز از ۲۱ طرح پژوهشی به میزان ۳۲ طرح تا پایان سال۹۶

G5O9S5 : بررسی تعداد طرح‌های تحقیقاتی در قالب پایان‌نامه/ غیر پایان‌نامه

ردیف شرح فعالیت زمان فعالیت مسئول اجراء شاخص دستیابی گروه هدف هزینه   (ریال)
شروع پایان
۱ ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی مرکز در طول سال ۲/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ واحد پژوهش مستندات فراگیران  
۲ تهیه لیست طرح‌های پژوهشی مرکز ۲/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ واحد پژوهش مستندات فراگیران  
۳ ارائه به معاون آموزشی مرکز ۲/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ واحد پژوهش مستندات فراگیران  
۴ بررسی تعداد طرح‌ها ۲/۹/۹۵ ۲۸/۱۲/۹۶ واحد پژوهش مستندات فراگیران  

 

 

ردیف نام شاخص تعریف منبع اطلاعات فاصله زمانی زیرگروه حد انتظار
۱ ارتقاء طرحهای پژوهشی از ۲۱ مورد به ۳۲ مورد تعداد طرح های انجام شده مستندات موجود در گروههای آموزشی سالانه گروههای آموزشی ۳۲مورد

 

می پسندم(۰)نمی پسندم(۰)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا