فراموش نکنید
خانه / کتابچه دستورالعمل های آموزش پزشکی

کتابچه دستورالعمل های آموزش پزشکی

کتابچه دستورالعمل های آموزش پزشکی

فهرست دستورالعمل های آموزش پزشکی
عنوان دستورالعمل زیر محور کد شماره صفحه
الویت بندی بیماران پیچیده و بدحال آموزش Ins-EDU-1 ۲
۲٫ نحوه ارتباط آموزشی درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیأت علمی در عصر و شب آموزش Ins-EDU-2 ۳
۳٫ نظارت اعضاء هیئت علمی بر فعالیت فراگیران آموزش Ins-EDU-3 ۵
۴٫ آموزش به بیمار توسط فراگیران آموزش Ins-EDU-4 ۷
۵٫ به اشتراک گذاری تجارب فراگیران آموزش Ins-EDU-5 ۸
۶٫ نحوه دسترسی فراگیران به فایل های آسیب شناسی آموزش Ins-EDU-6 ۹
۷٫ دسترسی فراگیران به فایلهای بخشهای پاراکلینیک آموزش Ins-EDU-7 ۱۱

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالیعنوان دستورالعمل : مراقبت از بیماران بدحالکد سند:                                            Ins-EDU-1تاریخ آخرین بازبینی: ۱۰/۰۳/۹۵تاریخ آخرین ابلاغ: ۳۰/۰۳/۹۶تاریخ بازنگری بعدی: ۱۰/۰۳/۹۷هدف و دامنه کاربرد: با توجه به اهمیت رسیدگی به بیماران پیچیده و بد حال بویژه در موارد اورژانس، با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تسریع در روند درمان بیمار دستورالعمل ذیل تهیه گردیده است.

محدوده اجرا این دستورالعمل کلیه بخش های آموزشی مرکز می باشد.تعاریف:-مهارت مسئول: پزشکان – فراگیران- دستیارانشرح اقدامات:

۱٫        رئیس هر بخش لیست بیماران پرخطر اورژانس به همراه نحوه عملکرد آن را تعیین و تائید نمایید.

۲٫        ریاست مرکز لیست بیماران پرخطر و اورژانس را بهمراه نحوه عملکرد آن به بخشها ابلاغ نماید.

۳٫        مسئول بخش لیست بیماران پرخطر و اورژانس بخش خود را در معرفی دید کلیه پرسنل و پزشکان و فراگیران قرار دهد.

۴٫        اولویت بندی و مراقبت از بیماران بدحال در سه حیطه (اورژانس- icu – بخش بستری) اورژانس

۵٫        بیمار به محض ورود به اورژانس تریاژ شود.

۶٫        بیمار سطح ۱ و ۲ توسط اینترن + رزیدنت با اولویت رزیدنت ارشد بهمراه پزشک مقیم بهمراه گروه احیاء بر بالین بیمار حاضر شوند.

۷٫        بیمار سطح ۱ و ۲ نباشد ابتدا اینترن بیمار او ویزیت نماید.

۸٫        بعد از اینترن رزیدنت طب اورژانس و سپس رزیدنت ارشد بیمار را ویزیت نماید.

۹٫        بعد از معاینه ویزیت بیمار توسط فراگیران، پزشک اورژانس بیمار را ویزیت نماید.

۱۰٫     در بخش های ویژه ابتدا به رزیدنت سال ۲ بیهوشی اطلاع داده شود.

۱۱٫     رزیدنت سال ۲ بر بالین بیمار حاضر شده و دستورات لازم را ارائه نمایید.

۱۲٫     بعد از آن رزیدنت سال ۳ جهت ویزیت بر بالین حاضر شود.

۱۳٫     مسئول شیفت در آن واحد به رزیدنت سرویس مربوطه بیمار هم اطلاع دهد.

۱۴٫     در نهایت جهت ویزیت و اطلاع شرایط بیمار با اتند مقیم تماس گرفته شود.

۱۵٫     اتند مقیم در صورت نیاز بر بالین بیمار حاضر شود.

۱۶٫     در بخشهای بستری  در صورت بدحال شدن بیمار ابتدا استاجر و اینترن بر بالین بیمار حاضر شود.

۱۷٫     بعد از معاینه و گرفتن شرح حال و انجام اقدامات اولیه رزیدنت سال ۱ و ۲ بر بالین بیمار حاضر شود.

۱۸٫     در نهایت شرایط بیمار به رزیدنت ارشد اطلاع داده شود و در صورت نیاز رزیدنت ارشد بر بالین بیمار حاضر شود.

۱۹٫     تمامی موارد فوق توسط رزیدنت به اطلاع پزشک معالج بیمار رسانده شود.

۲۰٫     در صورت نیاز پزشک معالج بر بالین بیمار حاضر شود.منابع، مراجع: گایدلاین آموزشیمستندات و سوابق: پرونده بیمار – فرمهای تریاژتهیه کننده:تایید کننده:ابلاغ کننده:

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

رئیس بخش اورژانس (دکتر فرزاد بزرگی)

رئیس بخش ICU (دکتر افشین قلی پور)

مدیر گروه داخلی (دکتر علی شریف پور)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)امضاء:

دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهشامضاء:

دکتر میثاق شفیع زاد

ریاست مرکزامضاء:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالیعنوان دستورالعمل : نحوه ارتباط آموزشی و درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیأت علمی در عصر و شب و ایام تعطیلکد سند:                                            Ins-EDU-2تاریخ آخرین بازبینی: ۱۰/۰۳/۹۵تاریخ آخرین ابلاغ: ۳۰/۰۳/۹۶تاریخ بازنگری بعدی: ۱۰/۰۳/۹۷هدف و دامنه کاربرد: فراگیران و پزشک مقیم غیر هیات علمی

۱-اجرای منظم برنامه آموزشی درمرکز

۲- دستیابی به اهداف آموزشی  مرکز و سازمان های بالادستی

۳-رضایت مندی بیماران و گیرندگان خدمتتعاریف:پزشک مقیم : پزشکی است که پس از طرح تحول سلامت به صورت مقیم در بیمارستان از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۸:۰۰ صبح روز بعد موظف می باشد در بیمارستان حضور داشته باشد و بیماران را در صورت لزوم ویزیت نمایند و چنانچه فراگیران در ارتباط با بیماران مشکل داشته باشند پاسخگو نیاز فراگیران باشند.

فراگیران:کلیه دانشجویان و کارورزان رشته های پزشکی و پیراپزشکی در حال تعلیم در این مرکز را شامل می شود.مهارت مسئول: پزشکان – فراگیران- دستیارانشرح اقدامات:

به منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران و ویزیت آن ها توسط پزشکان متخصص در کلیه ساعات شبانه روز  و در ساعات غیر ادراری و عدم بوجود آمدن تناقص در روند درمان به علت آموزشی بودن مرکز ، توجه به نکات زیر الزامی است:

-بیمارستان ها بایستی برای رفاه بیماران، پزشک متخصص مقیم اورژانس داشته باشند که ترجیحاً از متخصصین اورژانس باشد.

-در صورت عدم وجود متخصص اورژانس از رشته های داخلی یا جراحی عمومی می توان بعنوان پزشک متخصص مقیم اورژانس در بیمارستان های جنرال و در بیمارستان های تک تخصصی ، ویژه ارجاع از پزشک مربوطه استفاده نمود.

– در بیمارستان های آموزشی که دستیاران فوق تخصصی دارند، از دستیاران فوق تخصص سال دوم به بعد با معرفی گروه آموزشی مربوطه و تأیید ریاست دانشکده پزشکی، می توان بعنوان پزشک مقیم در همان رشته استفاده نمود و پزشک هیأت علمی بعنوان آنکال ارائه خدمت نماید.

-هیأت علمی شاغل در اورژانس نظارت می کند که فراگیران به همراه پزشک مقیم با نظر اتندینگ آنکال

به صورت حضوری یا تلفنی در ساعات عصر و شب اقدام به ویزیت بیماران نموده و راند آموزشی بیماران انجام شود.

-پزشک مقیم موظف است کلیه بیماران پذیرش شده را به اطلاع پزشک آنکال برساند و در صورت لزوم، پزشک آنکال موظف به حضور بر بالین بیمار و ارائه خدمت می باشد.

-در کلیه موارد مسئولیت بیمار هم بر عهده ی پزشک مقیم و هم پزشک آنکال می باشد و عدم حضور پزشک آنکال رفع مسئولیت حرفه ای او نخواهد بود.

*این مرکز هیچ برنامه مقیمی ندارد فقط در بخش اورژانس و ICU ها پزشک مقیم وجود دارد.منابع، مراجع: ۱-اطلاع رسانی از وزارت بهداشت در کتابچه دستورالعمل اجرای طرح تحول – ۲-اطلاعات دریافتی از واحدهای درمانی – ۳-اطلاعات اینترنتمستندات و سوابق: -تهیه کننده:تایید کننده:ابلاغ کننده:

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)امضاء:

دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهشامضاء:

دکتر میثاق شفیع زاد

ریاست مرکزامضاء:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالیعنوان دستورالعمل : نظارت اعضاء هیئت علمی بر فعالیت درمانی فراگیرانکد سند:                                            Ins-EDU-3تاریخ آخرین بازبینی: ۱۰/۰۳/۹۵تاریخ آخرین ابلاغ: ۳۰/۰۳/۹۶تاریخ بازنگری بعدی: ۱۰/۰۳/۹۷هدف و دامنه کاربرد: فراگیران و پزشک هیات علمی

۱-اجرای منظم برنامه آموزشی در مرکز

۲- دستیابی به اهداف آموزشی  مرکز و سازمان های بالادستی

۳-رضایت مندی بیماران و گیرندگان خدمتتعاریف: با توجه به اینکه  مرکز آموزشی درمانی امام خمینی  به عنوان یکی از مراکزی که تعداد یازده گروه آموزشی مشغول به فعالیت می باشند و یکی از پایه های مهم درمان نیز فراگیران می باشد لذا با توجه به اهمیت این موضوع دستورالعمل ذیل به منظور نظارت مستقیم اعضاء هیئت علمی و با واگذاری تدریجی مسئولیت به تناسب پیچیدگی خدمات و مهارتهای مورد نیاز انجام میگیردمهارت مسئول: پزشکان – فراگیران- دستیارانشرح اقدامات:

الف) ارائه خدمات مراقبتی کارآموزان پزشکی تحت نظارت افراد واجد صلاحیت (مطابق با قوانین، مقررات و استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و خط مشی ها)

۱ ـ دستیار ارشد هر گروه بر چگونگی معاینه و تفسیر اقدامات کارآموزان نظارت کامل دارد.

۲  ـ کارآموزان باید همه روزه بجز ایام تعطیل و ۵ شنبه ها به مدت یک ساعت در کلاس درس واحد آموزش که توسط اساتید مربوطه برگزار می شود، حضور یابند.

۳ ـ  کارآموزان صبح و ظهر موظف به ثبت ورود و خروج خود در دفتر حضور و غیاب واقع در آموزش می باشند.

۴ ـ  کارآموزان از ساعت ۰۷:۳۰صبح در بخش آموزشی مربوطه  باید حضور یابند و تا قبل از ساعت ۸ ویزیت اولیه بیماران بایدانجام شود.

۵ ـ  کارآموزان درصورت غیبت غیرموجه بیشتر از ۲ بار در کلاس درس و یا مورنینگ ریپورت در ماه با تجدید دوره آموزشی همراه می باشد.

۶ ـ  کارآموزان باید در آزمون پایان دوره همان ماه که به صورت کتبی برگزار می شود، شرکت نمایند و افرادی که بیشتر از یک روز غیبت غیرموجه در ماه داشته باشند از حضور در امتحان محروم می باشند.

۷ ـ  اعضای هیئت علمی در پایان دوره یک ماهه کارآموزان را ارزیابی کرده و نمره ارزیابی به معاونت آموزشی مرکز ارسال می گردد.

۸- معاونت آموزشی نمره ارزیابی کارآموز را به معاون آموزشی دانشکده ارسال می نماید.

ب) ارائه خدمات مراقبتی کارورزان پزشکی تحت نظارت افراد واجد صلاحیت (مطابق با قوانین، مقررات و استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و خط مشی ها(

۱ ـ دستیار ارشد هر گروه بر چگونگی معاینه و تفسیر اقدامات کارورزان نظارت کامل دارد.

۲ ـ  کارورزان باید همه روزه بجز ایام تعطیل و ۵شنبه ها، درگزارش صبحگاهی که در ساعت ۸ صبح در سالن کنفرانس بیمارستان به مدت یک ساعت توسط اساتید مربوطه برگزار می شود، حضور یابند.

۳ ـ کارورزان باید در کلاس درس ظهر همه روزه بجز ایام تعطیل و ۵شنبه ها به مدت یک ساعت در کلاس درس واحد آموزش که توسط اساتید مربوطه برگزار می شود، حضور یابند.

۴ ـ  کارورزان از ساعت ۷:۳۰ صبح در بخش آموزشی مربوطه  باید حضور یابند و تا قبل از ساعت ۸ ویزیت اولیه بیماران باید انجام شود.

۵ ـ  درصورت غیبت غیرموجه بیشتر از ۲بار در کلاس درس و یا مورنینگ ریپورت در ماه با تجدید دوره آموزشی همراه می باشد.

۶ ـ اعضای هیئت علمی در پایان دوره از کارورزان آزمون کتبی می گیرند.

۷- کارورزان باید در آزمون پایان دوره همان ماه که به صورت کتبی برگزار می شود، شرکت نمایند و افرادی که بیشتر از یک روز غیبت غیرموجه در ماه داشته باشند از حضور در امتحان محروم می باشند.

ج) ارائه خدمات مراقبتی دستیاران گروههای آموزشی تحت نظارت افراد واجد صلاحیت (مطابق با قوانین، مقررات و استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و خط مشی ها(

۱ ـ اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی موظف به نظارت چگونگی معاینه و تفسیر اقدامات پاراکلینیک توسط دستیاران تحت آموزش خود می باشند.

۲ ـ اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی بر نحوه انجام اقدامات تشخیصی دستیاران گروه مربوطه نظارت کامل دارند.

منابع، مراجع: گایدلاین آموزشیمستندات و سوابق: LOOK BOOKتهیه کننده:تایید کننده:ابلاغ کننده:

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)امضاء:

دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهشامضاء:

دکتر میثاق شفیع زاد

ریاست مرکزامضاء:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالیعنوان دستورالعمل : آموزش به بیمار توسط فراگیرانکد سند:                                            Ins-EDU-4تاریخ آخرین بازبینی: ۱۰/۰۳/۹۵تاریخ آخرین ابلاغ: ۳۰/۰۳/۹۶تاریخ بازنگری بعدی: ۱۰/۰۳/۹۷هدف و دامنه کاربرد: جهت ارتقا کیفیت آموزشی به بیمار

بخش های بالینی بیمارستانتعاریف:-مهارت مسئول: پزشکان – فراگیران- دستیارانشرح اقدامات:

۱٫        در مورد بیماری به فرد و یا همراه بیمار توسط فراگیر(علائم، علل و عوامل و….) اطلاعات مختصری داده می شود.

۲٫        نحوه مصرف داروها و استفاده از تجهیزات آموزش داده می شود.

۳٫        تاریخ مراجعه بعدی و مراقبت های لازم در منزل و رژیم غذایی به بیمار گفته می شود.منابع، مراجع: گایدلاین آموزشمستندات و سوابق: فرم آموزش- پرونده بیمارتهیه کننده:تایید کننده:ابلاغ کننده:

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)امضاء:

دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهشامضاء:

دکتر میثاق شفیع زاد

ریاست مرکزامضاء:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالیعنوان دستورالعمل : به اشتراک گذاری تجارب فراگیرانکد سند:                                            Ins-EDU-5تاریخ آخرین بازبینی: ۱۰/۰۳/۹۵تاریخ آخرین ابلاغ: ۳۰/۰۳/۹۶تاریخ بازنگری بعدی: ۱۰/۰۳/۹۷هدف و دامنه کاربرد: با توجه به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و درمانی جهت تمامی سطوح فراگیران، دستورالعمل فعلی با هدف به اشتراک گذاری تجارب فراگیران رده های مختلف دستورالعمل زیر تهیه گردیده است.

بخش های آموزشی بیمارستانتعاریف: منظور از فراگیر، دستیاران، دانشجویان و استاجر می باشد.مهارت مسئول: پزشکان – فراگیران- دستیارانشرح اقدامات:

۱٫        دستیاران ارشد هر گروه، دستیاران سال پایین تر را از نظر پاراکلینیکی آموزش می دهند.

۲٫        دستیاران ارشد هر گروه، دستیاران سال پایین تر را از نظر تشخیصی آموزش می دهند.

۳٫        دستیار ارشد کشیک موظف به برگزاری راند شبانه و ارائه آموزش به کلیه فراگیران (دستیاران سال پایین و دانشجویان اینترن) می باشد.

۴٫     دستیار ارشد هر گروه ضمن آموزش بر چگونگی معاینه و تفسیر اقدامات کارآموزان و کارورزان نظارت کامل دارد و نحوه عملکرد این افراد را در خصوص نحوه مراقبت از بیماران در پایان دوره ارزیابی می نماید.

همچنین جهت بهره گیری از تجارب کار تیمی در امر آموزش دستیاران، از فرایند زیر در اجرای برنامه آموزشی استفاده شود.

۵٫     انجام سونوگرافی بیماران بستری: در شیفت های کشیک تا پایان خرداد همان سال تحصیلی به عهده دستیار سال سوم کشیک بوده، ولی حضور دستیاران سال دوم به هنگام سونوگرافی همراه دستیار سال سوم الزامیست. از تیر ماه انجام سونو با دستیاران سال دوم و در حضور دستیاران سال سوم می باشند. مضافاً اینکه مسئولین گزارش سونوگرافی به عهده دستیار سال سوم می باشد.

۶٫     ارائه کت کنفرانس: دستیاران هر روتیشن ارائه کت کنفرانس را عهده دار می باشند. لازم بذکر است دستیار سال پایین روتیشن، CD کت کنفرانس را تهیه و دستیار سال بالا در کنفرانس معرفی می نماید و لازم است دوروز قبل از برگزاری کلاس CD تحویل واحد سمعی بصری شود.

۷٫     مسئولیت کلی امور پزشکی در شیفت های کشیک: مستقیماً به عهده دستیار ارشد کشیک بوده، لذا اگاهی و شناخت بیماران و اطلاع به دستیار ارشد توسط دستیاران دیگر و نیز اشراف به بیماران توسط تمامی دستیاران الزامیست.

۸٫     نوشتن خلاصه پرونده: براساس اصول نحوه نگارش خلاصه پرونده، توسط دستیاران سال دوم الزامی بوده و رسیدگی و نظارت بر انجام دقیق آن بر عهده دستیار ارشد هر روتیشن می باشد.

۹٫        دستورات پزشکی بیماران: چه در بدو ورود چه در ویزیت های روزانه توسط دستیاران گروههای آموزشی پس از تائید ایشان قابل اجرا خواهد بود.منابع، مراجع: گایدلاین آموزشمستندات و سوابق: پرونده بیمارتهیه کننده:تایید کننده:ابلاغ کننده:

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)امضاء:

دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهشامضاء:

دکتر میثاق شفیع زاد

ریاست مرکزامضاء:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالیعنوان دستورالعمل : نحوه دسترسی فراگیران به فایل های آسیب شناسیکد سند:                                            Ins-EDU-6تاریخ آخرین بازبینی: ۱۰/۰۳/۹۵تاریخ آخرین ابلاغ: ۳۰/۰۳/۹۶تاریخ بازنگری بعدی: ۱۰/۰۳/۹۷هدف و دامنه کاربرد: سهولت دسترسی فراگیران به فایل های آسیب شناسی جهت امور آموزشی و پژوهشیتعاریف: دسترسی فراگیران به فایل های آسیب شناسی در چارچوب منظم و قانونیمهارت مسئول: پزشکان – فراگیران- دستیارانشرح اقدامات:

۱٫        درخواست دسترسی به آرشیو فایل آسیب شناسی توسط فراگیر به معاون آموزشی داده می شود.

۲٫        معاون آموزشی درخواست را بررسی و تائید می نماید.

۳٫        بعد از تایید معاون آموزشی جهت کسب دستور به رئیس بیمارستان ارجاع داده می شود.

۴٫        با دستور رئیس بیمارستان درخواست به واحد پاتولوژی فرستاده می شود.

۵٫        مسئول پاتولوژی موظف می باشد با فراگیر همکاری لازم را داشته باشد.

۶٫        در بازه زمانی مشخص فایل آسیب شناسی توسط فراگیر مجددا به پاتولوژی برگردانده می شود.منابع، مراجع: گایدلاین آموزشمستندات و سوابق: فایلهای آسیب شناسیتهیه کننده:تایید کننده:ابلاغ کننده:

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)امضاء:

دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهشامضاء:

دکتر میثاق شفیع زاد

ریاست مرکزامضاء:

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالیعنوان دستورالعمل : نحوه دسترسی فراگیران به فایل های بخشهای پاراکلینیککد سند:                                            Ins-EDU-7تاریخ آخرین بازبینی: ۱۰/۰۳/۹۵تاریخ آخرین ابلاغ: ۳۰/۰۳/۹۶تاریخ بازنگری بعدی: ۱۰/۰۳/۹۷هدف و دامنه کاربرد: با عنایت به اهمیت یافته های پاراکلینیک در تشخیص و کمک به درمان بیماران و بهره گیری از آن در آموزش فراگیران و بهره مندی از آن در پژوهش های درمانی نیازمند دسترسی فراگیران  به فایلهای بخشهای پاراکلینیک با حفظ محرمانه بودن اسرار بیمار می باشد.تعاریف: دسترسی فراگیران به فایل های بخشهای پاراکلینیکمهارت مسئول: پزشکان – فراگیران- دستیارانشرح اقدامات:

الف)دسترسی فراگیران در زمان درمان به فایلهای پاراکلینیک و به شرح ذیل می باشد:

۱٫        فراگیر درخواست آزمایش موردنظر را ارائه می نماید.

۲٫        درخواست از طریق سیستم اتوماسیون به بخش مربوطه اعلام می گردد.

۳٫        نمونه بیمار توسط خدمات بخش به واحد پاراکلینیک ارسال می گردد.

۴٫        پس از انجام خدمات پاراکلینیک، جواب آن به بخش ارسال می گردد.

۵٫        نتایج پاراکلینیک در پرونده بیمار ثبت می گردد و امکان دسترسی فراگیران بیمار مربوطه به آن مقدور می باشد.

*در صورت نیاز به مشاوره در تغییر نتایج با همکاری پزشک معالج و دستیاران پاراکلینیک صورت می گیرد.

ب) دسترسی فراگیران در موارد پژوهشی به شرح ذیل می باشد:

۱٫ فراگیر پروپزال تائید شده را به همراه درخواست بهره گیری از فایل پاراکلینیک مدیرو گروه ارائه می نماید.

۲٫ مدیرگروه درخواست فراگیر را به مدیر گروه پاراکلینیک ارسال می نماید.

۳٫ مدیر گروه پاراکلینیک درخواست تائید نموده را به بخش مربوطه جهت همکاری با فراگیر ارسال می نماید.

۴٫ جهت رعایت محرمانه بودن اسرار، در زمان تصویب پروپزال کدهای اخلاقی مربوطه اخذ و بر رعایت آن تاکید می گردد.منابع، مراجع: گایدلاین آموزشمستندات و سوابق: فایلهای بخشهای پاراکلینیکتهیه کننده:تایید کننده:ابلاغ کننده:

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)امضاء:

دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهشامضاء:

دکتر میثاق شفیع زاد

ریاست مرکزامضاء:

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالیعنوان دستورالعمل : فرایندهای آموزشی و امکانات و تجهیزات مربوط به بخش مراقبت داروییکد سند:                                            Ins-EDU-8تاریخ آخرین بازبینی: ۱۱/۱۱/۹۵تاریخ آخرین ابلاغ: ۱۱/۱۲/۹۵تاریخ بازنگری بعدی: ۱۱/۱۱/۹۶هدف و دامنه کاربرد:

۱-اجرای منظم برنامه آموزشی درمرکز

۲- دستیابی به اهداف آموزشی  مرکز و سازمان های بالادستی

۳-رضایت مندی بیماران و گیرندگان خدمتتعاریف:-مهارت مسئول: پزشکان – فراگیران- دستیارانشرح اقدامات:

فرآیند های آموزشی و امکانات و تجهیزات مربوط به بخش مراقبت های دارویی به شرح زیر می باشد:

الف: آموزش فراگیران

الف-۱: دستیاران داروسازی بالینی 

۱-۱معرفی برنامه روتیشن های دستیاران داروسازی بالینی توسط مدیر گروه داروسازی بالینی به معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی

۲-۱صدور معرفی نامه به مرکز آموزشی درمانی مرتبط جهت حضور دستیار در روتیشن مربوطه

۳-۱ حضور دستیاران بالینی در برنامه های آموزشی

*حضور دستیاران داروسازی بالینی در راند های آموزشی روتیشن مربوطه

*حضور دستیاران داروسازی بالینی در کلاس های آموزشی روتیشن مربوطه

*حضور دستیاران داروسازی بالینی در گزارش های صبحگاهی روتیشن مربوطه

*حضور دستیاران داروسازی بالینی در جلسات گزارش بیمار / ژورنال کلاب گروه مربوطه

*حضور دستیاران داروسازی بالینی در ژورنال کلاب گروه داروسازی بالینی

*حضور دستیاران داروسازی بالینی در CPC گروه داروسازی بالینی

۴-۱هماهنگی، نظارت و فیدبک فعالیت های دستیاران داروسازی بالینی توسط عضو هیات علمی داروسازی بالینی

 

 الف-۲: دانشجویان داروسازی عمومی

۱-۲تنظیم برنامه آموزشی دانشجویان داروسازی عمومی توسط مدیر گروه در ابتدای هر ترم و اعلام به آموزش دانشکده داروسازی

۲-۲حضور دانشجویان داروسازی عمومی در بخش مراقبت های دارویی بر اساس برنامه تنظیمی گروه

۲-۳ آشنایی با حوزه ها و فعالیتهای مربوطه

آشنایی با بخش مدیریت دارویی و شرح وظایف آن

آشنایی با کمیته های مختلف بیمارستانی

آشنایی با اصول اتاق تمیز، IV Drug Admixture ، تهیه فراورده های تغذیه تزریقی و کموتراپی

آشنایی با داروهای بیمارستانی

آشنایی با سیستم درخواست، توزیع و نظارت بر داروهای مخدر در بیمارستان

آشنایی با تجهیزات دارویی موجود در بخش مدیریت دارویی

آشنایی با نرم افزار HIS و سیستم توزیع دارو در بیمارستان

الف-۳: دستیاران سایر گروه ها

۱-۳ برگزاری جلسه مشترک بین مدیر گروه آموزشی داروسازی بالینی و گروه آموزشی مربوطه در خصوص نیازسنجی آموزش اطلاعات و کاربرد بالینی داروها برای دستیاران گروه های مختلف پزشکی

۲-۳ ارایه یک کنفرانس آموزشی توسط دستیار داروسازی بالینی با نظارت عضو هیات علمی داروسازی بالینی در هر روتیشن

۳-۳ طرح مباحث دارویی در راندهای پزشکی و بحث در خصوص رژیم دارویی بیماران و ملاحظات مربوطه بین دستیاران داروسازی بالینی و سایر دستیاران با نظارت اعضاء هیات علمی

الف-۴: برنامه آموزشی برای سایر گروه ها (پزشکان عمومی، پرستاران …)  

۱-۴ برگزاری جلسه مشترک بین معاون آموزشی بیمارستان و مدیر گروه داروسازی بالینی در خصوص نیازسنجی آموزش اطلاعات و کاربرد بالینی داروها برای پزشکان عمومی و پرستاران بیمارستان

۲-۴ اتخاذ شیوه انجام آموزش (برگزاری کنفرانس، تهیه پمفلت، …)

۳-۴ اجرای برنامه ها بر اساس برنامه ابلاغی

ب: خدمات مشاوره دارویی

تکمیل برگه های مشاوره دارویی توسط سرویس معالج

اعلام مشاوره به عضو هیات علمی و دستیار داروسازی بالینی

اجرا مشاوره توسط دستیار داروسازی بالینی با هماهنگی و نظارت علمی عضو هیات علمی

بایگانی مشاوره های در بخش مراقبت های دارویی

پیگیری مجدد بیمار در صورت نیاز توسط دستیار داروسازی بالینی

ج: انجام فعالیت های پژوهشی در راستای تجویز منطقی دارو و تجهیزات

انتخاب موضوعات پژوهشی مورد علاقه بر اساس لیست داروهای پرهزینه یا پرمصرف بیمارستان

تهیه و تصویب پروپوزال

انجام مراحل اجرایی پژوهش های DUE (تهیه فرم های مربوط به مطالعات DUE (Drug Utilization Evaluation) توسط دستیار داروسازی بالینی با هماهنگی و نظارت عضو هیات علمی داروسازی بالینی و جمع آوری داده ها در قالب یک پروژه پژوهشی)

تحلیل داده ها و تهیه گزارش نهایی

ارایه  گزارش نهایی در کمیته دارو و درمان بیمارستان

فیدبک به پزشکان بیمارستان بسته به نوع مطالعه و بخش مورد بررسی

نوشتن و چاپ مقاله جهت اطلاع سایر گروه ها از نتایج به دست آمده

منابع، مراجع: کوریکولوم دستیاریمستندات و سوابق: -تهیه کننده:تایید کننده:ابلاغ کننده:

معاون آموزش و پژوهشی(دکتر عارف حسینیان)

مدیر آموزش (دکتر آرش قاسمی)

مدیرگروه طب اورژانس (دکتر فرزاد بزرگی)

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی (دکتر صالحی فر)

کارشناس H-EDO (مریم ذلیکانی)

کارشناس آموزش (نسیم اسماعیلی)امضاء:

دکتر عارف حسینیان معاون آموزش و پژوهشا مضاء:

دکتر میثاق شفیع زاد

ریاست مرکزامضاء:

 

می پسندم(۲)نمی پسندم(۰)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا