فراموش نکنید
خانه / کتابچه خط ومش آموزش پزشکی

کتابچه خط ومش آموزش پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان خط مشی: عملکرد سیستم آموزشی و کنترل وضعیت آموزشی ، پژوهشی و درمانی اعضاء هیأت علمی در هر سه شیفت   سنجه ۱-۲
ذینفعان:  بخش ها و واحدهای آموزشی بیمارستان
کد خط مشی:

P-EDU-1

تاریخ آخرین بازبینی: ۰۱/۰۷/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۷/۹۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۰۱/۰۷/۹۶

تعاریف:

 

بیانیه سیاست/خط مشی:

با توجه به ضرورت کنترل  کیفیت خدمات آموزش ، درمانی و پژوهشی با هدف ارتقاء موارد مذکور و پایش وضعیت موجود ، جلسات آموزشی و درمانی و همچنین جلسات پژوهشی با حضور اعضاء هیأت علمی تشکیل می گردد

فرد پاسخگو:

 

شیوه ی انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا:

 

 1. کارشناس آموزش با هماهنگی مدیر گروه جهت برگزاری جلسات گروه با اعضاء هیأت علمی هماهنگی می نماید .
 2. مدیر گروه قبل از هر جلسه دستورکارجلسه را بر اساس نظر خواهی از اعضاء گروه تعیین می نماید.
 3. درطی جلسه عناوین موجوددردستورکارجلسه توسط اعضای هیأت علمی موردبحث وبررسی قرارمیگیرد وتصمیمات لازم توسط آنان اتخاذمی گردد.
 4. اعضای هیأت علمی گروه در طی دوره ۳ ماهه نظارت مستقیم بر فعالیتهای آموزشی ، درمانی و پژوهشی دستیاران مربوطه دارند.
 5. مدیرگروه درطی جلسه نتایج ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران در پایان هر نیمسال به تفکیک اعضای گروه به آنها باز خور داده می شود .
 6. اعضای هیأت علمی در طی جلسه جهت برگزاری کلاسهای آموزشی ( گراندراند ، ژورنال کلاپ ،
 7. کلاسهای تئوری و دستیاران دانشجویان طراحی ارزیابی سؤالات و برنامه ریزی می نمایند .
 8. اعضای هیأت علمی مسائل علمی و مشکلات مربوط به دستیاران را در جلسه مورد بحث و بررسی قرار می دهند .
 9. مدیر گروه نتایج ارزیابی سؤالات دستیاری اعضای هیأت علمی را به صورت محرمانه به تفکیک به اطلاعاشان می رساند .
 10. اعضای هیأت علمی عکس بیماران بستری ودرمانگاه را براساس برنامه ازقبل تعیین شده گروه ، به اتفاق دستیاران ودانشجویان مربوطه ویزیت می نمایند
 11. اعضای هیأت علمی اواسط هرماه برنامه آنکالی ماهانه خودرا جهت برنامه ریزی به مدیر کارشناس گروه اطلاع می دهند .
 12. کارشناس گروه برنامه آنکالی ماهانه اساتید گروه را تا ۲۵ هرماه به دفتر پرستاری بیمارستان اعلام می نمایند .
 13. اعضای هیأت علمی گروه در زمان آنکالی نظارت کامل بر فعالیتهای آموزشی و درمانی دستیاران دارند .
 14. اعضای هیأت علمی آنکال صبح روز بعد در آنکالی خوداز ساعت ۸:۳۰ – ۸:۰۰ به اتفاق دستیاران کشیک و دانشجویان پزشکی Morning report را برگزار می نمایند .
 15. مدیر گروه دفترگزارش کشیک دستیاران و گزارش صبحگاهی را روزانه مطالعه و بازخورد لازم را ارائه می دهد .
 16. دستیار ارشد هرشیفت در شیفت عصر و شب ، مسئولیت سایر دستیاران و دانشجویان پزشکی را به عهده دارد .
 17. دستیاران ارشدهرکشیک به اتفاق دستیاران ودانشجویان پزشکی هرشب راندشبانه برگزارمی نمایدوگزارش کشیک رادردفترگزارش مرقوم
  می نماید.
 18. اعضای هیأت علمی در طی جلسات پژوهشی بر بررسی و پروپوزال و پایان نامه های و مسائل پژوهشی می پردازند .
 19. مدیر گروه صورتجلسات آموزشی ، درمانی را برای معاونین آموزشی دانشکده پزشکی و مرکز زارع و اعضای هیأت علمی گروه ارسال می نماید.
 20. رئیس مرکز تحقیقات صورتجلسات پژوهشی را برای معاون پژوهشی دانشگاه ارسال می نماید
 21. مدیر گروه پیشنهادات و هر یک از اعضا را جهت بالابردن کیفیت خدمات آموزشی ، درمانی پژوهشی بررسی می نماید.

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

بررسی صورت جلسه های تیم مدیریت اجرائیو تیم حاکمیتی

تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 

 

تهیه­کنندگان: تأیید کننده: ابلاغ کننده:
 سمت:

معاون آموزشی(دکتر عارف حسینیان )

 

 

رزیدنت ارشد(دکتر آرش قاسمی)                               کارشناس آموزش (مریم ذلیکانی)

 

 

مدیر گروه(              )                                      اعضای هیئت علمی(               )

 

 

دستیار ارشد(                )                                     دانشجو(               )

 

 

رئیس مرکز تحقیقات(               )

 

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

 

منابع/مراجع:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان خط مشی: ارزیابی عملکرد یادگیری رشته ها و مقاطع مختلف فراگیران  در عرصه های دانش و توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی ، رفتار حرفه ای       سنجه ۵-۲
ذینفعان:  بخش ها و واحدهای آموزشی بیمارستان
کد خط مشی:

P-EDU-2

تاریخ آخرین بازبینی: ۰۱/۰۷/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۷/۹۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۰۱/۰۷/۹۶

تعاریف:

 

بیانیه سیاست/خط مشی:

با توجه به ضرورت کسب اطمینان از میزان دستیابی به اهداف تعریف شده درکوریکولوم ، با هدف ارزیابی عملکرد یادگیری فراگیران در عرصه های دانش و توانمندی بالینی، مهارت های فردی و رفتار حرفه ای از روش های نوین و ارزیابی جهت سنجش دانش ، نگرش و عملکرد فراگیران استفاده شود .

فرد پاسخگو:

معاون آموزشی بیمارستان

شیوه ی انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا:

 1. گروه آموزشی جهت سنجش توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی و رفتارحرفه ای از فرم های ارزیابی ۳۶۰  و Mini – CEX ارزیاب صلاحیت بالینی دستیاران جهت دستیاران استفاده می نماید.
 2. گروه آموزشی جهت سنجش توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی و رفتار حرفه تی اقدام به تدوین و بازنگری لاک بوک دستیاری اینترنتی و استاجری می نماید .
 3. واحدH-EDUO بیمارستان تحت نظارت معاون آموزشی بیمارستان لاگ بوک و فرم های تأئید شده را به EDUC دانشگاه جهت تأئید نهایی ارسال می نماید .
 4. فراگیران درطول دوره ملزم به تکمیل لاگ بوک می باشند .
 5. اساتید فرم های ارزیابی و فرم های ارزیابی بالینی را سالانه می نمایند .
 6. گروه آموزشی جهت ارزیالی عملکرد یادگیری دستیاران در عرصه های دانش و توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی و رفتار حرفه ای آزمون OSCE ودرسال درسه نوبت امتحان MCQ درقالب پره ارتقاء برگزار می نماید .
 7. گروه آموزشی جهت سنجش دانش و توانمندی های بالینی کارآموزان و کارورزان در پایان هر دوره MCQ و آزمون تشریحی برگزار می نماید.

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

چک لیست نظارتی

 

تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 

 

تهیه­کنندگان: تأیید کننده: ابلاغ کننده:
 سمت:

معاونت آموزشی مرکز(دکتر عارف حسینیان )

 

رزیدنت ارشد(دکتر آرش قاسمی)

 

 

اساتید(                )                                           گروه آموزش(                )

 

 

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

 

منابع/مراجع:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان خط مشی: ارائه بازخورد ارزیابی عملکرد یاددهی اعضای هیأت علمی در عرصه های دانش و توانمندی های بالینی مهارت های فردی و رفتار حرفه ای .      ۵-۲ سنجه ۲
ذینفعان:  بخش ها و واحدهای آموزشی بیمارستان
کد خط مشی:         

P-EDU-3

تاریخ آخرین بازبینی: ۰۱/۰۷/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۷/۹۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۰۱/۰۷/۹۶

تعاریف:

 

بیانیه سیاست/خط مشی:

نظر به اهمیت ارزشیابی عملکرد یاددهی اعضای هیأت علمی در عرصه های دانش ، توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی و رفتار حرفه ای ، با هدف ارتقاء توانایی های مذکور و جایگاه مهم بازخورد فراگیران مدیر گروه و هر یک از اعضاء از یکدیگر، اعضاء گروه به روش فوق به صورت دستی و الکترونیک ( سما) ارزشیابی می شوند .

فرد پاسخگو:

معاون آموزشی بیمارستان

 

شیوه ی انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا:

 1. گروه آموزشی جهت سنجش توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی و رفتارحرفه ای از فرم های ارزیابی ۳۶۰  و Mini – CEX ارزیاب صلاحیت بالینی دستیاران جهت دستیاران استفاده می نماید.
 2. گروه آموزشی جهت سنجش توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی و رفتار حرفه تی اقدام به تدوین و بازنگری لاک بوک دستیاری اینترنتی و استاجری می نماید .
 3. واحدH-EDUO بیمارستان تحت نظارت معاون آموزشی بیمارستان لاگ بوک و فرم های تأئید شده را به EDUC دانشگاه جهت تأئید نهایی ارسال می نماید .
 4. فراگیران درطول دوره ملزم به تکمیل لاگ بوک می باشند .
 5. اساتید فرم های ارزیابی و فرم های ارزیابی بالینی را سالانه می نمایند .
 6. گروه آموزشی جهت ارزیالی عملکرد یادگیری دستیاران در عرصه های دانش و توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی و رفتار حرفه ای آزمون OSCE ودرسال درسه نوبت امتحان MCQ درقالب پره ارتقاء برگزار می نماید .
 7. گروه آموزشی جهت سنجش دانش و توانمندی های بالینی کارآموزان و کارورزان در پایان هر دوره MCQ و آزمون تشریحی برگزار می نماید.

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

چک لیست نظارتی

 

تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 

 

تهیه­کنندگان: تأیید کننده: ابلاغ کننده:
 سمت:

معاونت آموزشی مرکز(دکتر عارف حسینیان )

 

 

رزیدنت ارشد(دکتر آرش قاسمی)                            کارشناس آموزش (مریم ذلیکانی)

 

 

مسئول امور اینترن و استاجر(                  )

 

 

رزیدنت ارشد (                       )                      کارشناس H-EDUO (                         )

 

 

مدیر گروه

 

 

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

 

منابع/مراجع:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان خط مشی: ارائه بازخورد ارزیابی عملکرد یادگیری فراگیران رشته ها و مقاطع مختلف در عرصه های دانش و توانمندی های بالینی ، مهارت های فردی رفتار حرفه ای       ۵-۲ سنجه ۳
ذینفعان:  بخش ها و واحدهای آموزشی بیمارستان
کد خط مشی:

P-EDU-4

تاریخ آخرین بازبینی: ۰۱/۰۷/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۷/۹۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۰۱/۰۷/۹۶

تعاریف:

 

بیانیه سیاست/خط مشی:

 

فرد پاسخگو:

معاون آموزشی بیمارستان

 

شیوه ی انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا:

 1. کارشناس آموزش در اواخر هر دوره ۳ ماهه فرمهای ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران و Mini CEX 360 و اخلاق حرفه ای را در اختیار اعضای هیأت علمی گروه قرار می دهد.
 2. اعضای هیأت علمی ارزیابی بالینی دستیاران را در فرمهای مربوط مثبت و به کارشناس آموزش گروه تحویل می دهند.
 3. مدیرگروه فرمهای ارزیابی بالینی کلیه دستیاران را بررسی و امضاء می نماید.
 4. کارشناس آموزش به صورت سالانه میانگین معدل دوره های سپری شده دستیاران را به صورت کتبی و به تفکیک آیتم های مربوطه به استحضارهر دستیار به صورت محرمانه می رساند.
 5. معاون آموزشی دانشکده نمرات ارتقاء دستیاران را برای مدیر گروه ارسال می نماید.
 6. کارشناس آموزش گروه نمرات دستیاران را به صورت محرمانه به اطلاعشان می رساند.

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

چک لیست نظارتی

 

تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 

 

 

تهیه ­کنندگان: تأیید کننده: ابلاغ کننده:
 سمت:

معاونت آموزشی مرکز(دکتر عارف حسینیان )

 

 

رزیدنت ارشد(دکتر آرش قاسمی)                               مدیر گروه(                  )

 

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

سمت:

رییس هیئت امنا دکتر قاسم جان بابایی

 

 

منابع/مراجع:

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان خط مشی: نحوه پایش ، میزان و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی      سنجه ۱۱-۳
ذینفعان:  بخش ها و واحدهای آموزشی بیمارستان
کد خط مشی:

P-EDU-5

تاریخ آخرین بازبینی: ۰۱/۰۷/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۷/۹۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۰۱/۰۷/۹۶

تعاریف:

 

بیانیه سیاست/خط مشی:

با توجه به ضرورت نظارت بر فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی ، با هدف پایش ، میزان و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی، فرم ارزشیابی توسط مدیر گروه و فراگیران در سطوح مختلف جمع آوری و به معاونت آموزشی ارسال گردد.

 

فرد پاسخگو:

معاون آموزشی بیمارستان

 

شیوه ی انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا:

 1. واحد H-EDUO بیمارستان تحت نظارت معاونت آموزشی اقدام به طراحی فرم ارزیابی دستی می نماید .
 2. کارشناس H-EDUO و کارشناس آموزش فرم ها را جهت تکمیل در پایان هر سال در اختیار دستیاران قرار می دهند .
 3. فراگیران در پایان دوره آموزشی عملکرد یاددهی اساتید را در سما ارزیابی می نمایند .
 4. EDUOگزارش سما و نتایج ارزیابی دستی را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش مربوطه را به مدیر گروه ارسال می نماید.
 5. مدیر گروه هر شش ماه فرم ارزیابی میزان فعالیتهای آموزشی ، شرکت در کلاس ها ( ژورنال کلاپ – کنفرانس های هفتگی ، مورتالیتی و …) از اساتید را پر می نماید .
 6. مدیر گروه نتایج ارزیابی را در جلسه گروه مطرح و جهت بهبود نقاط ضعف برنامه ریزی می نماید .
 7. مدیرگروه هرشش ماه عملکردتوسط اعضای هیأت علمی رابه معاون آموزشی اعضای هیأت علمی ودانشکده ارسال می نماید .

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

چک لیست نظارتی

 

تجهیزات و امکانات موردنیاز:

امکانات سمعی بصری – کامپیوتر – اوراق

 

 

 

 

تهیه­ کنندگان: تأیید کننده: ابلاغ کننده:
 سمت:

معاونت آموزشی مرکز(دکتر عارف حسینیان )

 

 

رزیدنت ارشد(دکتر آرش قاسمی)                          کارشناس H-EDUO(             )

 

 

کارشناس آموزش(                      )                      مدیر گروه(              )

 

 

عضو هیئت علمی(                     )

 

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

سمت:

ریس هیئت امنا دکتر قاسم جان بابایی

 

 

 

منابع/مراجع:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان خط مشی: توانمند سازی اعضای هیات علمی با تأکید بر اجرای دوره های آموزشی      سنجه ۱۲-۳
ذینفعان:  بخش ها و واحدهای آموزشی بیمارستان
کد خط مشی:

۶ P-EDU-

تاریخ آخرین بازبینی: ۰۱/۰۷/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۷/۹۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۰۱/۰۷/۹۶

تعاریف:

منظور از دوره های آموزشی، دوره های آموزش الزامی و بازآموزی ها می باشد .

بیانیه سیاست/خط مشی:

با توجه به لزوم ارتقای سطح توانمندی اعضای هیأت علمی ، با هدف توانمند سازی اعضای هیأت علمی ، جهت شرکت اعضای هیأت علمی در دوره های آموزشی برنامه ریزی و هماهنگی لازم صورت گیرد .

فرد پاسخگو:

معاون آموزشی بیمارستان

شیوه ی انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا:

 1. کارشناس H-EDUO فرم های نیاز سنجی آموزش را در اختیار اعضای هیأت علمی قرار می دهد .
 2. اعضای محترم هیأت علمی نیاز های آموزشی خودرا در فرم های مربوطه ثبت می کنند .
 3. کارشناس H-EDUO آنالیز فرم های مربوطه را آنالیز می نماید .
 4. معاون محترم آموزش آنالیز نیاز سنجی را به واحد EDUO دانشکده ارسال می نماید .
 5. واحد EDUO دانشکده پس از برنامه ریزی برنامه عصرهای آموزش را به اعضاء محترم اطلاع می دهد .
 6. معاون آموزشی بیمارستان جهت برگزاری دوره های آموزشی الزامی برنامه ریزی می نماید .
 7. مسئول امور هیأت علمی برنامه زمانبندی شده دوره های آموزشی الزامی و نیز بازآموزی های ارائه شده به معاونت را به اعضای هیأت علمی ارائه می نماید .
 8. معاون آموزشی بیمارستان گواهی حضور عضای هیأت علمی در دوره های آموزشی ر ا صادر می نماید .
 9. اعضای هیأت علمی گواهی حضور خود در دوره های مذکور و سایر دوره های آموزش مداوم را به مسئول امور هیأت علمی جهت قراردادن در پرونده خود ارائه می نماید .

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

چک لیست نظارتی

 

تجهیزات و امکانات موردنیاز:

امکانات سمعی بصیری – کامپیوتر – اوراق

 

 

 

تهیه­ کنندگان: تأیید کننده: ابلاغ کننده:
 سمت:

معاونت آموزشی مرکز(دکتر عارف حسینیان)

 

 

رزیدنت ارشد(دکتر آرش قاسمی)                             کارشناس H-PO(                   )

 

 

مسئول امور هیئت علمی(                      )                       عضو هیات علمی(               )

 

 

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

سمت:

رییس هیئت امنا (دکتر قاسم جان بابایی)

 

منابع/مراجع:

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان خط مشی: خط مشی چگونگی پاسخگویی دستیاران به رئیس و معاون آموزشی بیمارستان در ازای اقدامات درمانی  سنجه ۵-۴
ذینفعان:   بخش ها و واحدهای آموزشی بیمارستان
کد خط مشی:

P-EDU-7

تاریخ آخرین بازبینی: ۰۱/۰۷/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۷/۹۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۰۱/۰۷/۹۶

تعاریف:

 

بیانیه سیاست/خط مشی:

با توجه به لزوم کنترل اقدامات درمانی دستیاران ، با هدف پاسخگویی دستیاران به رئیس و معاون آموزشی بیمارستان در ازای اقدامات درمانی، ارتقای ایمنی بیماران و کیفیت خدمات درمانی ، خدمات مراقبتی دستیاران بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط گروه و تحت نظارت افراد واحد صلاحیت ارائه شود .

فرد پاسخگو:

معاون آموزشی بیمارستان

شیوه ی انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا:

 1. مدیرگروه در ابتدای سال تحصیلی و شروع دوره آموزشی جلسه توجیهی با هدف تعیین مسئولیت ها و شرح وظایف دستیاران در خصوص پاسخگویی در قبال خدمات درمانی ارائه شده برگزار می نمایند.
 2. شرح وظایف تفکیک شده هر یک از دستیاران در سطوح مختلف مطابق کوریکولوم و جدول زمانبندی شده گروه آموزشی می باشد.
 3. بعد از برگزاری جلسه توجیهی مطابق موارد فوق تمامی دستیاران در قبال نحوه عملکرد خود به ریاست و معاون آموزشی بیمارستان مسئولیت داشته و در صورت هرگونه خطا که در جلسات گروه و کمیته های مختلف بیمارستان به ریاست بیمارستان اعلام می گردد ، دستیاربه دفتر ریاست و معاونت آموزشی فرا خوانده شده در حضور مدیر گروه مربوطه پاسخگو می باشد.

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

چک لیست نظارتی

 

تجهیزات و امکانات موردنیاز:

امکانات سمعی بصیری – کامپیوتر– اوراق

 

تهیه ­کنندگان: تأیید کننده: ابلاغ کننده:
 سمت:

معاونت آموزشی مرکز(دکتر عارف حسینیان )

 

 

 

 

رزیدنت ارشد(دکتر آرش قاسمی)                                 مدیر گروه(                         )

 

 

دستیار(                            )

 

 

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

سمت:

رییس هیئت امنا (دکتر قاسم جان بابایی)

 

منابع/مراجع:

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان خط مشی: خط مشی  رعایت اخلاق حرفه ای و پزشکی توسط فراگیران      سنجه ۳-۹
ذینفعان:  بخش ها و واحدهای آموزشی بیمارستان
کد خط مشی:

P-EDU-8

تاریخ آخرین بازبینی: ۰۱/۰۷/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۷/۹۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۰۱/۰۷/۹۶

تعاریف:

بیانیه سیاست/خط مشی:

توجه به اینکه بیمارستان خودرا متعهد به پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و پزشکی در تمامی سطوح می داند ، با هدف نظارت بر رعایت اخلاق حرفه ای و پزشکی توسط فراگیران ، فراگیران درپایان دوره از نظر رعایت اصول مربوطه ارزیابی شوند.

فرد پاسخگو:

معاون آموزشی بیمارستان

شیوه ی انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا:

 1. گروه آموزشی در شروع دوره طی جلسه توجیهی لزوم رعایت اخلاق حرفه ای و پزشکی را مورد تأکید قرار می دهد
 2. اساتید در طول دوره بر رعایت اصول حرفه ای و پزشکی توسط فراگیران نظارت دارند .
 3. اساتید در پایان دوره فراگیران را از نظر رعایت مربوطه طبق آیتم های تعریف شده در فرم ارزیابی ، مورد ارزیابی قرار می دهند .
 4. گروه آموزشی فیدبک مربوط به ارزیابی را به فراگیران ارائه می نمایند .

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

چک لیست نظارتی

تجهیزات و امکانات موردنیاز:

امکانات سمعی بصیری – کامپیوتر – اوراق

 

تهیه­ کنندگان: تأیید کننده: ابلاغ کننده:
 سمت:

معاونت آموزشی مرکز(دکتر عارف حسینیان )

 

 

رزیدنت ارشد(دکتر آرش قاسمی)                                  مدیر گروه آموزشی(            )

 

 

عضو هیئت علمی(                    )                      دستیار(                         )

سمت:

ریاست

دکتر شفیع زاد

امضاء:

سمت:

رییس هیئت امنا (دکتر قاسم جان بابایی)

منابع/مراجع:

 

می پسندم(۰)نمی پسندم(۰)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا