فراموش نکنید
خانه / فرآیند های آموزش پزشکی

فرآیند های آموزش پزشکی

 

 

 

آموزش

ارزشیابی عملکرد یادگیری فراگیران در عرصه های دانش، توانمندی بالینی، مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای

دستیاران

عنوان فرآیند: فرآیند مدون بازخوردهای دوطرفه برای ارزشیابی عملکرد یادگیری فراگیران در عرصه های دانش، توانمندی بالینی، مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای

ارزشیابی عملکرد یادگیری دستیاران در عرصه های مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای

 

ارزشیابی عملکرد یادگیری دستیاران در عرصه های دانش و توانمندی بالینی

 

بازخورد اعلام نتایج آزمونهای برگزار شده از دانشکده پزشکی به گروههای آموزشی مربوطه

 

ارزیابی دستیاران در طول دوره آموزشی در بالین بیمار در گزارش صبحگاهی از طریق DOPS و MINISIX در درمانگاه و اطاق عمل براساس صلاحدید گروه های آموزشی مربوطه و برگزاری آزمونهای OSCE

 

ارزیابی دستیاران در طول دوره آموزشی براساس چک لیست های مربوطه
برگزاری آزمونهای دوره ای با همکاری گروههای آموزشی و دانشکده پزشکی

 

ارائه گزارش ارزیابی عملکرد یادگیری در عرصه دانش و توانمندی بالینی به دانشکده پزشکی
بازخورد نتایج ارزشیابی عملکرد یادگیری در عرصه دانش و توانمند بالینی به دستیاران

 

ارائه گزارش ارزیابی عملکرد یادگیری در عرصه مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای به دانشکده پزشکی
بازخورد نتایج ارزشیابی عملکرد یادگیری در عرصه مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای به دستیاران

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

عضو هیئت علمی (دکتر سالومه پیوندی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرآیند: فرآیند مدون بازخوردهای دوطرفه برای ارزشیابی عملکرد یادگیری کارآموزان و کارورزان در عرصه های دانش، توانمندی بالینی، مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای

ارزشیابی عملکرد یادگیری فراگیران در عرصه های دانش، توانمندی بالینی، مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای

کارآموزان و کارورزان

ارزشیابی کارآموز و کارورز در طول دوره آموزشی در بالین بیمار، در گزارش صبحگاهی، در درمانگاهها و اطاق عمل و برگزاری آزمون کتبی و OSCE اعضای هیات علمی مربوطه LOOG BOOK
ارزشیابی در طول دوره آموزشی

اعضای هیات علمی مربوطه

دسترسی کارورزان و کارآموزان از نتایج اعلام شده از این سایت الکترونیک
ارائه گزارش بازخورد ارزشیابی فراگیر در حیطه آموزش و توانمندی بالینی و مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای به فراگیر از طریق سایت سما به دانشکده پزشکی

 

ارزشیابی عملکرد یادگیری فراگیران در عرصه های دانش و توانمندی بالینی

 

ارزشیابی عملکرد یادگیری فراگیران در عرصه های مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

عضو هیئت علمی (دکتر سالومه پیوندی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

 

عنوان فرآیند: فرآیند مدون بازخوردهای دوطرفه برای ارزشیابی عملکرد یاددهی فراگیران در عرصه های دانش، توانمندی بالینی، مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای

ارزشیابی عملکرد یاددهی فراگیران در عرصه های دانش، توانمندی بالینی، مهارتهای فردی و رفتار حرفه ای
اطلاع رسانی به فراگیران توسط کارشناس آموزشی گروه های آموزشی جهت ارزیابی الکترونیک اساتید در پایان دوره آموزشی
پیگیری جهت اخذ نتایج ارزشیابی تدریس تئوری و آموزش بالینی اساتید توسط فراگیران بصورت کتبی از طرف معاون آموزشی
ارائه گزارشات به صورت کتبی بدست آمده توسط معاون آموزشی مرکز به مدیر گروه آموزشی مربوطه
ارائه فیدبک به صورت کتبی توسط مدیر گروه آموزشی مربوطه به اساتید
جمع آوری فرمهای نظرسنجی توسط مسئول آموزش و ارسال به معاون آوزشی مرکز
ارائه فرمهای به واحد EDO و انجام فرایند ارزشیابی یاددهی اعضای هیات علمی
ارائه گزارش ارزشیابی عملکرد یاددهی به واحد EDC دانشکده و بازخورد به اعضای هیات علمی

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

عضو هیئت علمی (دکتر سالومه پیوندی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرایند: ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط کارآموزان و کارورزان و دستیاران

تعریف درون بالینی به همراه اساتید در ده روز اول هر ماه

توسط کارشناسان آموزشی دانشکده پزشکی

اعلام اسامی اساتیدی که به مرخصی یا ماموریت آموزشی می روند به edc در ده روز اول هر ماه

توسط کارشناسان آموزشی مراکز

تعریف اولیه فرم و اعمال هر گونه تغییرات احتمالی در فرم سامانه سما

توسط کارشناس خدمات آموزشی دانشگاه

آیا تعریف دروس توسط کارشناسان دانشکده پزشکی انجام و لیست دانشجویان به edc ارسال شده است؟
آیا اسامی مرخصی ها و ماموریت ها توسط کارشناسان مراکز آموزشی به edc دانشگاه اعلام شده است؟
پیگیری و اطلاع جهت اصلاح توسط کارشناس ارزشیابی edc دانشگاه
خیر
پیگیری و اطلاع جهت اصلاح توسط کارشناس ارزشیابی edc دانشگاه
خیر
بلی
بلی
باز نمودن سامانه سما جهت انجام ارزشیابی

توسط کارشناسان خدمات آموزشی دانشگاه در ابتدای دهه سوم هر ماه

نظارت بر انجام ارزشیابی بالینی

توسط کارشناسان آموزشی مراکز آموزشی درمانی دردهه سوم هر ماه

ارائه گزارش به مدیر گروه با امضاء معاون آموزشی مراکز اموزشی درمانی

توسط کارشناسان هر مرکز در پایان هر ترم تحصیلی

ارائه گزارش نهایی به معاون آموزشی دانشگاه در پایان هر ترم تحصیلی

توسط کارشناس ارزشیابی EDC دانشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

عضو هیئت علمی (دکتر سالومه پیوندی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

عنوان فرآیند: فرایند آموزشی فراگیران در بخش اورژانس

انجام تریاژ و پذیرش بیمار

پرستار تریاژ

ویزیت بیمار سطح ۱ و ۲ و۳ تریاژ

توسط اینترن و دستیار

ویزیت بیمار سطح ۴ تریاژ

توسط اینترن و دستیار

ویزیت بیمار سطح ۵ تریاژ

توسط پزشک عمومی

آیا بیمار نیاز به مراقبت بیشتر دارد؟
ترخیص بیمار
خیر
آیا بیمار نیاز به اقدام فوری دارد؟
بلی
خیر
قسمت حاد

توسط اینترن و دستیار و استاد

اتاق احیاء

توسط تیم احیاء بیمارستان

آیا اقدام احیاء موفقیت آمیز بود؟
بلی
بلی
آیا بیمار نیاز به مراقبت بیشتر دارد؟
خیر
انتقال به سردخانه
ترخیص
خیر
بلی
مراقبت بیمار در بخش تحت نظر

توسط اینترن-دستیار-استاد

آیا پس از تعیین تکلیف بیمار،نیازبه مراقبت بیشتری دارد؟
ترخیص
خیر
انتقال به بخشهای درمانی
بلی
ورود بیمار به بخش اورژانس

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر EDO (دکتر آرش قاسمی)

مدیر گروه و رئیس بخش اورژانس (دکتر فرزاد بزرگی)

ریاست مرکز (دکتر میثاق شفیع زاد)

کارشناس آموزش (مریم ذلیکانی)

سرپرستار بخش اورژانس (حسین مختاری)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

عنوان فرآیند: همکاری گروههای مختلف پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی و توانبخشی، داروسازی بالینی، تغذیه، اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی در برنامه های آموزشی متناسب با فرایندهای آموزشی به صورت تیمی

برگزاری جلسات مشترک با حضور مدیر گروههای مختلف آموزشی بیمارستان در هر نیمسال آموزشی

معاون آموزشی مرکز

 

تعیین و تدوین عناوین برنامه کنفرانس آموزشی هفتگی مشترک بین گروههای مختلف

مدیر گروههای آموزشی

آیا گروههای آموزشی موردنیاز در بیمارستان حضور دارند؟
خیر
بلی
تدوین برنامه زمانبندی کنفرانس آموزشی هفتگی مشترک بین گروههای به صورت تیمی

معاون آموزشی بیمارستان

اجرا برنامه آموزشی مشترک بین گروههای آموزشی

معاون آموزشی بیمارستان

ارزیابی اجرای برنامه آموزشی مشترک بین گروههای آموزشی

معاون آموزشی بیمارستان

ارائه بازخورد نقش و حضور گروههای آموزشی در برنامه های آموزشی مشترک

معاون آموزشی بیمارستان

 

مکاتبه و هماهنگی با معاون آموزشی دانشکده/معاون آموزشی سایر مراکز

معاون آموزشی بیمارستان

 

 

دریافت اسامی اعضای هیات علمی معرفی شده از سوی گروههای آموزشی سایر مراکز

معاون آموزشی بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر EDO (دکتر آرش قاسمی)

رئیس بخش سایکوسوماتیک مرکز (دکتر فروزان الیاسی)

ریاست مرکز (دکتر میثاق شفیع زاد)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

عنوان فرآیند: رهبری آموزشی بالینی در همکاریهای بین گروههای مختلف پزشکی، پیراپزشکی، توانبخشی، داروسازی بالینی، تغذیه، اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی در برنامه های آموزش

احصاء نیاز از گروههای آموزشی جهت همکاریهای بین گروهی

رهبر آموزش بالینی

 

تعیین رهبر آموزشی بالینی و همکاری های بین گروههای مختلف

معاون آموزشی مرکز

 

برگزاری جلسه تیم مدیریت آموزشی بیمارستان با حضور مدیران گروه ها جهت اجرای فرایند

معاون آموزشی مرکز

 

 

اولویت بندی همکاریهای بین گروهی

رهبر آموزش بالینی

 

تعیین عناوین برنامه های آموزش همکاریهای بین گروههای مختلف که نیازمند رهبری بالینی می باشد.

رهبر آموزش بالینی

 

 

تدوین برنامه زمانبندی همکاریهای بین گروهی

رهبر آموزش بالینی

 

تائید عناوین و برنامه زمانبندی همکاری های بین گروهی

تیم مدیریت آموزشی

 

اجرا برنامه های آموزش همکاری های بین گروههای مختلف

رهبر آموزش بالینی

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر EDO (دکتر آرش قاسمی)

رئیس بخش سایکوسوماتیک مرکز (دکتر فروزان الیاسی)

ریاست مرکز (دکتر میثاق شفیع زاد)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرآیند: همکاری گروههای مختلف پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی و توانبخشی، داروسازی بالینی، تغذیه، اپیدمیولوژیست، پزشکی اجتماعی در برنامه های آموزش

درخواست به مدیران گروه مربوطه

مدیر گروه درخواست کننده

درخواست به مدیر گروه مربوطه جهت حضور

مدیر گروه درخواست کننده

درخواست به معاونت آموزشی بیمارستان

مدیر گروه درخواست کننده

درخواست به معاونت آموزشی بیمارستان جهت حضور گروه مربوطه

مدیر گروه درخواست کننده

درخواست مشارکت چند گروه آموزشی در فعالیتهای آموزشی

مدیر گروه درخواست کننده

 

بلی
خیر
آیا گروههای آموزشی موردنیاز در بیمارستان حضور دارند؟
درخواست مشارکت یک گروه آموزشی موردنیاز در فعالیتهای آموزشی

مدیر گروه درخواست کننده

 

خیر
بلی
آیا گروه آموزشی موردنیاز در بیمارستان حضور دارند؟
بلی
بلی
خیر
تدوین برنامه زمانبندی فعالیتهای آموزشی درمانی (گزارش صبحگاهی، داروهای آموزشی، ژورنال کلاب، کنفرانس علمی)

مدیرگروه

 

آیا نیاز به مشارکت گروههای مختلف پزشکی، پرستاری، و … در فعالیتهای آموزشی وجود دارد؟
انجام برنامه آموزشی گروهها مطابق برنامه زمابندی

 

 

 

 

 

برگزاری برنامه های آموزشی مشترک

مدیر گروه

 

درخواست معاون آموزشی بیمارستان از معاون آموزشی دانشکده/معاون آموزشی سایر مراکز

معاون آموزشی بیمارستان

 

 

دریافت اسامی اعضای هیات علمی معرفی شده از شوی دانشکده یا سایر مراکز

مدیر گروه درخواست کننده

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر EDO (دکتر آرش قاسمی)

رئیس بخش سایکوسوماتیک مرکز (دکتر فروزان الیاسی)

ریاست مرکز (دکتر میثاق شفیع زاد)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

 

عنوان فرآیند: ارزشیابی عملکرد یادگیری دستیاران در عرصه مهارت ارتباطی و رفتار حرفه ای

 

تهیه فرم های مربوطه طبق معیارهای مذکور

مسئول آموزش

جمع بندی نمرات دریافتی و ثبت میانگین نمره هر دستیار

مسئول آموزش

تکمیل فرم ارزشیابی و ارائه به مسئول آموزش

عضو هیات علمی

ارائه فرمهای مربوطه به اساتید

مسئول آموزش

برنامه ریزی جهت ارزشیابی دستیاران براساس معیارهای ارزیابی رفتار حرفه ای ابلاغ شده و اطلاع رسانی به دستیاران

مسئول آموزش

ثبت نهایی نمره ارزشیابی

مسئول آموزش

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

عضو هیئت علمی (دکتر سالومه پیوندی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

تهیه فرم های مربوطه طبق معیارهای مذکور

مسئول آموزش / ۱۰ دقیقه

ثبت نمره ارزشیابی رفتار حرفه ای در نمره OSCE

مسئول آموزش / ۶۰ دقیقه

جمع بندی نمرات دریافتی و ثبت میانگین نمره هر دستیار

مسئول آموزش / ۶۰ دقیقه

تکمیل فرم ارزشیابی و ارائه به مسئول آموزش

عضو هیات علمی

ارائه فرمهای مربوطه به اساتید

مسئول آموزش / ۱۰ دقیقه

برنامه ریزی جهت ارزشیابی دستیاران براساس معیارهای ارزیابی رفتار حرفه ای ابلاغ شده و اطلاع رسانی به دستیاران

مدیر گروه / ۱۵ دقیقه

آیا اعتراض وجود دارد؟
خیر
بلی
دریافت اعتراضات و رسیدگی به آن

مدیر گروه / مسئول آموزش

ثبت نهایی نمره ارزشیابی

مسئول آموزش

عنوان فرآیند: ارزشیابی عملکرد یادگیری دستیاران در عرصه مهارت ارتباطی و رفتار حرفه ای

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرآیند: آموزش کارورز و کارآموزان دانشکده پزشکی در معاونت آموزشی مرکز

معرفی دانشجویان از دانشکده به معاونت آموزشی مرکز

کارشناس دانشجویی/شروع هر ماه

ارسال نامه از معاونت آموزشی مرکز به گروه های آموزشی مرکز

کارشناس آموزشی/یک روز پس از معرفی دانشجو

ارسال نمره به معاونت آموزشی مرکز

کارشناس آموزشی گروه/پس از امتحان

ارزیابی دانشجو توسط مدیر گروه در پایان هر دوره

مدیر گروه/ پایان هر دوره

حضور و غیاب  دانشجو در کلاس درس و بخش های مربوطه

کارشناس آموزش گروه/پس از معرفی دانشجو به گروه

تحویل loog book دانشجویان توسط کارشناس آموزش هر گروه

کارشناس آموزشی/حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از معرفی دانشجو به مرکز

تایید نمرات دانشجویان توسط معاون آموزشی مرکز

معاونت آموزشی/یک روز الی ۱ هفته پس از ارسال نمرات

ارسال نمرات به معاونت آموزشی دانشکده پزشکی

کارشناس امور دانشجویی-یک روز بعد از تایید معاونت آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

عنوان فرآیند: ملاقات بی واسطه با معاون آموزشی مرکز

درخواست فراگیر جهت ملاقات با معاون آموزشی به مدیر گروه

یک روز

دادن وقت ملاقات براساس روزهای ملاقات عمومی با معاون آموزشی و اعلام به گروه مربوطه

کارشناس معاون آموزشی- همان روز

ارسال نام با ذکر نام فراگیر و گروه مربوطه به معاون آموزشی جهت درخواست

کارشناس گروه- ۱ روز

حضور فراگیر در معاون آموزشی در زمان اعلام شده و ملاقات با معاون آموزشی و طرح مشکل

معاون آموزشی- در زمان تعیین شده

ملاقات دستیاران و دانشجویان با معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی- ۱ تا ۲ روز

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرایند: آموزش دستیاران

معرفی دستیاران به گروههای آموزشی مربوطه

معاون آموزشی و پژوهشی- ۱ روز

برنامه ریزی آموزشی و درمانی براساس سیاست هر گروه و رعایت حقوق گیرنده خدمت در داخل گروه آموزشی

 

اساتید گروه

 

شروع دوره دستیاری براساس کورریکولوم آموزشی

سالانه

اعلام شروع به کار هر دستیار

مدیر گروه – ۱ روز

تشکیل پرونده توسط مسئولین گروههای آموزشی برای هر دستیار

کارشناس گروه- ۱ هفته

ارسال گزارش تکراری و گواهیکار دستیاران به معاونت آموزشی و پژوهشی به صورت ماهانه

مدیر گروه – ۱ روز

معرفی دستیاران به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز

معاون آموزشی دستیاری دانشکده پزشکی- ۱ روز

 

 

معرفی دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء در صورت دارا بودن شرایط لازم

مدیر گروه – ۱ روز

 

برگزاری آزمون ارتقاء

معاونت آموزشی دانشکده پزشکی ـ ۱ روز

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرایند: ژورنال کلاب

برنامه ریزی و زمانبندی ژورنال کلاب

مدیر گروه-۱ هفته

طرح موضوع در شورای آموزشی گروه و تصویب آن

اساتید گروه – همان روز

هماهنگی با معاونت آموزشی مرکز جهت تعیین کلاس درس لازم

مدیر گروه – ۱ روز

آماده سازی لیست دستیاران مسئول برگزاری ژورنال کلاب

کارشناس گروه- ۱ روز

ابلاغ به دستیار ارشد گروه جهت هماهنگی با اساتید

مدیر گروه/۱ روز

تصویب طرح مطروحه با در نظر گرفتن رعایت حقوق گیرنده خدمت

مدیر گروه – ۱ روز

برگزاری ژورنال کلاب براساس زمان و موضوع مطرح شده

دستیار مربوطه ۱ روز

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

عنوان فرآیند: معرفی و حضور کارآموز در بخش

معرفی کارآموز از دانشکده پزشکی به مرکز آموزشی درمانی

معاون آموزش بالینی دانشکده ـ ابتدای هردوره

                             

 

معرفی دانشجویان از ریاست مرکز به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز

رئیس مرکز ـ همان روز

برنامه ریزی آموزشی دانشجویان  با تأکید بر رعایت حقوق گیرنده خدمت

مدیر گروه ـ طی دوره تعیین شده

 

ارزیابی دانشجو توسط

مدیر گروه ـ یک روز

ارسال  معرفی نامه دانشجویان به مدیر گروه مربوطه

کارشناس امور دانشجویی حوزه معاونت آموزشی ـ همان روز

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

 

عنوان فرآیند: گرفتن شرح حال توسط فراگیر (دستیار، کارورز، کارآموز)

معرفی فراگیربه سرپرستار بخش مربوطه

مدیرگروه ـ ابتدای دوره(یک روز)

اجازه دسترسی پرونده بیماربه فراگیر

سرپرستارـ طی دوره فعالیت آموزشی

حضور فراگیر بر بالین بیمارو معرفی خود

فراگیر ـ بلافاصله بربالین بیمار

نوشتن شرح حال بیمار با رعایت حقوق گیرنده خدمت بر بالین بیمار

فراگیر ـ یک روز

امضاء شرح حال توسط فراگیر مربوطه

فراگیر ـ بلافاصله

تحویل پرونده بیمار به سرپرستار بخش مربوطه

فراگیر ـ همان روز

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

 

عنوان فرآیند: دفاع از پایان نامه

معرفی دستیار سال آخرجهت دفاع از پایان نامه به معاون آموزشی مرکز

کارشناس پژوهشی دانشکده  ـ یک روز

هماهنگی با دستیار مربوطه جهت هماهنگی تاریخ روز دفاع

کارشناس دانشجویی و آموزشی مرکز ـ یک روز

اطلاع رسانی و دعوت از داوران جهت شرکت در دفاع

دستیار ـ ۱تا ۳ روز

 

برگزاری دفاع توسط دستیار در روز تعیین شده

کارشناس دانشجویی و آموزشی ـ روز تعیین شده

ارسال صورتجلسه داوری به کارشناس پژوهشی دانشکده

کارشناس دانشجویی و آموزشی ـ همان روز

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

 

عنوان فرآیند : ارائه خدمات دارویی در بخش مراقبت های دارویی در تمام ساعات شبانه روز برای بیماران بستری

تأمین منابع انسانی، سیستمی و فضای فیزیکی مناسب جهت نسخه پیچی بستری

رئیس بیمارستان /مستمر

تدوین خط و مشی , روش اجرایی و فلوچارت فرآیندفعالیتهای دارویی بستری مطابق استاندارد اعتبار بخشی

رئیس و مسئول فنی بخش با مشارکت کارکنان/ یک ماه

استقرار استوک داروهای ضروری و حیاتی در قفسه قفل دار بخش ها و تدوین لیست مربوطه

رئیس بخش یا مسئول فنی داروخانه/ دو ماه

نظارت داروساز بر موجودی داروهای ضروری و حیات بخش

رئیس بخش یا مسئول فنی داروخانه/مستمر

تدوین و ارسال برنامه نوبت کاری سالانه و برنامه کشیک ماهانه

رئیس بخش دارویی/سالانه و ابتدای هر ماه

اعلام نیروهای آنکال بخش (حداقل دو نفر) و شماره تمامی آنها به دفتر پرستاری

رئیس بخش دارویی / ماهیانه

تأمین موقت دارو در زمان تعطیلی داروخانه مطابق خط مشی

رئیس بخش دارویی و سوپروایزر شیفت شب/مستمر

آیا داروی مورد نیاز در استوک بخش ها یی مثل اتاق عمل، اورژانس حاد و بخش های ویژه موجود است؟
کسب اطلاع از وجود دارو در داروخانه یا انبار دارویی مرکز طی تماس تلفنی با نیروی آنکال

سوپروایزر شیفت شب /یک روز

آیا دارو در داروخانه یا انبار دارویی موجود است؟
اطلاع به رئیس بخش دارویی یا مسئول فنی برای تأمین و هماهنگی با سوپروایزر مراکز دیگر

سوپروایزر شیفت شب/یک روز

اعزام وسیله نقلیه از بیمارستان برای پرسنل آنکال و ارائه خدمت حضوری و نسخه پیچی

سوپروایزر شیفت شب/یک روز

تأمین موقت دارو به خصوص آنتی دوتها در زمان تعطیلی داروخانه از استوک بخش های غنی

سوپروایزر شیفت شب /یک روز

استوک گذاری داروهای مخدر در اتاق عمل، اورژانس حاد ، بخش های ویژه  دفتر پرستاری جهت دسترسی شبانه روزی بدون حضور نیروی آنکال

رئیس بخش دارویی/مستمر

بلی
خیر

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر EDO (دکتر آرش قاسمی)

مدیر گروه و رئیس بخش اورژانس (دکتر فرزاد بزرگی)

ریاست مرکز (دکتر میثاق شفیع زاد)

کارشناس آموزش (مریم ذلیکانی)

سرپرستار بخش اورژانس (حسین مختاری)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرآیند: فرآیند ثبت خطاهای پزشکی

وقوع خطاهای پزشکی

هر لحظه

ثبت خطای صورت گرفته در فرم خطای پزشکی / فایل الکترونیکی

کارکنان ـ فراگیران ـ پزشکان ـ همان روز

آیا ارجاع فرم گزارش خطای پزشکی حضوری می باشد؟

 

 

 

بلی
خیر
خیر
بلی

 

گذاشتن فرم ثبت خطا در صندوق ثبت خطا

کارکنان ـ فراگیران ـ پزشکان ـ همان روز

 

جمع آوری فرم های ثبت خطا از صندوق ثبت خطا

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارـ ماهانه

 

آیا خطای صورت گرفته منجر به آسیب بیمار شده است؟
به اشتراک گذاری تجربیات خطاهای واصله /RCA به بخشها/واحد ها

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارـ ماهانه

 

 

 

به اشتراک گذاری تجربیات خطاهای واصله /RCA به رئیس بخش /مدیران گروه/معاونت آموزشی/فراگیران

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارـ فصلی

 

آنالیز خطاهای گزارش شده

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی ـ فصلی

ارسال نتایج آنالیز خطاها به بخشها و واحد ها و دفتر بهبود کیفیت دانشگاه

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ـ فصلی

تهیه گزارشی از موضوع و ارجاع به دبیر کمیته RCA

کارشناس هماهنگ کننده ـ ۱ روز

بررسی موارد گزارش شده در کمیته RCA و ارائه و ابلاغ راهکارهای لازم

دبیر و اعضای کمیته RCA ـ ۱ روز

تحویل فرم ثبت خطا به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در شیفت صبح و سوپروایزرکشیک در شیفت های عصرو شب

کارکنان ـ فراگیران ـ پزشکان ـ همان روز

 

 

ارسال نتایج آنالیز خطا به رئیس بخش /مدیران/معاونت آموزشی و فراگیران

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ـ فصلی

 

طرح در کمیته مربوطه جهت انجام اقدامات اصلاحی /برنامه بهبود

دبیر کمیته مربوطه ـ فصلی

بایگانی سوابق جهت بررسی بیشتر در صورت نیاز

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرآیند: آموزش کارورز در اورژانس

معرفی کارورزان از دانشکده پزشکی به معاونت آموزشی مرکز

کارشناس آموزش دانشکده/ ۱ روز

معرفی کارورزان از معاونت آموزشی مرکز به گروه طب اورژانس

کارشناس آموزش مرکز/ ۱ روز

برگزاری کلاسهای توجیهی بدو ورود

عضو هیئت علمی/ روز اول

برنامه ریزی کشیک بخش برای کاروزان

عضو هیئت علمی/ ۱ روز

برگزاری کارگاههای آموزشی (گچ گیری، بخیه زدن، حفظ راه هوایی و …)

عضو هیئت علمی/ هفته اول

برگزاری کلاسهای تئوری آموزشی

عضو هیئت علمی/ در طول دوره

شرکت کارورز در راند آموزشی بخش

کارورزان/ در هر شیفت کاری

شرکت کارورز در راند آموزشی بخش

عضو هیئت علمی/ در هر شیفت کاری

شرکت کارورز در راند آموزشی بخش

دستیار/ در هر شیفت کاری

برگزاری امتحان تئوری درون بخشی

عضو هیئت علمی/ پایان دوره

ارزیابی نهایی و عملی از کارورز

عضو هیئت علمی/ پایان دوره

ارسال نمره به معاونت آموزشی

عضو هیئت علمی/ پایان دوره

ارسال نمره به دانشکده پزشکی

کارشناس دانشجویی مرکز/ ۱ روز

تائید نمره ارسال شده

معاونت آموزشی مرکز/ ۱ روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

 

عنوان فرآیند: آموزش دستیار پزشکی خانواده در اورژانس

معرفی دستیار پزشک خانواده از دانشکده پزشکی به معاونت آموزشی مرکز

کارشناس آموزش دانشکده/ ۱ روز

معرفی دستیار پزشک خانواده از معاونت آموزشی مرکز به گروه طب اورژانس

کارشناس آموزش مرکز/ ۱ روز

برگزاری کلاسهای توجیهی بدو ورود

معاون آموزشی گروه/ روز اول

برنامه ریزی کشیک براساس کوریکولوم

معاون آموزشی/ ۱ روز

برگزاری کلاسهای مورنینگ ریپورت ۱ روز در هفته

دستیار/ در طول دوره

شرکت دستیار پزشک خانواده در راند آموزشی بخش

اعضای هیئت علمی/ در طول دوره

شرکت در کارگاههای عملی و پروسیجرهای اورژانس

دستیارپزشک خانواده/ در طول دوره

پر کردن لوک بوک

دستیارپزشک خانواده/ ۱ روز

 

ارزیابی درون بخشی از دستیار

عضو هیئت علمی/ پایان دوره

ارسال نمره به معاونت آموزشی مرکز

عضو هیئت علمی/ پایان دوره

ارسال نمره به دانشکده پزشکی

کارشناس دانشجویی مرکز/ ۱ روز

تائید نمره ارسال شده

معاونت آموزشی مرکز/ ۱ روز

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

عنوان فرآیند: آموزش دانشجویان ECE در اورژانس

معرفی از دانشکده پزشکی به گروه اورژانس

کارشناس آموزش دانشکده/ ۱ روز

برگزاری کلاسهای تئوری به مدت ۴ جلسه

عضو هیئت علمی/ هفته ای یک بار

برگزاری کلاسهای آشنایی با بخش اورژانس، پروسیجرهای اورژانس، آزمایشات و روشهای تشخیصی ۴ جلسه

عضو هیئت علمی/ هفته ای یکبار

ارسال حضور و غیاب به دانشکده پزشکی

عضو هیئت علمی/ ۱ روز

حضور غیاب

اعضای هیئت علمی/ در طول دوره

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

 

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

عنوان فرآیند: آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری در اورژانس

معرفی از دانشکده پزشکی به گروه اورژانس

کارشناس آموزش دانشکده/ ۱ روز

برنامه ریزی کشیک روزانه برای دانشجویان ارشد پرستاری

معاون آموزشی گروه- ۱ روز

برگزاری کلاسهای تئوری براساس کوریکولوم

عضو هیئت علمی/ در طول دوره

شرکت در راند آموزشی به همراه کارورز و دستیاران گروه

دانشجویان کارشناسی ارشد- در طول دوره

ارسال نمرات به دانشکده پرستاری

عضو هیئت علمی/ ۱ روز

ارزیابی کتبی از دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

عضو هیئت علمی- در پایان دوره

انجام پروسیجرهای اورژانس

دانشجویان کارشناسی ارشد- در طول دوره

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تهیه کننده: نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
 

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)

امضاء: دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهش امضاء: دکتر میثاق شفیع زاد ریاست مرکز امضاء:

 

 

می پسندم(۱)نمی پسندم(۰)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا